เผย 4 แนวทาง ดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้สูงวัย

| |
อ่าน : 3,891

ที่มา : MGR Online 

เผย 4 แนวทาง ดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้สูงวัย thaihealth

แฟ้มภาพ

สธ.เดินหน้างานทันตสุขภาพผู้สูงอายุ หวังเพิ่มการเข้าถึงบริการรักษา ป้องกัน และฟื้นฟูสภาพช่องปากร้อยละ 50 หรือ 5.8 ล้านคน ภายในปี 2561 มีสุขภาพช่องปากดีและมีฟันใช้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 80

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ ว่า การดูแลสุขภาพช่องปาก เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นส่วนหนึ่งของการมีสุขภาพดีช่วยเสริมคุณภาพชีวิต เพราะปัญหาสุขภาพช่องปาก จะส่งผลต่อระบบอื่นๆ ของร่างกาย ซึ่งคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าควรส่งเสริมสุขภาพช่องปากในวัยเด็กเท่านั้น แต่ความจริงแล้ววัยสูงอายุก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เพราะเมื่อร่างกายมีอายุมากขึ้น ระบบการทำงานของอวัยวะในร่างกายต่างๆ ก็จะเสื่อมสภาพ รวมทั้งเหงือกและฟันที่อยู่ในช่องปากด้วย ตามกระแสพระราชดำรัส“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสด้วยความเป็นห่วงทุกข์สุขของพสกนิกร ว่า "เวลาไม่มีฟัน กินอะไรก็ไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง"

โดยข้อมูลจากการสำรวจทันตสุขภาพระดับจังหวัดปี 2557 ผู้สูงอายุพบว่า มีฟันแท้ที่ใช้เคี้ยวอาหารได้ 20 ซี่ขึ้นไป เพียงร้อยละ 56.9 ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดแผนปฎิบัติการแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.2558-2561 ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.2558-2565 เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงการบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพช่องปากเพิ่มขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559

นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า กลุ่มเป้าหมายดำเนินการตามแผนดังกล่าว จะครอบคลุมทั้ง กลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มรองคือผู้ที่มีอายุ 40- 59 ปี ตามข้อเสนอของคณะรัฐมนตรีเมื่อ ปี 2558 โดยมียุทธศาสตร์การดำเนินงาน 4 ข้อ คือ 1.เพิ่มการเข้าถึงบริการทันตสุขภาพจากร้อยละ 34 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 50 หรือประมาณ 5.8 ล้านคน และอย่างน้อย 1 จังหวัดของทุกเขตสุขภาพ มีการพัฒนารูปแบบเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพในช่องปากผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ เช่น ฟันผุ แผล/มะเร็งในช่องปาก สภาวะน้ำลายแห้ง ฟันสึก โรคปริทันต์ เป็นต้น

2.ศึกษาวิจัยและพัฒนานวตกรรม เพื่อสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ มีการผลิตนวตกรรม เพื่อการรักษา การ ฟื้นฟู ป้องกันโรค และความผิดปกติทางทันตกรรม 3.พัฒนาบุคลากรและหลักสูตรด้านทันตกรรมผู้สูงอายุทั้งระดับปริญญาตรี หลักสูตรระยะสั้นร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และ4.บริหารจัดการ พัฒนาระบบฐานข้อมูล การติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ เพื่อบรรลุแผนในการทำงานคือภายในปี 2561 ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากดีและมีฟันใช้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 80

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม