ปรับยุทธศาสตร์ลดปัญหา“โรคเอดส์”

โดย
| |
อ่าน : 6,126

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้าออนไลน์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ปรับยุทธศาสตร์ลดปัญหา“เอดส์” thaihealth

แฟ้มภาพ

คณะกรรมการฯ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เตรียมปรับยุทธศาสตร์หวังลดจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคเอดส์ ให้เหลือปีละไม่เกิน1,000 ภายในปี 2573 พร้อมหนุนนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ครั้งที่ 2/2559 กล่าวว่า ในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560-2573 ที่กำหนดวิสัยทัศน์ “การร่วมยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี 2573 ที่คำนึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคระหว่างเพศ”ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ เพื่อบรรลุเป้าหมาย 3 ลด ในปี 2573 คือ 1. ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ให้เหลือปีละไม่เกิน1,000 คน 2.ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเหลือปีละไม่เกิน 4,000 คน และ3.ลดการรังเกียจและการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะลงร้อยละ 90

นอกจากนี้ ได้เห็นชอบในหลักการของร่างนโยบาย การไม่เลือกปฏิบัติในการสมัครเข้าเรียนและการเรียนอันเนื่องมาจากเอชไอวีและเอดส์ เพื่อแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อเด็กที่มีเชื้อเอชไอวีหรือสงสัยว่ามีเชื้อ เป็นแนวทางให้สถานศึกษาทุกสังกัดใช้เป็นแนวปฏิบัติ โดยมอบให้กรมควบคุมโรค ปรับวิธีการเขียนให้มีความเหมาะสมก่อนประกาศใช้ต่อไปพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว และรายงานความคืบหน้าในที่ประชุมครั้งต่อไป  

ทั้งนี้ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้คาดประมาณจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (AIDS Epidemic Modelและ SPECTRUM) สรุปสถานการณ์เอชไอวีของประเทศไทยเมื่อถึงสิ้นปี 2558 ประมาณการจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ 437,700 คนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 6,900 คนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เสียชีวิต 16,160 คน และข้อมูลการติดตามจากระบบบริการฯ พบว่า ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวนผู้ติดเชื้อฯ ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอยู่ทั้งสิ้น 288,231 คน (ข้อมูลจากรายงานความก้าวหน้าระดับประเทศ การดำเนินงานยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทยปี 2016)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม