เร่งลด NCDs ก่อนวิกฤติ

โดย
| |
อ่าน : 1,633

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

เร่งลด NCDs ก่อนวิกฤติ thaihealth

แฟ้มภาพ

รมว.กระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้แทนไทย ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2559 เร่งร่วมมือจัดการปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก โดยอภิปรายร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 11 ประเทศ ในวาระสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการปฐมภูมิเพื่อจัดการปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable Diseases: NCDs) เน้นย้ำความสำคัญของการจัดการปัจจัยเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา บริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม และการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ โดยชื่นชมองค์การอนามัยโลก ที่เป็นองค์กรตัวอย่างในการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น การจัดการประชุมแบบกระฉับกระเฉง และการจัดอาหารลดหวาน มัน เค็ม เป็นต้น

นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวต่อว่า ความชัดเจนและจริงจังของนโยบาย เป็นปัจจัยสำคัญต่อการจัดการ NCDs โดยเฉพาะนโยบายที่เน้นการสร้างความเข็มแข็งให้กับระบบบริการปฐมภูมิ ซึ่งใกล้ชิดประชาชนที่สุด โดยประเทศไทยได้จัดให้มีสถานบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง มีอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน และเร่งพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการสู่ประชาชน

นอกจากนี้ นายแพทย์ปิยะสกล ได้กล่าวถึงประเด็นท้าทายสำคัญประการหนึ่งคือการเข้าถึงยาและเทคโนโลยีที่มีราคาแพง และประเทศไทยเห็นความจำเป็นที่ 11 ประเทศในภูมิภาค ต้องร่วมกันพัฒนากลไกเสริมศักยภาพการจัดหายาและวัคซีนที่จำเป็นต่อการป้องกันและรักษาโรค  โดยใช้ระบบการจัดซื้อยาร่วมกันในภูมิภาค เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง และลดการผูกขาดยาจำเป็น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเวชภัณฑ์เหล่านี้ได้

ด้านแพทย์หญิงมากาเร็ต ชาน ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกประเทศต้องร่วมมือลดปัญหา NCDs ด้วยกัน โดยต้องมีการคัดกรองให้ทั่วถึง โดยเฉพาะภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ภาวะความดันโลหิตสูง อันจะนำไปสู่การป่วยเป็นโรคเบาหวาน หัวใจและสมองขาดเลือด และโรคไตวายในที่สุด ซี่งก่อภาระต่อความก้าวหน้าของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สุขภาพและสังคม

ผลลัพธ์ของการประชุมในครั้งนี้ คือการรับรองปฏิญญาว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการปฐมภูมิเพื่อการจัดการปัญหา NCDs เพื่อนำสู่การบรรลุ 9 เป้าหมายการป้องกันและควบคุม NCDs ในระดับโลก และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม