ผลักดันเด็กไทยแก้มใส ด้วยเกษตรปลอดภัยและโภชนาการ

โดย
| |
อ่าน : 2,896

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ โดย บุรฉัตร พานธงรักษ์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ผลักดันเด็กไทยแก้มใส ด้วยเกษตรปลอดภัยและโภชนาการ thaihealth

สสส. น้อมนำพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพฯ ผลักดันให้เด็กไทยแก้มใส ด้วยเกษตรปลอดภัยและโภชนาการดีสมวัย

"อาหารและโภชนาการมีความสำคัญต่อมนุษย์ตลอดวงจรชีวิต การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านอาหารและโภชนาการแก่สถานศึกษา ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยเสริมสร้างเด็กให้มีศักยภาพเต็มตามความคาดหมาย. ที่สำคัญคือ ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย โดยมีโรงเรียนและนักเรียนเป็นเป้าหมายหลัก แล้วขยายองค์ความรู้ต่อไป ยังบุคคลในครอบครัวและชุมชน การแก้ไขหรือป้องกันปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสม ไม่อาจสำเร็จได้หากชุมชนไม่เข้าใจผลักดันเด็กไทยแก้มใส ด้วยเกษตรปลอดภัยและโภชนาการ thaihealthปัญหา ไม่ตระหนักในความสำคัญและความจำเป็น ที่จะต้องมีการระดมพลัง ผลักดันให้มีการดำเนินงานในเชิงรุก"

จากพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และด้วยเจตจำนงต้องการให้คนไทยมีสุขภาพดี สสส. จึงสานต่อพระราชปณิธานจัดทำโครงการ "โครงการเด็กไทยแก้มใส" ต่อเนื่องเป็นช่วงที่ 2 หวังให้เด็กไทยทุกคนมีสุขภาพดี แข็งแรง เติบโตสมวัย เฉลียวฉลาดได้กินอาหารมีประโยชน์ ปลอดภัย เน้นกินผักผลไม้เพิ่มขึ้นในเด็กวัย 6-14 ปี อนุบาลถึงมัธยมต้นที่กำลังเติบโต ตามข้อแนะนำกระทรวงสาธารณสุข ลดเสี่ยงจากโรคเรื้อรัง ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนไม่ให้เกิน 7% ส่งเสริมโภชนาการเป็นพิเศษสำหรับเด็กผอมและเตี้ย ด้วยการผลักดันด้านคุณภาพอาหารกลางวันของโรงเรียนและการเกษตรในโรงเรียนปลอดสารพิษ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา พ่อแม่ ชุมชน มีความรู้และตระหนักถึงสุขภาพของเด็ก และรวมพลังขับเคลื่อน คาดว่าสิ้นปี 2560 จะมีศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส 250 แห่งกระจายทั่วประเทศ

ทั้งนี้โครงการเด็กไทยแก้มใสนั้น เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับองค์กรภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลักดันเด็กไทยแก้มใส ด้วยเกษตรปลอดภัยและโภชนาการ thaihealthไปปฏิบัติในการพัฒนาอาหารกลางวันและภาวะโภชนาการของเด็กและเยาวชนในระยะยาว จากช่วงที่ 1 (ปี 2557-2558) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 544 โรงเรียนจากทั่วประเทศ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีการบริหารจัดการแผนงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี

สำหรับในช่วงที่ 2 (ปี 2558-2560) สสส.โดยสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ จับมือกับสถาบันสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (สอส.) ร่วมกับสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล กรมอนามัย กระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่าย จัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพและการจัดการคุณภาพอาหารกลางวันของโรงเรียน ตั้งเป้า ให้โรงเรียนในโครงการจาก 544 โรงเรียนได้รับการพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสของชุมชน 250 แห่ง ที่สามารถถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการน้อมนำพระราชดำริและโปรแกรม Thai School Lunch  รวมทั้งการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการไปลงมือทำงานเชิงรุกอย่างจริงจัง ไปยังโรงเรียนใกล้เคียงมากขึ้น เพื่อขยายผลออกไปทั่วประเทศ สำหรับรุ่นที่ 1 สมัครใจมาแล้วจำนวน 122 โรงเรียน จากภาคเหนือ 30 แห่ง ภาคอีสาน 44 แห่ง ภาคกลาง 23 แห่ง และภาคใต้ 25 แห่ง ครอบคลุมขนาดใหญ่-กลาง-เล็ก ทั้งสังกัดสพฐ. อปท. และกทม. และจะเปิดรับรุ่น 2 ในเร็วๆ นี้

ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.dekthaikamsai.com

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม