‘คลองขลุง’ เกิดธนาคารขยะ แก้ปัญหาชุมชน

| |
อ่าน : 2,823

ที่มา : จัดการขยะ 12 ประเด็นสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

‘คลองขลุง’ เกิดธนาคารขยะ แก้ปัญหาชุมชน thaihealth

สืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นองจำนวนประชากรในพื้นที่ และความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตสมัยใหม่ ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น ประกอบกับจิตสำนึกในการทิ้งขยะมูลฝอยที่ลดลง กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด จังหวัดกำแพงเพชร

ปัจจุบันการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ทำโดยการนำขยะมูลฝอยทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการกำจัด ซึ่งในจำนวนดัง‘คลองขลุง’ เกิดธนาคารขยะ แก้ปัญหาชุมชน thaihealthกล่าว ยังมีวัสดุที่ยังมีมูลค่าสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้โดยตรง (Reuse) หรือสามารถนำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) รวมทั้งขยะ มูลฝอย บางส่วนก็ยังสามารถนำมาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปของปุ๋ยหมัก แต่ขยะเหล่านี้ยังไม่ได้รับการจัดการอย่างคุ้มค่า เนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึก เกี่ยวกับขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด ได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดขึ้น เพื่อดำเนินการจัดการขยะ และลดปริมาณขยะในตำบลแม่ลาด โดยมีกิจกรรมหลักที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือ การรณรงค์ให้ประชาชนมีการจัดการขยะด้วย 3R (Reuse, Reduce, Recycle) นอกจากนี้ ธนาคารยังทำการรับซื้อขยะรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และเป็นแรงจูงใจในการกำจัดขยะอย่างถูกต้อง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม