อย. ปรับระดับควบคุมวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน

โดย
| |
อ่าน : 5,777

การปรับปรุงบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายในครั้งนี้มีผลเปลี่ยนแปลง การจัดชนิดวัตถุอันตราย ได้แก่ การห้ามใช้สารลินเดน (lindane) ในผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลง โดยประกาศให้สารลินเดนเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง 

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีการพิจารณาทบทวนรายการวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข โดยได้พิจารณาข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงของรูปแบบผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้ รวมถึงการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก ซึ่งผลการพิจารณา ดังกล่าวคือให้ปรับระดับการควบคุมและปรับปรุงเงื่อนไขการควบคุมวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ ได้แบ่งชนิดวัตถุอันตรายออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 2 3 และ 4 ตามระดับความเสี่ยงอันตรายและความเข้มงวดในการควบคุมจากระดับต่ำไประดับสูง การปรับปรุงบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายในครั้งนี้จึงมีผลเปลี่ยนแปลงการจัดชนิดวัตถุอันตราย ได้แก่ การห้ามใช้สารลินเดน (lindane) ในผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลง โดยประกาศให้สารลินเดนเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาสตอกโฮล์มเกี่ยวกับสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน

นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมน้ำมันตะไคร้หอม (citronella oil) ในผลิตภัณฑ์ไล่ยุงหรือ ไล่แมลง จากเดิมเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 เปลี่ยนเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบความเสี่ยงต่ำและเป็นการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร รวมทั้งยังมีการประกาศชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เพิ่มเติมอีกจำนวน 4 รายการ ได้แก่ สารฟิโปรนิล (fipronil) ในผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลง สารเอทีลีน ไกลคอล เอ็นบิวทิล อีเทอร์ (ethylene glycol n-butyl ether) ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว เครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุอื่นๆ สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide) ในผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดพื้นผิว เครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุอื่นๆ และสารกลูตาราลดีไฮด์ (glutaraldehyde) ในผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิว เครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุอื่นๆ และมีการปรับแก้เงื่อนไขวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 จำนวน 2 รายการ ให้มีความเหมาะสมชัดเจนมากขึ้น ได้แก่ สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ (anionic surfactants) และ สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุยกเว้นโนนิลฟีนอลเอทอกซิเลต (nonionic surfactants ยกเว้น nonylphenol ethoxylates) ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว เครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุอื่นๆ รวมการปรับระดับการควบคุมวัตถุอันตรายฯ จำนวน 8 รายการ ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายได้ให้ความเห็นชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่  พ.ศ. 2555 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 55)

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย.กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ประกอบการจะต้องมาดำเนินการ ขอยกเลิก ยื่นคำขอ หรือแก้ไขใบสำคัญต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับชนิดของวัตถุอันตรายที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ โดยวัตถุอันตรายที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดชนิดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ต้องขอแก้ไขใบสำคัญการขึ้นทะเบียน แจ้งยกเลิกใบรับแจ้ง ที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ โดยต้องขออนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ใหม่ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ สำหรับผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ไล่ยุงหรือ ไล่แมลงที่มีน้ำมันตะไคร้หอม (citronella oil) เป็นสารสำคัญ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วต้องขอยกเลิกใบสำคัญ การขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ ส่วนสารลินเดน (lindane) ซึ่งได้ประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 มีผลห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 55 เป็นต้นไป มิฉะนั้นจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม