แนะแนวการศึกษา พัฒนาเด็กด้อยโอกาส

โดย
| |
อ่าน : 5,640

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

แนะแนวการศึกษา พัฒนาเด็กด้อยโอกาส thaihealth

จังหวัดภูเก็ต ขยายผลระบบ “แนะแนว-สารสนเทศการศึกษา” ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ Phuket City 4.0 พัฒนาเด็กด้อยโอกาส เปิดประตูสู่โลกสัมมาชีพ

วันที่ 27 กันยายน 2559 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นายบัณฑูร ทองตัน ประธานสภาการศึกษาภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ โดยมี นายแพทย์โกศล แตงอุทัย และนางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายบัณฑูร ทองตัน ประธานสภาการศึกษาภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตโดยสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และมหาวิทยาลัยนเรศวร เดินหน้าขยายผลระบบแนะแนวการศึกษาต่อและการดำเนินเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสู่โลกการทำงานในสายอาชีพ หลังประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนทัศนคติคนภูเก็ตให้มีค่านิยมที่ถูกต้องในการสนับสนุนการเรียนรู้ของบุตรหลานให้สอดรับกับตลาดแรงงาน ส่งผลให้เด็กมัธยมเรียนต่อในสายอาชีวะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 54 “เทศบาลนครภูเก็ต” เดินหน้าตาม “พิมพ์เขียวการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต 2020” ขยายผลการนำ “ระบบสารสนเทศการศึกษา” ใช้ครบทั้ง 7 สถานศึกษา หลังพบว่าระบบสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในสถานศึกษาได้ตรงจุด ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสได้เป็นรายบุคคลและส่งผลดีต่อการวางแผนการจัดการศึกษาให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและเพื่อการมีงานทำ ล่าสุดจับมือ “เทศบาลเมืองกะทู้” ขยายผลการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่

นายบัณฑูร กล่าวต่อว่า จากการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานของจังหวัดภูเก็ต พบว่ามีความต้องการแรงงานในสายอาชีพจะมีรายได้ที่สูงกว่า โดยกิจกรรมที่ผ่านมา สภาการศึกษาภูเก็ตได้มีกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน มีการพัฒนาครูแนะแนวให้มีความรู้ เข้าใจในการแนะแนวเด็กได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการจัดกิจกรรมเปิดโลกสัมมาชีพ ซึ่งจากการจัดงานดังกล่าวพบว่า ผู้เรียนมีความสนใจเรื่องอาชีพถึงร้อยละ 78.70 มีอัตราการเข้าเรียนต่อในสายอาชีวะของเด็กมัธยมต้นในจังหวัดที่เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 54 จากเดิมร้อยละ 47 ในเทอมการแนะแนวการศึกษา พัฒนาเด็กด้อยโอกาส thaihealthศึกษาที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในปัจจุบันสภาการศึกษาภูเก็ตอยู่ในระหว่างการจัดทำคู่มือการแนะแนวอาชีพเพื่อมอบให้ครูแนะแนวทุกสังกัดในพื้นที่และเตรียมที่จะจัด “มหกรรมเปิดโลกสัมมาชีพครั้งที่ 2” ในช่วงปลายปีนี้เพื่อขยายผลการดำเนินงาน “โครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค. ) ภายใต้โครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ปกครองที่มีต่อบุตรหลานให้สอดรับกับตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาของจังหวัด               

ขณะที่ ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษากล่าวว่า ปัจจุบันข้อมูลจากการทดลองนำร่องระบบสารสนเทศจากสถานศึกษาทั้ง 7 แห่งของเทศบาลนครภูเก็ตตลอดปีการศึกษา 2558 ได้ถูกนำไปใช้ในการจัดทำ “พิมพ์เขียนการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต 2020” ซึ่งช่วยให้เทศบาลมีข้อมูลตั้งต้นในการวางแผนพิมพ์เขียวการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ตด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในระยะ 4 ปี ได้อย่างเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย ซึ่งพิมพ์เขียวที่ได้นั้นถูกนำเข้าบรรจุเป็นแผนเทศบาลและแผนงบประมาณอีกด้วย

ดังนั้นการจัดทำพิมพ์เขียวด้านการศึกษาของเทศบาลนครภูเก็ตในครั้งนี้ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการผลักดันการใช้ระบบสารสนเทศการศึกษาเป็นเครื่องมือหลักในการวางแผนพัฒนาการศึกษาบนพื้นฐานของข้อมูลในการเข้าสู่ยุค Phuket City 4.0  สำหรับประเทศไทยในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม