ขึ้นภาษีเครื่องดื่มรสหวาน เพื่อสุขภาพคนไทย

| |
อ่าน : 6,747

 ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ขึ้นภาษีเครื่องดื่มรสหวาน เพื่อสุขภาพคนไทย thaihealth

ขึ้นภาษีเครื่องดื่มผสมน้ำตาลเกินมาตรฐาน นักวิชาการยืนยันช่วยลดโรคอ้วน-โรคเรื้อรัง

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ แผนงานวิจัยอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (Food and Nutrition Policy for Health Promotion; FHP) มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สมาพันธ์เครือข่าย NCD แห่งประเทศไทย และเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ภายใต้การสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) ร่วมจัดประชุมเรื่อง "เครื่องมือทาง เศรษฐศาสตร์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ กรณีภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล...ได้หรือเสีย?"

ดร.เอวา มาร์โตส (Prof.Dr. Ava Martos) ที่ปรึกษากระทรวงพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านภาษีอาหารจากประเทศฮังการี กล่าวว่า ประเทศฮังการีเริ่มเก็บภาษีอาหารที่ไม่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตและเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น การเก็บภาษีเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลเกินมาตรฐานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ซึ่งผลการประเมินของการเก็บภาษีอาหารทั้ง 2 ครั้ง ในรอบ 4 ปี ทำให้แน่ใจว่าการใช้มาตรการนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลชัดเจนมากกว่ามาตรการอื่นๆ ที่เคยทำมา เพราะเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลเกินมาตรฐานมีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้อัตราการบริโภคเครื่องดื่มชนิดดังกล่าวลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มาตรการภาษียังช่วยกระตุ้นให้ผู้ผลิต ผลิตเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลต่ำเป็นทางเลือกให้ประชาชนในการบริโภคเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพได้มากขึ้น ซึ่งผู้ผลิตเองก็มีภาพลักษณ์ที่ดีในสังคม และรัฐบาลยังสามารถนำรายได้ที่ได้จากการจัดเก็บภาษีไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน รวมทั้งการจัดการปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคน้ำตาลได้อีกด้วย

ด้าน ดร.ชญาดา ภัทราคม อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำ เสนอผลการวิจัยว่า ถ้ามีการปรับขึ้นภาษีเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาล จนทำให้ราคาขายปลีกเพิ่มขึ้น 20% จะทำให้คนไทยลดการบริโภคน้ำตาลลงเฉลี่ยวันละ 2.122 กรัม กรณีการเก็บภาษีระยะสั้น และลดลงวันละ 2.562 กรัมในระยะยาว หรือลดการบริโภคเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลลงไปประมาณ 55-65 มล. (1 ขวดเล็ก) หากต้องการให้การจัดเก็บภาษีเครื่องขึ้นภาษีเครื่องดื่มรสหวาน เพื่อสุขภาพคนไทย thaihealthดื่มที่ได้ผลดีมากขึ้นไปอีก ควรมีการดำเนินการในระยะยาว และให้เน้นการคุ้มครองกับเยาวชนเป็นกลุ่มแรก นอกจากนี้ควรมีมาตรการอื่นๆ เสริม เช่น ให้ความรู้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงผลเสียของการบริโภคน้ำตาลเกินขนาด ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและดูแลสุขภาพตัวเองในระยะยาว

ดร.วิชช์ เกษมทรัพย์ อาจารย์ประจำ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า หลาย คนมีความกังวลเกี่ยวกับการเก็บภาษีเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลเกินมาตรฐานว่าอาจไม่ช่วยแก้ปัญหาและส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า "การจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลเกินมาตรฐาน" นั้น เป็นมาตรการที่ได้ผลมากที่สุดในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดปัญหาโรคอ้วนและโรคเรื้อรังได้ นอกจากนี้ ยังไม่พบผลกระทบด้านลบที่เกิดต่อสังคมโดยรวม ในส่วนของประเทศไทย หากมีการจัดเก็บภาษี เครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลเกินมาตรฐานได้นั้น นับเป็นสัญญาณที่ดี และควรดำเนินการร่วมไปกับมาตรการ อื่นๆ ซึ่งผลความสำเร็จของหลายประเทศได้พิสูจน์แล้วว่า การเก็บภาษีเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลนั้นมี ประสิทธิภาพประสิทธิผล ดังเช่นประเทศอังกฤษ ในบางรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา และในหลายๆ ประเทศยังพยายามผลักดันให้มีการจัดเก็บภาษีอาหารที่ไม่จำเป็นและเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และอินเดีย เป็นต้น หากประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลเกินมาตรฐาน ก็จะเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเก็บภาษีเพื่อสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม