เดินหน้าปฏิรูปการศึกษา สู่สากล

โดย
| |
อ่าน : 2,223

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

เดินหน้าปฏิรูปการศึกษา สู่สากล thaihealth

จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ สสค. เปิด "มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งโชว์นวัตกรรมและผลลัพธ์ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้เชิงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสภาการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัด "มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ" โชว์นวัตกรรมและผลลัพธ์ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ "โครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน พัฒนาการศึกษาให้ก้าวไกลสู่สากล"

นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวในเวทีเสวนาว่า การพัฒนาคนเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกๆ เรื่อง แต่ที่ผ่านมาต่างคนต่างทำ ทำให้ไม่สามารถสร้างคนมารองรับการพัฒนาต่างๆ ได้โดยเฉพาะการพัฒนาในพื้นที่ แต่ในวันนี้เรามีสภาการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ และมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หลายองค์กรภาคีเครือข่ายได้เชื่อมโยงกันทำงานแล้ว เวทีในวันนี้จึงเป็นการแสดงพลังว่าชาวอำนาจเจริญจะร่วมกันขับเคลื่อนเดินหน้าปฏิรูปการศึกษา สู่สากล thaihealthทิศทางการพัฒนาจังหวัดและการศึกษาไปสู่เป้าหมายคือการเป็นเมืองธรรมเกษตร เพื่อให้คนอำนาจเจริญมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขที่ยั่งยืน

นายนรงฤทธิ์ จันทรเนตร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่าอำนาจเจริญได้มีการขับเคลื่อนในเรื่องของการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่มาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งจากการแสวงหาแนวทางการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ของคนอำนาจเจริญที่ผ่านมานั้น ได้ก่อเกิดผลงานเชิงประจักษ์ 4 ด้านขึ้นคือ 1. เกิดกลไกเครือข่ายความร่วมมือปฏิรูปการเรียนรู้เชิงพื้นที่ทั้งในระดับหมู่ บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด จนพัฒนาเป็นสภาการศึกษาจังหวัด 2. เกิดคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 3. เกิดร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด และ 4. เกิดนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ในการจัด การศึกษาเชิงพื้นที่ในตำบลนำร่องต่างๆ

โครงการปฏิรูปการเรียนรู้เชิงพื้นที่ แม้จะสิ้นสุดลงก็ตาม แต่การขับเคลื่อนงานของอำนาจเจริญจะยังคงเดินหน้าต่อไปโดยสภาการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ และพลังของภาคประชาชนที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ๆ จะมาร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนอำนาจเจริญ ด้วยความภาคภูมิใจของชาวอำนาจเจริญทุกคนต่อไป เพราะในวันนี้เรื่องเดินหน้าปฏิรูปการศึกษา สู่สากล thaihealthของการจัดการศึกษาเราจะปล่อยให้กระทรวงหรือหน่วยงานต่างๆ ทำเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ เราจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันทำทุกภาคส่วนในสังคมตั้งแต่ผู้ปกครอง และเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนในสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน

น.พ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพนา กล่าวว่าเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปีนั้นเป็นช่วงอายุที่มีการพัฒนาสูง ถ้าเด็กได้รับการเลี้ยงดูที่ดีและถูกต้องจะทำให้เด็กเติบโตและพัฒนาได้เต็มศักยภาพ โดยกิจกรรมนี้จะสร้างให้คนในชุมชนรู้สึกว่าเด็กทุกคนเป็นของชุมชนที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแล

การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่นั้นเป็น การทำงานที่เชื่อมโยงจาก สสค. ลงมายังพื้นที่คือจังหวัดอำนาจเจริญ แล้วก็มาสู่กระบวนการส่งต่อให้ กศจ. ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีการพัฒนาการทำงานเป็นทีมและมีการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหลังจากนี้ กศจ. กับสภาการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญจะประสานความร่วมมือกัน เพื่อกำหนดทิศทางและแผนการทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัดที่มีความชัดเจนและตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม