ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาความเป็นเลิศของประชาชน

| |
อ่าน : 5,031

ที่มา : MGR Online

แผนปฏิรูปสาธารณสุข 18 เดือน แก้ 4 เรื่อง thaihealth

แฟ้มภาพ

สธ. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน โดยพัฒนาความเป็นเลิศด้านสุขภาพ บริการ พัฒนาคน และระบบจัดการ

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข บรรยายพิเศษ เรื่อง การแพทย์ไทยในอนาคต ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี รองรับสังคมผู้สูงอายุโดยในปี 2573 ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข โดยพัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ 1. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 2. ระบบบริการ 3. การพัฒนาคน และ 4. ระบบบริหารจัดการ

นพ.โสภณ กล่าวว่า ในการปฏิรูประบบสาธารณสุข ในระยะ 18 เดือน ได้ตั้งเป้าปฏิรูป 4 เรื่อง คือ การแก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาล การวางแผนอัตรากำลังคน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร และการปรับระบบค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข เพื่ออภิบาลระบบสร้างต้นแบบองค์กรคุณธรรม ให้มีความมั่นคงทางด้านยาและเวชภัณฑ์ มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล พัฒนาสมุนไพร สร้างระบบข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดตั้งสำนักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพ มีการจัดระบบการเงินการคลัง

นอกจากนี้ ยังเร่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลคนไทย 1 ล้านครอบครัว ภายในปี 2560 และมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 6,500 คน ภายใน 10 ปี ดูแลคนไทย 65 ล้านคน มีการจัดระบบดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงทั่วประเทศ มีการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยให้มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1,000 คน ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั่วประเทศ และพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม