ส่งต่อเด็กพิการสู่โลกการทำงาน

โดย
| |
อ่าน : 2,325

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

ส่งต่อเด็กพิการสู่โลกการทำงาน thaihealth

สอศ.ร่วมกับอบจ.เชียงใหม่ สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ให้เด็กพิการ โดยออกแบบการจัดการศึกษาสู่โลกของการทำงาน

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมความร่วมมือเพื่อสร้างหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความพิการ บกพร่องทางพฤติกรรมและการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมนำร่องระบบส่งต่อฐานข้อมูลเด็กเยาวชนที่มีภาวะพิการทุกกลุ่มผ่านการเชื่อมต่อสารสนเทศระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตพื้นที่การส่งต่อเด็กพิการสู่โลกการทำงาน thaihealthศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อออกแบบการจัดการศึกษาสู่โลกของการทำงาน

นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการ สอศ. กล่าวว่า จากที่ สอศ.ร่วมมือกับ สสค. และจุฬาฯ ทำการวิจัยการจัดการศึกษาสายอาชีพสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ก็พบว่า เด็กพิเศษสามารถพัฒนาทักษะให้ประกอบอาชีพได้ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้พิการกว่า 4 แสนคน หากเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังจะสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างน้อย 6 หมื่นล้านบาท ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการรู้ข้อมูลผู้เรียนที่มีภาวะพิการล่วงหน้าเพื่อออกแบบหลักสูตรตามศักยภาพของผู้พิการในแต่ละประเภทและงบประมาณรองรับ ระบบฐานข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญจึงขยายผลการทำงานไปสู่ระบบส่งต่อข้อมูลสารสนเทศผู้พิการทุกประเภทจากการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีเด็กพิการในแต่ละช่วงชั้นไปยัง สอศ. และเชื่อมต่อสถานประกอบการ โดยนำร่องใน จ.เชียงใหม่ เนื่องจากมีศักยภาพและความร่วมมือของภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะเป็นการย่อส่วนของประเทศไทยในการเชื่อมต่อการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกัน หากสามารถทำได้จริงก็จะขยายผลต่อไป

"ผมคิดว่าต้องมีร่างโครงการและแผนปฏิบัติการร่วมกันถึงการส่งต่อข้อมูลไปยังสถานประกอบการ โดยจุฬาฯ จะเป็นผู้ร่างแผนงาน และม.นเรศวรจะเป็นผู้ช่วยวางระบบการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศ วันนี้จึงถือโอกาสคุยกันถึงภารกิจแต่ละหน่วยงาน โดยมีวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่เป็นหลักในการทำงานในเชียงใหม่ร่วมกับสถาบันการศึกษาในจังหวัด เตรียมนำร่องระบบส่งต่อข้อมูลเด็กพิการสู่โลกการทำงาน"

นายไพรัช ใหม่ชมพู รองนาย อบจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เพื่อให้การส่งต่อข้อมูลของเด็กพิการสู่สถานประกอบการส่งต่อเด็กพิการสู่โลกการทำงาน thaihealthอย่างเป็นระบบ จะต้องมีการทำชุดข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้ตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศขึ้น และอยู่ในกระบวนการหาวิธีการสำรวจข้อมูลอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อมูลจริง ผ่านการทำงานร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่ จึงอยากให้ สสค.ช่วยออกแบบข้อมูลในแบบง่ายๆ เพื่อให้ได้เป็นฐานข้อมูลระยะยาว ใช้ในการเก็บข้อมูลเชื่อมกับสถานประกอบการ และผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะร่วมกัน

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสค. กล่าวว่า หากใช้ศักยภาพภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาที่มี อบจ.เป็นแกนประสานงานเชื่อมต่อระบบจัดการระดับพื้นที่จะทำให้การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ของเชียงใหม่เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งการสำรวจข้อมูลเด็กพิการ และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รวมทั้งการวางระบบส่งต่อระหว่างท้องถิ่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา และการขยายตัวแบบจากเชียงใหม่ไปสู่ระบบที่ใหญ่ขึ้นที่จะมีผลกระทบต่อเด็กจำนวนมากขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งเป็นงานระยะยาว รวมทั้งต้องมีการศึกษาต้นทุนค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กพิการเพิ่มเติม เพื่อเป็นเงื่อนไขสำคัญในการขอตั้งงบประมาณของ สอศ.รองรับเด็กกลุ่มนี้ได้พอเพียง เพื่อเปลี่ยนกลุ่มเด็กเยาวชนที่สังคมมองเป็นภาระให้เป็นพลัง มุ่งหวังลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียมในระบบการศึกษาไทย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สูตินารีเวช  สถานประกอบการส่งเสริมสุขภาวะ  โรงงานปลอดเหล้า  ปอดอุดกั้น  เปิดเส้นทางเรียนรู้  กีฬาสภาฯ  นอนให้ถูกวิธี  ความแปรปรวนทางอารมณ์  ชุดโครงการ  แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ  Dr.Ketan Shankardass  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สศส. เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำ  โรคปอดและทางเดินหายใจ  ฮอร์โมนอ้วน  สังคมแรงงาน  ชูกำลัง  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth เจ้าหน้าที่ประสานงาน แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ artculture4health รับสมัครงาน ติดต่อประสานงาน  พลาสติก  การหัวเราะ  สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก เยาวชน  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม