ปฏิบัติการ `นักสร้างสุของค์กร`

| |
อ่าน : 3,680

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ปฏิบัติการ \'นักสร้างสุของค์กร\' ในสภาสูง thaihealth

แฟ้มภาพ

มีข้อมูลยืนยันชัดว่า  องค์กรที่มีการดูแลสุขภาพชีวิตของพนักงาน จะสามารถลดรายจ่ายทางสุขภาพ และยังส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กร

"หากเจ้าหน้าที่ทุกคนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ก็สามารถทำให้องค์กรพัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ"  วรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา

การดูแล "สุขภาพ" ของพนักงาน ไม่ใช่แค่เพียงมิติทางการรักษา แต่รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เอื้อต่อการทำงาน การส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงของโรค การส่งเสริมให้พนักงานมีครอบครัวอบอุ่น รวมถึงการส่งเสริมความมั่นคงทางการเงิน และความสมดุลของการใช้ชีวิต

ปฏิบัติการ 'นักสร้างสุข' จึงเกิดขึ้น โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำ โครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) โดยจัดกิจกรรมเครือข่ายรวมพลังกินดีไม่มีพุง และเครือข่ายคนสภาอาสางดเหล้า เพื่อให้บุคลากรได้หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองเข้าร่วมเป็น "นักสร้างสุของค์กรตัวคูณ"

วรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา เล่าว่า ความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเจ้าหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นสิ่งสำคัญมาก และเป็นหัวใจอย่างหนึ่งของการทำงาน หากเจ้าหน้าที่ทุกคนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ก็จะสามารถทำให้องค์กรพัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเมื่อสุขภาพกายดี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ สมองก็ปรอดโปร่งแจ่มใส ขณะเดียวกันหากมีสุขภาพจิตใจที่แข็งแกร่ง ก็จะสามารถสู้กับปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการทำงานได้เป็นอย่างดี ต้องขอบคุณ สสส. ที่ให้การสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพที่ดีกับข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นับว่าเป็นการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ได้หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของการทำงานด้วย สำหรับองค์กรใดที่สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ การดำเนินงานก็จะบรรลุผลตามไปด้วยปฏิบัติการ \'นักสร้างสุของค์กร\' ในสภาสูง thaihealth

สำหรับการสร้างเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่ในสภาสูง เลขาธิการวุฒิสภา เล่าว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการตรวจสุขภาพให้บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ และติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น เปิดคลินิกให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ การจัดสถานที่ให้บุคลากรสามารถพาลูกมาทำงานด้วยได้ซึ่งการมีโครงการดูแลสุขภาพทำให้ระบบการดูแลสุขภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากเดิมเป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้น แต่ปัจจุบันสำนักงานได้พัฒนาให้มีการดูแลสุขภาพในทุกด้าน มีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด ทำให้พบว่ามีหลายคนที่ป่วยแบบไม่รู้ตัวจึงรักษาได้อย่างทันท่วงที

นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้สะท้อนแง่มุมของการดูแลสุขภาพของบุคลากรภายในองค์กรไว้ว่า การมีสุขภาพดีสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา สสส.จึงสนับสนุนชุดความรู้ที่เข้าใจได้ง่าย เช่น นิทรรศการลดพุงลดโรคที่ชี้ให้เห็นว่าหากเรากินอาหารที่ดี มีประโยชน์ ก็จะทำให้ไม่มีน้ำหนักเกิน ที่เป็นสาเหตุของโรคอ้วน หากเราออกกำลังกาย อวัยวะต่างๆ ก็จะทำงานได้อย่างปกติ หรือการงดบุหรี่ และสุราก็จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐาน แต่การมีกิจกรรมและองค์ความรู้มาช่วยกระตุ้น จะเป็นการสร้างนักสร้างสุของค์กรที่ดี ถ้าทุกองค์กรมีกลุ่มคนเหล่านี้อยู่ก็จะกระจายความรู้ออกไปจะทำให้องค์กรมีมวลชนผู้สร้างความสุขเพิ่มมากขึ้น

ปฏิบัติการ \'นักสร้างสุของค์กร\' ในสภาสูง thaihealth"หลายคนคิดว่า การงด ละ เลิกเหล้า เป็นเรื่องที่ยากลำบาก แต่หลังจากที่ได้ไปลงพื้นที่ จ. สุรินทร์ ร่วมกับทีมงานของ สสส. พบว่า ชาวบ้านสามารถเลิกเหล้าได้ด้วยตนเอง สิ่งสำคัญต้องมีคนคอยให้กำลังใจ กำลังหนุนจากครอบครัวและคนรอบข้าง รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นพื้นที่ปลอดเหล้าก็สามารถช่วยได้ และในช่วงเข้าพรรษานี้ หากใครตั้งใจที่จะงดเหล้าให้ครบพรรษาเป็นสิ่งที่ทำได้ หากเรามุ่งมั่น" นพ.คำนวณ กล่าว

เสียงสะท้อนจากนักสร้างสุขในองค์กร อย่าง จิรายุส จีนช้าง เจ้าพนักงานชวเลขชำนาญงานสำนักงานเลขาการวุฒิสภา บอกเล่าถึงแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมกิจกรรมว่า ปกติตนเป็นคนชอบดื่มเหล้าและสูบบุหรี่เป็นประจำ จะสูบหนักเวลาดื่มเหล้า จึงอยากจะลดสิ่งเหล่านี้ลงเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพ ซึ่งจากการศึกษากิจกรรมในโครงการก็สนใจ ได้ลงมือปฏิบัติ ทั้งปั่นจักรยาน ออกกำลังกายหลังเลิกงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีในองค์กร และหวังว่าการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ตนเลิกเหล้าและบุหรี่ได้

เช่นเดียวกับ มันทนา เอกลัคนารัตน์ ผบ.กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักนโยบายและแผน สำนักงานเลขาการวุฒิสภา เล่าว่า ตนเองมีปัญหาปวดหลัง และด้วยน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นทำให้รู้สึกอึดอัด หากลดพุงลงได้ก็จะช่วยให้สุขภาพดีขึ้น การจัดโครงการนี้เป็นการกระตุ้นให้มีวินัยกับการเลือกกินอาหารและการออกกำลังกายมากขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถนำความรู้ต่างๆ ไปพัฒนาต่อยอดและขยายผลสู่เพื่อนร่วมงานให้เกิดเป็นเครือข่ายคนรักสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทุกคนก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยกัน

การมีสุขภาพดี ทั้ง4 มิติ นั่นคือ กาย ใจ ปัญญา และสังคม จะช่วยให้การดำเนินชีวิตในแต่ละวันเป็นไปอย่างราบรื่น และส่งผลที่ดีต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพมาก.

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม