MOU 5 หน่วยงานภาครัฐ เสริมพลัง “ภาคประชาสังคม”

| |
อ่าน : 4,627

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

MOU 5 หน่วยงานภาครัฐ เสริมพลัง “ภาคประชาสังคม” thaihealth

แฟ้มภาพ

“พล.อ.ประยุทธ์” ปธ.พิธีลงนามความร่วมมือ 5 หน่วยงานภาครัฐ เสริมพลัง “ภาคประชาสังคม”  มอบ “พล.ร.อ.ณรงค์” นั่งประธาน คสป. ประสานความร่วมมือ เอ็นจีโอชี้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมประชาธิปไตยเข้มแข็ง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 ตุลาคม ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ร่วมกับเครือข่ายขับเคลื่อนการส่งเสริมภาคประชาสังคม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ “ประชาสังคมเข้มแข็ง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์” โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม(คสป.) และ พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งเป็นดำเนินงานร่วมกันระหว่าง 5 หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ พม. กระทรวงมหาดไทย(มท.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. โดยมีภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมกว่า 37 องค์กรจากทั่วประเทศเข้าร่วม อาทิ MOU 5 หน่วยงานภาครัฐ เสริมพลัง “ภาคประชาสังคม” thaihealthเครือข่ายประชาคมภาคอีสาน เครือข่ายประชาคมภาคเหนือ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ตนพร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูประเทศ การทำงานของ คสป.มุ่งหวังว่าเป็นการรวมกลุ่มของภาคประชาสังคมที่เหมาะสมสร้างสรรค์ เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาปฏิรูปประเทศร่วมกัน บทบาทการทำงานสาธารณะด้วยแนวทางการประสานความร่วมมือกับทางราชการและภาคส่วนต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสังคม สุขภาพและคุณภาพชีวิต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา สุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค ความปลอดภัยในชีวิต แรงงาน สวัสดิการสังคม และด้านเกษตร ตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อมและสมบัติส่วนรวมของประเทศชาติ รัฐบาลตระหนักถึงความซับซ้อนของปัญหาทางสังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต แนวโน้มความรุนแรงของปัญหาสังคมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ไม่มีรัฐบาลใดที่แก้ปัญหาของประชาชนและประเทศชาติได้โดยลำพัง  การรวมพลังแบบประชารัฐจึงเป็นหลักการสากล ซึ่งเชื่อว่าองค์กรภาคประชาสังคมในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศ จะร่วมกันทำให้พลังประชารัฐมีความครบเครื่องและสมบูรณ์พร้อม

พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมในการดำเนินประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม เพื่อส่งเสริมบทบาทและสร้างความเข้มแข็งองค์กร โดยจัดตั้งคณะกรรมการ คสป. ขึ้น มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ อาทิ นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และประธานสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เป็นรองประธานกรรมการฯ คนที่ 2 ศ.สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาMOU 5 หน่วยงานภาครัฐ เสริมพลัง “ภาคประชาสังคม” thaihealthสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นายวันชัย บุญประชา มูลนิธิเครือข่ายข่ายครัว มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะประชาชน ชุมชน รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ขององค์กรภาคประชาสังคม และสนับสนุนให้องค์กรภาคประชาสังคม ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม จัดทำแผนงานการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม และเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ และกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนหรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนโครงการ และกิจกรรมของภาคประชาสังคม

นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และประธานสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยสร้างระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง แต่กว่าที่จะมาถึงจุดนี้ ประชาชนต้องมีบทบาท เพราะประชาชนเป็นทั้งตัวผู้ชี้นำ และผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตย ถือเป็นทั้งเจ้าของและผู้ได้รับประโยชน์  ภาคประชาชนที่เข้มแข็ง นั้นหมายถึงประชาชนมีจิตสำนึกที่มีต่อส่วนรวม มีการรวมตัวกัน แต่แค่นั้นยังไม่พอการรวมตัวกันอยู่บนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาล ให้มีประสิทธิภาพเพื่อการมีส่วนร่วมที่แท้จริง เพราะฉะนั้นการที่ประชาชนรวมตัวกันเป็นประชาสังคม จึงเป็นตัวชี้วัดว่าประชาชนมีความเข้มแข็ง เมื่อMOU 5 หน่วยงานภาครัฐ เสริมพลัง “ภาคประชาสังคม” thaihealthประชาชนมีความเข้มแข็งประชาธิปไตยจะเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ทิศทางการทำงานของคสป.มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีสำนึกสาธารณะเป็นจุดเริ่มต้น และให้น้ำหนักของการวมตัวกันทำงานขององค์กรที่มีธรรมาภิบาล เน้นสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรภาคประชาสังคมมากกว่าการเข้าไปอุดหนุนกิจกรรม ซึ่งมีแหล่งทุนที่เข้าไปสนับสนุนกิจกรรมมากอยู่แล้ว ขณะเดียวกันก็มีองค์กรภาคสังคมจำนวนมากที่อ่อนแอ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อนำเงินมาทำงานเพื่อสังคมได้  ทั้งเขียนโครงการไม่ผ่าน ทำบัญชีไม่เป็น หรือบริหารจัดการโครงการไม่ได้ คสป.จะให้องค์ความรู้และก่อให้เกิดการประสานองค์กรภาคสังคมข้ามเครือข่าย ซึ่งอยู่ระหว่างแลกเปลี่ยนหารือร่วมกัน เพื่อไม่ให้ภารกิจของคสป.ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เศรษฐกิจพอเพียง  เครื่องตกแต่ง  ฝึกจำ  ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร  สื่อรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุ  สเต็มเซลล์รักษาโรค  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การดำเนินงาน แนะนำองค์กร สร้างเสริมสุขภาพ ประชาชน สังคมไทย  สังเคราะห์  อุบัติเหตุทางถนน  สร้างปัญญา  เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่  การบริการคนไข้  วรรณคดี  เตรียมตัวเดินทางให้พร้อม  ดื่มเบียร์  ความเมื่อยล้า  นักวิชาการ เด็กไทย พัฒนาการ เรียนรู้ อ่าน  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth เครือข่ายลดอุบัติเหตุ จดหมายข่าว คนสามวัย ความปลอดภัยทางถนน ทศวรรษแห่งการลงมือทำ ตั้งสติก่อนสตาร์ท  สงฆ์ไทย ไกลโรค  สรรพคุณช่วยกัดเสมหะ  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม