กำหนดมาตรการ แก้ปัญหาท้องไม่พร้อม

| |
อ่าน : 3,851

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กำหนดมีมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถานบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นไทยที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีค่าสูงเกินเกณฑ์เฝ้าระวังขององค์การอนามัยโลก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในกลุ่มมารดาที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และต่ำกว่า 15 ปี โดยในระดับภาค พบว่าสถานการณ์การคลอดบุตรของมารดาที่อายุต่ำกว่า 20 ปี มีค่าสูงเกินเกณฑ์เฝ้าระวังในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าสูงถึงร้อยละ 16 ส่วนระดับจังหวัด จังหวัดที่มีสถานการณ์รุนแรงโดยมีอัตราการคลอดบุตรของมารดาวัยรุ่นสูงเกินกว่าร้อยละ 20 ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม กำแพงเพชร ตาก และอุทัยธานี

นาย สมชาย กล่าวถึง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ว่า สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้พัฒนากลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้มีศักยภาพและมีความพร้อมมากขึ้น สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้แก่เยาวชนที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม รวมถึงพัฒนาระบบเฝ้าระวังและช่วยเหลือเพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักแก่ชุมชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นสูง รวมทั้งผลิตสื่อเพื่อให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและได้จัดทำโครงการเปิดฝึกอบรมครอบครัวมือใหม่สำหรับครอบครัว คู่สมรส และผู้ที่กำลังจะแต่งงาน เพื่อเสริมสร้างความรักความเข้าใจและความอบอุ่นเข้มแข็ง

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไทยเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งทำให้โลกไร้พรมแดน การแพร่ระบาดของสื่อลามกและยาเสพติด ความฟุ้งเฟ้อและวัตถุนิยมของเด็กและเยาวชน โครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นครอบครัวเดี่ยวที่มีเพียงพ่อ แม่ ลูก ความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัวที่ทำให้ พ่อแม่มีเวลาให้กับครอบครัวและลูกน้อยลงจนไม่สามารถเป็นแบบอย่าง อบรม ดูแล และให้ค่าปรึกษาแก่ลูกวัยรุ่นที่ก่าลังอยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อจากอิทธิพล การป้องกันและแก้ไขปัญหา จึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนในสังคม ตั้งแต่ ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน ชุมชน เอกชน และภาครัฐ ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง จริงใจ และเสียสละ เพื่อให้เด็กไทยเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และสร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้ในอนาคต

 

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม