หนุน 10 จ.จัดการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0

| |
อ่าน : 3,097

ที่มา : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

หนุน 10 จ.จัดการศึกษาสู่ไทยแลนด์4.0 thaihealth

แฟ้มภาพ

สสค.จับมือสพฐ.หนุน10จังหวัดจัดการศึกษาเพื่ออาชีพสู่ไทยแลนด์ 4.0

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธุรกิจบันฑิตย์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน โครงการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพระดับจังหวัดิ

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ สสค. เปิดเผยว่า โครงการฯ นี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 5 หน่วยงานดังกล่าว ทำงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการระดับประเทศเตรียมความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนในอนาคต จะเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานได้เข้ามาพัฒนาการศึกษาเพื่อการมีสัมมาชีพ

พร้อมระบุว่า เป้าหมายเพื่อให้ทุกภาคส่วนในแต่ละจังหวัดเกิดแผนและมีเป้าหมายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อนและเกิดการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งประสบการณ์ของทั้ง 10 จังหวัดจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เครือข่ายในจังหวัดอื่นๆด้วย

นายพีระ รัตนวิจิตร ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ สพฐ. กล่าวว่า เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศหรือไทยแลนด์4.0 ที่มุ่งพัฒนาและเตรียมพร้อมกำลังแรงงานให้สอดรับกับการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเด็กเยาวชนและแรงงานรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชนสู่การประกอบอาชีพ โดยที่ผ่านมา สพฐ. พยายามออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอนให้หนุน 10 จ.จัดการศึกษาสู่ไทยแลนด์4.0 thaihealthตอบโจทย์และสะท้อนความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่มคือ 1) ผู้เรียนที่จบม.3 แล้วเรียนต่ออาชีวศึกษา2) ผู้เรียนที่จบม.3 แล้วเรียนต่อสายสามัญ และ 3) ผู้เรียนที่จบม.3 แล้วออกไปทำงาน

โดยกลุ่มสุดท้ายที่ต้องมีทักษะอาชีพจริงๆ และพร้อมออกไปทำงาน ได้รับการช่วยเหลือจากสสค. ในการทำวิจัยสำรวจตลาดแรงงานในท้องถิ่น และพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมอาชีพ เพื่อให้เด็กเยาวชนมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ถูกทิศทาง

"หากโครงการนี้สามารถค้นหาความต้องการแรงงานในจังหวัด และความต้องการและความถนัดด้านทักษะอาชีพได้ ก็จะทำให้เด็กมีปลายทางที่ดี ปัญหาจบแล้วทำงานไม่ตรงวุฒิ จะหมดไป และยังตอบโจทย์การพัฒนาของจังหวัดไปพร้อมกัน"

ศ.ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่าโครงการนี้เน้นการสร้างความสนใจและตระหนัก ให้เด็กและเยาวชนเข้าใจและมีเป้าหมายชีวิต รู้จักวางแผนชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยการประกอบอาชีพและมีงานทำ โดยสังเคราะห์ออกมาเป็นความถนัดเพื่อการมีอาชีพ เพราะปัจจุบันมีเด็กถึง40% ที่หลุดออกจากการศึกษาชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายโดยไม่มีทักษะการทำงาน

"เราจะทำอย่างไรให้เด็กเหล่านี้อยู่ในสังคมและมีอาชีพได้ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ จะใช้จุดเด่นที่ สสค. ทำมากับหลายๆ จังหวัดคือการใช้พื้นที่เป็นฐานในการทำงาน เพื่อดูความต้องการในตลาดแรงงาน แล้วนำมาออกแบบให้ตอบโจทย์การพัฒนาและตลาดแรงงานในพื้นที่   ทำให้เด็กมีทักษะในการทำงานที่สอดคล้องจบแล้วสามารถทำงานได้" ศ.ดร.สุมาลี  สรุปในตอนท้าย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม