ขับเคลื่อน "ชุมชนท้องถิ่นต้นแบบเข้มแข็ง" ถวายในหลวง

โดย
| |
อ่าน : 9,950

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ขับเคลื่อน

เริ่มต้นจุดประกายแนวคิด "ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง" เพื่อสนับสนุนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนคนไทยให้กับชุมชนเครือข่ายทั่วประเทศ มาตั้งแต่ปี 2552

ล่าสุดการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่น ที่ใช้ "พื้นที่เป็นตัวตั้ง" ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันนี้ได้ถูกยกระดับสู่การผนึกกำลังพัฒนาความเข้มแข็งชุมชนที่จะขยายผลกว้างออกไปอีกขั้น เมื่อ 4 หน่วยงานภาคพัฒนาท้องถิ่นได้ร่วมจับมือตั้งเป้าพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่กำลังยกระดับความเข้มแข็งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยเมื่อวันที่ 8 กันยายน กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

"การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น"พร้อมประกาศตั้งเป้าดำเนินโครงการสนับสนุน ส่งเสริม เพื่อพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน 900 หมู่บ้าน 90 ตำบล 90 อำเภอ ใน 77 จังหวัด เพื่อขับเคลื่อน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ภายในระยะเวลา 3 ปี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมี อภิชาติ  โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และ ธวัชชัย  ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส. ร่วมลงนามในครั้งนี้

ธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส. กล่าวว่า สสส. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี (2555-2564) มีเป้าเหมายเฉพาะให้ "ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง" ซึ่งขับเคลื่อนโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) ซึ่งปีนี้จะเป็นการสนับสนุนและขับเคลื่อน ชุมชนท้องถิ่นต้นแบบเข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 900 หมู่บ้าน 90 ตำบล กระจายตัวใน 90 อำเภอ 77 จังหวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยได้รับความร่วมมือ จากภาคีทั้ง 3 หน่วยงานรัฐในวันนี้และในอนาคต จะมีหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมด้วย ตามแนวนโยบายประชารัฐเพื่อร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม

ขณะที่ สมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของทั้ง 4 หน่วยงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน ทำให้เกิดกรอบแนวทางการ ขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นเข้มขับเคลื่อน แข็งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 5 แนวทาง และขับเคลื่อนด้วย 15 กิจกรรม ที่หลังการลงนามครั้งนี้จะกำหนดให้มีคณะทำงานร่วม เพื่อดำเนินการ โดยจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการขับเคลื่อนและดำเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้นให้เกิดผลสำเร็จ

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวระหว่างการปาฐกถา "ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" อย่างเชื่อมั่นว่าการนำศักยภาพของ หน่วยงานต่างๆ ทั้ง 4 พลังที่ร่วมมือกันในวันนี้ จะสร้างความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ด้วยความเสมอภาค ภราดรภาพ และการเรียนรู้ร่วมกันของแต่ละฝ่าย จะทำให้เกิด การสร้างชุมชนท้องถิ่นในอุดมคติเกิดขึ้นจริง และเป็นการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง (Transformation) ในขั้นพื้นฐานอย่างมีบูรณาการทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การศึกษา และประชาธิปไตย

สำหรับ 5 แนวทางขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ 1. การพัฒนาและบูรณาการการจัดทำระบบข้อมูลการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและตำบล โดยชุมชนเอง ซึ่งครอบคลุมด้านสังคม ประชาธิปไตย เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 2.การส่งเสริมและสนับสนุน การใช้ระบบข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 3.การเพิ่มขีดความสามารถของแกนนำและบุคลากรที่ทำงานด้านการพัฒนาชุมชน 4.การพัฒนาตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็งเพื่อใช้ในกระบวนการเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชนในทุกระดับตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและประเมินผลการทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.การสนับสนุนและพัฒนาให้เกิดชุมชนท้องถิ่นต้นแบบการทำงานพัฒนาเชิงบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งขับเคลื่อน

ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส.กล่าวว่า จากกรอบแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 5 เรื่องดังกล่าว สสส.จะเข้าไปช่วยจัดการมาตรฐานของระบบจัดเก็บข้อมูลทั้งภาครัฐและท้องถิ่น เพื่อให้เป็นชุดข้อมูลที่เชื่อมโยงกันและนำไปใช้งานได้จริง โดยสสส.จะเป็นผู้พัฒนาเครื่องมือเหล่านี้ ที่จะมีการนำระบบออนไลน์หรือเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้ ขณะที่การสร้างขีดความสามารถของแกนนำหรือผู้นำชุมชน มองว่าที่ผ่านมาผู้นำยังไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างแท้จริง จึงมีแผนพัฒนาหลักสูตรด้านการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ 120 แห่ง ขณะเดียวกันก็จะสอดแทรกแนวคิดการเป็นผู้นำต้นแบบด้านสุขภาพลงไปด้วย ในด้านการพัฒนาตัวชี้วัด สสส.จะรวบรวมตัวชี้วัดจากชุมชนต่างๆ นำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานทั่วโลก เพื่อให้ได้ตัวชี้วัดที่มีมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเป็นหลักเกณฑ์ที่นำมาใช้ออกแบบกิจกรรมกับชุมชนต่อไปในอนาคต

ท้ายสุดดวงพรเอ่ยว่าเป้าหมายความร่วมมือดังกล่าว เป็นภารกิจของ สสส. นั่นคือการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกท้องถิ่นให้มีสุขภาวะที่ดี ดังนั้นโอกาสที่เกิดจากความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยกระจายองค์ความรู้ เครื่องมือและกระบวนการพัฒนาชุมชนต่างๆ ที่ สสส. มีได้ขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศ ที่อาจไม่ได้เป็นเครือข่ายสสส. เท่ากับเป็นการขยายฐานผู้รับประโยชน์จากการใช้องค์ความรู้ของตนเองที่มีของแต่ละชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้มากยิ่งขึ้น

'ความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ด้วยความเสมอภาค ภราดรภาพ และการเรียนรู้ร่วมกันของแต่ละฝ่าย จะทำให้เกิดการสร้างชุมชนท้องถิ่นในอุดมคติเกิดขึ้นจริง และเป็นการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง (Transformation) ในขั้นพื้นฐานอย่างมีบูรณาการทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การศึกษา และประชาธิปไตย' ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

วานาเดียม  กลุ่มเครือข่ายเด็ก  ปั่น  นินนาท สินไชย  สุกร  สสส.แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ชวนปั่นไปวัดบรมราชาฯ เชิงช่างหนึ่ง กับสงกรานต์ที่ผ่านมา หัวเข่าเสีย จนแทบเดินไม่ได้ เปลี่ยนชีวิตเขา อย่างน่าอัศจรรย์ bike to work  ปากเหม็น  กระดูกโครงร่าง  หนังสือพาไป  ผู้ประกอบการก่อสร้าง  ขาดไทรอยด์ฮอร์โมน  ว้าวุ้น  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ผู้จัดการ จิตปัญญา สูตรคูณสุข โครงการการสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว กรีนแฟร์  หมากฝรั่ง  สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค  สุขภาพหัวใจ  ความเข้มงวด  สายสืบผักสดรีเทิร์น  ลูกน้ำยุงลาย