สุขหัวใจ...ห่างไกลมะเร็ง

| |
อ่าน : 2,863

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

สุขหัวใจ...ห่างไกลมะเร็ง thaihealth

แฟ้มภาพ

โรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญและเป็นสาเหตุ การเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประชากรทั่วโลก

          นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ กำหนดจัดสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 ขึ้นในวันที่ 1-2 กันยายน 2559 เวลา 08.00-16.00 น. ที่โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค ปีนี้จัดภายใต้แนวคิด "สุขหัวใจ... ห่างไกลมะเร็ง : Bye... Cancer, Hi! Healthy Heart" เนื่องจากโรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญและเป็นสาเหตุ การเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประชากรทั่วโลก

          โดยสถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทยจากสถิติพบว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 รองลงมา คือ อุบัติเหตุ และโรคหัวใจ ซึ่งข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่าคนไทยเสียชีวิต ด้วยโรคมะเร็ง ประมาณ 60,000 คนต่อปี หรือเฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ 7 ราย โดยองค์การอนามัยโลกคาดการณ์ในอีก 14 ปีข้างหน้า คือ พ.ศ. 2573 จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั่วโลกอาจสูงถึง 17 ล้านคน จึงหวังให้การจัดสัมมนาวิชาการครั้งนี้ได้เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ ให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญและสาเหตุของโรคมะเร็ง ตลอดจน แนะวิธีการป้องกันให้ห่างไกลโรคมะเร็ง ช่วยลดความเสี่ยงจากการ เกิดโรคมะเร็งได้

          ทั้งนี้โรคมะเร็งที่ทำให้เสียชีวิตมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก ซึ่งแต่ละชนิดจะมีการดำเนินของโรคและวิธีการรักษาที่แตกต่าง ตามอวัยวะที่เป็นมะเร็ง ระยะของ มะเร็ง สภาพร่างกาย และความเหมาะสมของผู้ป่วย ปัจจุบันด้วย วิทยาการที่ทันสมัย ทั้งด้านการรักษาด้วยเคมีบำบัด การผ่าตัด การรักษาแบบประคับประคอง การปลูกถ่ายไขกระดูก รวมถึง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการตรวจ คัดกรอง สามารถตรวจพบผู้ป่วยโรคมะเร็ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาที่เร็วขึ้น และดีขึ้น มีความหวังที่จะหายขาดหากพบสาเหตุได้ในระยะเริ่มต้น

          อย่างไรก็ดีพฤติกรรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมมีส่วนสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็ง ดังนั้น การป้องกันให้ห่างไกลโรคมะเร็งจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ ทำจิตใจ ร่าเริงแจ่มใส กินผักผลไม้ กินอาหารหลากหลาย ตรวจร่างกายเป็นประจำ ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีเซ็กซ์มั่ว ไม่มัวเมาสุรา ไม่ตากแดดจ้า ไม่กินปลาน้ำจืดดิบ เพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งด้วยตัวเราเองได้

          สำหรับการสัมมนาได้เชิญบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และจากสถาบันภายนอกทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนเข้าร่วม โดย นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร จะปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการระบบสุขภาพกรุงเทพมหานคร มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ การ ประกวดผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านต่างๆ และการเสวนา เรื่อง "หัวใจเสริมใยเหล็ก" และ "เสวนา 3 หมออารมณ์ดี" โดย ศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก นพ.มัยธัช สามเสน และ นพ.สมศักดิ์ วัฒนศรี มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเข้าร่วม 642 คน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม