กำจัด 'โรคพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี

| |
อ่าน : 8,575

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.

กำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี thaihealth
แฟ้มภาพ

กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดโครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมการแลกเปลี่ยนรู้การทำงานภายใต้โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี ในปีพุทธศักราช 2559 พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ตลอดจนในปีพุทธศักราช 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในปี 2560 โดยมีผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมเกือบ 400 คน

นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายภายในปี 2568 ให้คนไทยปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับ อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ ดำเนินการในพื้นที่เสี่ยง 27 จังหวัด 84 อำเภอ

ผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือนพบว่า มาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการลดการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ/ห่วงโซ่อาหาร หรือปลาปลอดพยาธิ พบว่าท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคได้ครบทั้ง 84 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 มีการจัดการเรียนการสอนเรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียน ตลอดจนมีการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป ในตำบลจัดการสุขภาพครอบคลุมทุกตำบลสามารถคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้ 69,542 คน จากเป้าหมาย 76,020 คนหรือร้อยละ 91.48 และคัดกรองในประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปด้วยอัลตร้าซาวด์ได้ 127,277 ราย จากเป้าหมาย 135,000 คนหรือร้อยละ 94.28 รักษาด้วยการผ่าตัดได้ 460 คนจากเป้าหมาย 600 คน พร้อมให้การดูแล palliative care ผสมผสานแพทย์แผนไทยแก่ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายทุกราย

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม