จ.ลำพูน มุ่งขับเคลื่อน `หมู่บ้านรักษาศีล 5`

| |
อ่าน : 3,167

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

จ.ลำพูน มุ่งขับเคลื่อน \'หมู่บ้านรักษาศีล 5\'  thaihealth

จังหวัดลำพูน มุ่งขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3  ภายใต้การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

ผู้ประสานงานเครือข่าย โครงการหมู่บ้านศีล 5 จังหวัดลำพูนร่วมการขับเคลื่อน โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3  เสริมสร้างสุขภาวะ และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินโครงการในแต่ละชุมชน พร้อมทั้งร่วมกันถอดบทเรียน ปัญหา อุปสรรค เพื่อให้การดำเนินโครงการหมู่บ้านศีล 5 บรรลุเป้าหมาย

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน , คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน , สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ศูนย์วิจัยหริภุญชัย (สกว.)  และองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลำพูน จัดโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 ภายใต้การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา จังหวัดลำพูน โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 400 คน

พระครูสิริสุตานุยุต , ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ประธานผู้ดำเนินการโครงการฯ กล่าวว่า โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 เน้น การดำเนินงาน เชิงคุณภาพโดยตระหนักถึงการส่งเสริมด้านสุขภาพองค์รวมทุกมิติ ของประชาชน ประกอบด้วย สุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิต และสุขภาพทางสังคม ซึ่งมีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกันของสังคมและชุมชน โดยการ ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านที่รักษาศีล 5 ภายใต้ นโยบายของรัฐบาลและนโยบาย ของคณะสงฆ์ไทย จะเป็น กระบวนการที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริมด้านสุขภาวะของคนในชุมชน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจาก พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เรื่อง “หมู่บ้านรักษาศีล 5 กับการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน” และการเสวนาเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 ของหมู่บ้านต้นแบบระดับอำเภอในปีที่ผ่านมา สำหรับช่วงบ่าย มีการแบ่งกลุ่มพระสงฆ์และแกนนำชุมชนระดับอำเภอ เพื่อเสวนากลุ่มย่อย โดยมี 3 ประเด็น คือคืนความรู้จากการถอดบทเรียนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 2  แนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 และสังเคราะห์ยุทธศาสตร์การขับเลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม