ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังภัยคุกคามของโลก

| |
อ่าน : 1,870

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังภัยคุกคามของโลก thaihealth

7 ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก ร่วมหารือวางรางฐานการสร้างความเข้มแข็งงานด้านสร้างเสริมสุขภาพ มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงโรคติดต่อไม่เรื้อรัง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามพันธกิจที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สสส. กับองค์การอนามัยโลกสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก (World Health Organization, South-East Asia Region Office : WHO-SEARO) ในการสร้างความเข้มแข็งด้านงานสร้างเสริมสุขภาพ

เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้- ตะวันออก ระหว่างปี 2558-2560 โดยมี 7 ประเทศในภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ได้แก่ เมียนมา อินโดนีเซีย กัมพูชา ภูฏาน มัลดีฟส์ ศรีลังกา และติมอร์ เลสเต นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ผู้บริหารองค์การสร้างเสริม สุขภาพของสิงคโปร์ ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ ร่วมให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพอีกด้วย

ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังภัยคุกคามของโลก thaihealth

"พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย" รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ สสส. ประธานในพิธีเปิดการประชุม กล่าวว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นภัยคุกคามของโลก เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในภาคพื้นเอเชียใต้-ตะวันออก สูงเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 55 ของการตายทั้งหมด หรือเกือบ 8 ล้านคนต่อปี ส่งผลกระทบต่อประเทศรายได้ต่ำและปานกลางอย่างมาก

"สสส. และ WHO-SEARO จะร่วมกัน วางรากฐานการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียใต้- ตะวันออก โดยพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพของทั้ง 7 ประเทศ ผลักดันให้เกิดแผนปฏิบัติการระดับประเทศ และเกิดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคนี้อย่างยั่งยืนต่อไป"

ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังภัยคุกคามของโลก thaihealth

ด้าน "ดร.สุวจี กู๊ด" ผู้ประสานงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคมองค์การอนามัยโลก ประจำภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก กล่าวว่า เรื่องของสุขภาพจะมองแค่เพียงมิติเดียวไม่ได้ ต้องเชื่อมโยงทุกมิติ ทั้งด้านกฎหมาย นโยบายทางด้านการค้า หรือภาวะทางการเมือง เพื่อลดปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เช่น ระบบการค้าเสรี เทคโนโลยี หรือเรื่องกลไกการเงินที่ยั่งยืน จากการใช้ภาษีบุหรี่และเหล้า ต้องสร้างกลไกทางการคลังให้ยั่งยืน รวมไปถึงการสร้างความรู้ตั้งแต่ระดับบุคคลเป็นต้นไป

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมในครั้งนี้ ทุกประเทศต่างมีความคาดหวังไปในทิศทางเดียวกันว่า ต้องการจะเห็นประชาชนในประเทศของตนเองล้มตายจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังลดลงเรื่อยๆ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นปัจจัยเสี่ยง และปรับปรุงการบริหารจัดการอีกสักระยะเวลาหนึ่ง

แต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นอัตราการเสียชีวิตที่น้อยลงจนเห็นได้ชัด เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีของประชากรทั่วโลกต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม