สสส.พร้อมเป็นศูนย์กลางเอเชียใต้-ตะวันออก พัฒนานักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ

| |
อ่าน : 4,002

ที่มา: สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

สสส.พร้อมเป็นศูนย์กลางเอเชียใต้-ตะวันออก พัฒนานักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ thaihealth

แฟ้มภาพ

“รองนายกฯ ณรงค์” ประกาศ สสส.พร้อมเป็นศูนย์กลางเอเชียใต้-ตะวันออกพัฒนานักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ

“รองนายกฯ ณรงค์” ประกาศ สสส. พร้อมเป็นศูนย์กลางพัฒนานักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ 7 ประเทศเตรียมวางกลไกการเงินการคลังตามแบบ สสส. สู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่คุกคามชีวิตคนภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก ปีละ 8 ล้านคน WHO-SEARO ชื่นชม ไทยมีระบบสร้างเสริมสุขภาวะดีที่สุดในภูมิภาค สสส. ไทย เป็นตัวอย่างที่ดี สร้างแรงบันดาลใจให้ต่างชาติ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นพันธกิจที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สสส. กับ องค์การอนามัยโลกสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก (World Health Organization, South-East Asia Region Office : WHO-SEARO) ในการสร้างความเข้มแข็งด้านงานสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก ในระหว่างปี 2558-2560 โดยมี 7 ประเทศในภูมิภาคเข้าร่วมประชุม

สสส.พร้อมเป็นศูนย์กลางเอเชียใต้-ตะวันออก พัฒนานักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ thaihealthโดย พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประธานในพิธีเปิดการประชุม กล่าวว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นภัยคุกคามของโลก เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในภาคพื้นเอเชียใต้-ตะวันออก สูงเป็นอันดับ 1 คิดเป็น 55% ของการตายทั้งหมด หรือเกือบ 8 ล้านคนต่อปี ส่งผลกระทบต่อประเทศรายได้ต่ำและปานกลางอย่างมาก ถือเป็นความท้าทายที่ประเทศไทย โดย สสส. และ WHO-SEARO จะร่วมกัน วางรากฐานการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก โดยพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพของทั้ง 7 ประเทศ ผลักดันให้เกิดแผนปฏิบัติการระดับประเทศ และเกิดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคนี้อย่างยั่งยืนต่อไป

 “ไทยถือเป็นต้นแบบของประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก ที่ประสบความสำเร็จในการมีกองทุน สสส. ดูแลสุขภาวะของประชาชน หลายประเทศนำไทยเป็นแบบอย่าง ซึ่งองค์การอนามัยโลกให้การชื่นชม สสส. เป็นต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ มีการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะเป็นประเทศแรกๆ ในภูมิภาค ทำให้มีประสบการณ์ถ่ายทอดแก่เพื่อนสมาชิก ซึ่งผลงานสสส.ตลอด 15 ปี มีมากมายไม่ใช่มีเพียงเรื่องเหล้า บุหรี่ แต่ครอบคลุมการมีสุขภาพ กาย  ใจ และการสร้างสังคมที่ดี องค์การอนามัยโลกเห็นความสำเร็จของสสส. และเห็นว่าประเทศไทยทำได้ ประเทศอื่นๆ ก็น่าจะทำได้ด้วย จึงให้ไทยเป็นต้นแบบและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพของประชากรในภูมิภาคแก่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะการสร้างกลไกและรูปแบบนวัตกรรมการเงินการคลังเพื่องานสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญให้ประเทศต่างๆ มีงบประมาณเฉพาะนำมาใช้ทำงานสร้างเสริมสุขภาพ" พลเรือเอก ณรงค์  กล่าวว่า

ดร.สุวจี กู๊ด ผู้ประสานงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคม องค์การอนามัยโลกสสส.พร้อมเป็นศูนย์กลางเอเชียใต้-ตะวันออก พัฒนานักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ thaihealthประจำภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก กล่าวว่า ทิศทางขององค์การอนามัยโลกทุกภูมิภาค คือสนับสนุนทุกประเทศมีการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรค เพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงไม่ใช่แค่การให้ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก แต่จะต้องเพิ่มทักษะการทำงานด้านสร้างเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรในแต่ละประเทศด้วย ซึ่งระบบสุขภาวะของไทย มีความเข้มแข็งที่สุดในภูมิภาคนี้ มีการทำงานร่วมกันโดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์กรที่ดำเนินงานใน 3 ด้าน คือ 1.ด้านหลักประกันสุขภาพ ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม  2.ด้านนโยบาย คือ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ 3.ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ คือ สสส. มีประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพยาวนานกว่าหลายประเทศในภูมิภาคนี้ เป็นศูนย์กลางและเป็นต้นแบบถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประเทศอื่นๆ ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติและขับเคลื่อนสังคม สสส. ถือเป็นตัวอย่างที่ดีช่วยให้แต่ละประเทศเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

ทั้งนี้ สำหรับ 7 ประเทศ ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เมียนมาร์ อินโดนีเซีย ราชอาณาจักรกัมพูชา ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ศรีลังกา และติมอร์ เลสเต นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากองค์กรอนามัยโลกประจำประเทศไทย ผู้บริหารองค์การสร้างเสริมสุขภาพของ สิงค์โปร ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ ร่วมให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม