ท้องถิ่นจัดการพื้นที่ความเสี่ยงทางถนน

โดย
| |
อ่าน : 1,151

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

ภาพประกอบจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

ท้องถิ่นจัดการพื้นที่ความเสี่ยงทางถนน thaihealth

การประชุมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2 ที่ จ.ร้อยเอ็ด สคอ.ได้นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบ : ท้องถิ่นต้นแบบจัดการความเสี่ยงทางถนน

นายไพบูลย์ แน่นอุดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า งานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตั้งเป้า ให้เป็นศูนย์ โดยบูรณาการทุกภาคส่วนเข้าร่วมทั้ง ภาคประชาชน ชุมชน ภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ ซึ่งพื้นที่เป็นชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ประชาชนใช้เป็นเส้นทางผ่านจำนวนมาก มีถึง 4 เส้นทาง ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงได้มีนโนบายให้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม

จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2555 – 2557 จำนวน 159 ครั้ง 120 ครั้ง และ 329 ครั้งตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยรุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จึงร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และภาคีเครือข่าย ทำโครงการองค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัยขึ้น โดยเริ่มต้นมี 3 องค์กรเข้าร่วมคือ อบต.เหนือเมือง รร.ไพโรจน์วิชชาลัยและ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี

ซึ่งเมื่อประเมินผลงานพบว่าผู้บริหารทั้ง 3 แห่ง มีความพึงพอใจ สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง โดย อบต.เหนือเมือง พบมีอุบัติเหตุบาดเจ็บ ปี 2557 จำวน 2 ราย ปี 2559 ลดลงเหลือ 1 ราย ส่วนเสียชีวิต ปี 2557 จำนวน 1 ราย และในปี 2559 ไม่มีแม้แต่รายเดียว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ชื่นชมและขอให้ขยายพื้นที่ดำเนินการออกไปให้ครอบคลุมมากขึ้น เนื่องจากบุคลากรมีพฤติกรรมการสวมใส่หมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้น อุบัติเหตุลดลงอย่างมาก 

จากนั้นได้เดินทางไปยังโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สถานศึกษาต่้นแบบจัดการความปลอดภัยทางถนน้บริเวณในโรงเรียน ซึ่งเป็นอีกหน้าผลงานที่ อบต.เหนือเมืองได้ร่วมกับภาคเครือข่าย เข้าไปดำเนินการฯ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม