"ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6"

| |
อ่าน : 9,382

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 1 thaihealth

ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ (International Congress On Physical Activity and Public Health : the ISPAH Congress 2016) ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ (International Congress On Physical Activity and Public Health : the ISPAH Congress 2016) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ (International Congress On Physical Activity and Public Health : the ISPAH Congress 2016) ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร อาทิ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักผังเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

สำหรับการจัดประชุมดังกล่าว กรุงเทพมหานครได้ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การสนับสนุนขององค์การอนามัยโลก รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ (International Congress On Physical Activity and Public Health : the ISPAH Congress 2016) ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพของตนให้แข็งแรงอยู่เสมอ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกทั้งด้านนโยบายและด้านวิชาการ รวมถึงการจัดกิจกรรมทางกายและสุขภาพ และการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการในการผลักดันนโยบายระดับสากลในเรื่องกิจกรรมทางกายให้กว้างขวางขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกประมาณ 800 – 1,200 คนเข้าร่วมประชุม

          ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ร่วมแสดงผลงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสนับสนุนการประชุม ด้วยการต่อยอดโครงการเมืองเดินได้ เมืองเดินดี และการปรับปรุงบูรณะพื้นที่สาธารณะสีเขียวสวนเบญจกิติให้เอื้อต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ทำการสำรวจข้อมูลอาคารและชุมชนโดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนากิจกรรมร่วมกับชุมชน อาทิ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เส้นทางจักรยานชุมชนไผ่สิงโต อาคารในกิจกรรมองค์กรไร้พุง และการสร้างพื้นที่ที่เอื้อต่อกิจกรรมทางกาย สำหรับพื้นที่สวนเบญจกิติ ได้ประสานภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ออกแบบแนวทางการพัฒนาที่ตอบโจทย์ชุมชน และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการใช้พื้นที่ดังกล่าวในการส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมทางกายของตนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม