ส่งต่อเด็กพิการสู่โลกการทำงาน

โดย
| |
อ่าน : 2,652

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

ส่งต่อเด็กพิการสู่โลกการทำงาน thaihealth

สอศ.ร่วมกับอบจ.เชียงใหม่ สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ให้เด็กพิการ โดยออกแบบการจัดการศึกษาสู่โลกของการทำงาน

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมความร่วมมือเพื่อสร้างหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความพิการ บกพร่องทางพฤติกรรมและการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมนำร่องระบบส่งต่อฐานข้อมูลเด็กเยาวชนที่มีภาวะพิการทุกกลุ่มผ่านการเชื่อมต่อสารสนเทศระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตพื้นที่การส่งต่อเด็กพิการสู่โลกการทำงาน thaihealthศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อออกแบบการจัดการศึกษาสู่โลกของการทำงาน

นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการ สอศ. กล่าวว่า จากที่ สอศ.ร่วมมือกับ สสค. และจุฬาฯ ทำการวิจัยการจัดการศึกษาสายอาชีพสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ก็พบว่า เด็กพิเศษสามารถพัฒนาทักษะให้ประกอบอาชีพได้ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้พิการกว่า 4 แสนคน หากเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังจะสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างน้อย 6 หมื่นล้านบาท ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการรู้ข้อมูลผู้เรียนที่มีภาวะพิการล่วงหน้าเพื่อออกแบบหลักสูตรตามศักยภาพของผู้พิการในแต่ละประเภทและงบประมาณรองรับ ระบบฐานข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญจึงขยายผลการทำงานไปสู่ระบบส่งต่อข้อมูลสารสนเทศผู้พิการทุกประเภทจากการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีเด็กพิการในแต่ละช่วงชั้นไปยัง สอศ. และเชื่อมต่อสถานประกอบการ โดยนำร่องใน จ.เชียงใหม่ เนื่องจากมีศักยภาพและความร่วมมือของภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะเป็นการย่อส่วนของประเทศไทยในการเชื่อมต่อการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกัน หากสามารถทำได้จริงก็จะขยายผลต่อไป

"ผมคิดว่าต้องมีร่างโครงการและแผนปฏิบัติการร่วมกันถึงการส่งต่อข้อมูลไปยังสถานประกอบการ โดยจุฬาฯ จะเป็นผู้ร่างแผนงาน และม.นเรศวรจะเป็นผู้ช่วยวางระบบการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศ วันนี้จึงถือโอกาสคุยกันถึงภารกิจแต่ละหน่วยงาน โดยมีวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่เป็นหลักในการทำงานในเชียงใหม่ร่วมกับสถาบันการศึกษาในจังหวัด เตรียมนำร่องระบบส่งต่อข้อมูลเด็กพิการสู่โลกการทำงาน"

นายไพรัช ใหม่ชมพู รองนาย อบจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เพื่อให้การส่งต่อข้อมูลของเด็กพิการสู่สถานประกอบการส่งต่อเด็กพิการสู่โลกการทำงาน thaihealthอย่างเป็นระบบ จะต้องมีการทำชุดข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้ตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศขึ้น และอยู่ในกระบวนการหาวิธีการสำรวจข้อมูลอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อมูลจริง ผ่านการทำงานร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่ จึงอยากให้ สสค.ช่วยออกแบบข้อมูลในแบบง่ายๆ เพื่อให้ได้เป็นฐานข้อมูลระยะยาว ใช้ในการเก็บข้อมูลเชื่อมกับสถานประกอบการ และผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะร่วมกัน

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสค. กล่าวว่า หากใช้ศักยภาพภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาที่มี อบจ.เป็นแกนประสานงานเชื่อมต่อระบบจัดการระดับพื้นที่จะทำให้การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ของเชียงใหม่เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งการสำรวจข้อมูลเด็กพิการ และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รวมทั้งการวางระบบส่งต่อระหว่างท้องถิ่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา และการขยายตัวแบบจากเชียงใหม่ไปสู่ระบบที่ใหญ่ขึ้นที่จะมีผลกระทบต่อเด็กจำนวนมากขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งเป็นงานระยะยาว รวมทั้งต้องมีการศึกษาต้นทุนค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กพิการเพิ่มเติม เพื่อเป็นเงื่อนไขสำคัญในการขอตั้งงบประมาณของ สอศ.รองรับเด็กกลุ่มนี้ได้พอเพียง เพื่อเปลี่ยนกลุ่มเด็กเยาวชนที่สังคมมองเป็นภาระให้เป็นพลัง มุ่งหวังลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียมในระบบการศึกษาไทย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม