กินพืชผักอินทรีย์ สุขภาพดี ไร้สารเคมี

| |
อ่าน : 4,883

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

สสส. ผนึกกรมการค้าภายใน เลมอนฟาร์ม หนุนคนไทยบริโภคพืชผักอินทรีย์ อย่างน้อย 400 กรัม/วัน สร้างสุขภาพดี ไร้สารเคมี-ลดเสี่ยงโรค NCDs และช่วยเกษตรกรในงาน Eat Right – Eat Organic

กินพืชผักอินทรีย์ สุขภาพดี ไร้สารเคมี thaihealth

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายใน และเลมอนฟาร์ม จัดงาน ‘Eat Right – Eat Organic’ ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คในระหว่างวันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2559 ภายใต้ ธีม ‘กินพืชผักอินทรีย์ (400 กรัม) เติมสุขภาพดีทุกวัน’ เพื่อสร้างความเข้าใจและความตื่นตัวให้กับผู้บริโภคหันมาบริโภคพืชผักอินทรีย์ (400 กรัม/วัน) เพื่อสร้างสุขภาพดีและยังมีส่วนช่วยส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้สามารถปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างๆ

โดยเฉพาะมาตรฐาน Organic PGS ซึ่งเป็นการรับรองอย่างมีส่วนร่วมซึ่งจะช่วยนำไปสู่ความเชื่อถือของตลาดและนำมาซึ่งรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น พลังของผู้บริโภคที่หันมาสู่การบริโภคพืชผักอินทรีย์จะเป็นปัจจัยสำคัญที่เปลี่ยนบริบทสุขภาพของคนไทยในการแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases : NCDs) ช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นเพราะไม่ใช้สารเคมีอันตรายในการทำเกษตรและยังช่วยให้เกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรรายย่อยและเกษตรรุ่นใหม่สามารถเลี้ยงชีพได้ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์  โดยภายในงานจะพบกับพืชผักอินทรีย์หลากหลาย อาหารธรรมชาติ เครื่องสำอางค์และผลิตภัณฑ์ Eco Craftและพบกับโซน “เช็คสุขภาพดี กินสุขภาพ เติมสุขภาพดี” พร้อมกับการรับความรู้เรื่องสุขภาพและเกษตรอินทรีย์จากผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน

ดร. นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. เปิดเผยว่าปัจจุบันคนไทยและคนทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์ภัยคุกคามจากพฤติกรรมการดำรงชีวิต โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย อาหารที่มีรสจัดทั้งหวานมันเค็ม และกินผักผลไม้ไม่เพียงพอ จนส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคอ้วนลงพุง ฯลฯ ทำให้คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคในกลุ่มดังกล่าวประมาณปีละ 300,000 คน และหน่วยงานภาครัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายรักษาประมาณปีละ 200,000 ล้านบาท จากงานวิจัยโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มีข้อแนะนำให้บริโภคผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 – 600 กรัมจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆ ลงได้

ดังนั้น การส่งเสริมให้คนไทยหันมาบริโภคผักและผลไม้ที่ปลอดภัยให้ได้ในปริมาณที่เพียงพอภายใต้งาน Eat Right – Eat Organic นี้จะเป็นหนึ่งในความพยายามร่วมกันของภาครัฐและเอกชนซึ่งครอบคลุมเกษตรกร เครือข่ายสุขภาพ และเครือข่ายผลิตและจำหน่ายอาหารอินทรีย์เป็นแนว ทางและการนำเสนอเครื่องมือใหม่ๆ ในการผลักดันให้คนไทยบริโภคพืชผักอินทรีย์ได้มากขึ้นซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาสุขภาพของคนไทยทั้งต่อผู้บริโภคและเกษตรกร และสามารถหนุนช่วยเกษตรกรให้มีตลาดและมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นกว่าการทำเกษตรที่ใช้สารเคมีแบบเดิม

น.ส.สุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีนโยบายพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (ปี 2560-2564) ผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำด้านการผลิต การค้าและการบริโภคสินค้าอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะการสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรอินทรีย์และผู้ประกอบการไทย ให้สามารถพัฒนาและเติบโตได้ โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญคือการสร้างการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปาทาน, การผลักดันมาตรฐานและระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาสินค้าอินทรีย์และพัฒนาตลาดและบริการอินทรีย์การจัดงาน Eat Right – Eat Organic ร่วมกับ สสส. และเลมอนฟาร์ม ในครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ตามยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของไทยในทุกด้าน

โดยเฉพาะการร่วมกับองค์กรส่งเสริมสุขภาพ เช่น สสส. และเครือข่ายผู้บริโภค เกษตรกรและผู้ประกอบการ ได้เปิดพื้นที่ใหม่ๆ ของงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ให้ขับเคลื่อนได้ในวิถีชีวิตประจำวันและมีการขับเคลื่อนด้วยความต้องการของการบริโภคอินทรีย์ (Organic Demand) เป็นตัวนำ ซึ่งจะเป็นทิศทางที่ขยายตัวและทำให้เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนมากขึ้น กระทรวงพาณิชย์ได้มีแนวทางส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เช่นนี้ทั้งในภาคเมืองและในภูมิภาค การส่งเสริม Organic Village พร้อมกับการท่องเที่ยว การส่งเสริมการผลิตอินทรีย์อย่างมีมาตรฐานทั้งมาตรฐานสากลเพื่อการส่งออก มาตรฐานประเทศไทยและมาตรฐานการรับรองอย่างมีส่วนร่วมPGS

นางสุวรรณา หลั่งน้ำสังข์ กรรมการผู้จัดการเลมอนฟาร์ม กล่าวว่า นโยบายส่งเสริมสุขภาพของ สสส.และการผลักดันเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงพาณิชย์เป็นทิศทางอันสำคัญและมีพลังอย่างยิ่งในการสนับสนุนงานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรและการแก้ปัญหาสุขภาพของคนไทยโดยใช้อาหารอินทรีย์ที่มีคุณค่าสูงและสะอาดปราศจากสารเคมีอันตราย เลมอนฟาร์มในฐานะกิจการเพื่อสังคมได้ทำงานสร้างเสริมสุขภาพกับผู้บริโภคและสนับสนุนเกษตรกร โดยใช้การบริโภคและการตลาดเป็นตัวขับเคลื่อน โดยในปี 2559 – 2560 เลมอนฟาร์มได้ดำเนินการโครงการ ‘Eat Right – Eat Organic’โดยการสนับสนุนจาก สสส. ในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในด้านเกษตรกรได้ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในมาตรฐานการรับรองอย่างมีส่วนร่วม Organic PGS กับเกษตรอินทรีย์รายย่อย 7 กลุ่ม ใน 5 จังหวัด มาตรฐาน PGS เป็นเครื่องประกันคุณภาพอินทรีย์แท้เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในการใช้อาหารอินทรีย์สร้างสุขภาพ เกษตรกรจะได้รับการประกันราคาที่เหมาะสมและประกันการรับซื้ออย่างต่อเนื่อง

โดยได้ใช้รูปแบบและองค์ความรู้จากหลักOrganic IFOAM PGS เน้นการพัฒนาเกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์ บนฐานซื่อตรง โปร่งใส มีระบบบันทึกการใช้ปัจจัยผลิต การจัดการผลผลิตอย่างชัดเจนและตรวจสอบได้  ด้านผู้บริโภคจะมีการขับเคลื่อนEat Right – Eat Organic กับผู้บริโภคในจุดต่างๆ เช่นที่ศูนย์การค้า Paradise Park ที่ได้ให้การสนับสนุนพื้นที่การจัดงานในครั้งนี้ และในที่อื่นๆ ตลอดในช่วงปี 2559 – 2560 รวมทั้งมีการส่งเสริมผู้บริโภคให้ปรุงอาหารอินทรีย์ทานเองสำหรับสุขภาพครอบครัว การวิจัยคุณค่าพืชผักอินทรีย์ร่วมกับสถาบันวิจัยโภชนาการ และการทำ Social Media เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้เรื่องมาตรฐาน Organic PGS และการสร้างสุขภาพด้วยพืชผักอินทรีย์ เป็นต้น

สำหรับภายในงาน Eat Right – Eat Organic ครั้งนี้เป็นงานครบเครื่อง ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ “โซนสุขภาพดี กินสุขภาพดี และเติมสุขภาพดี” โดยได้คัดสรรรวบรวมผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติคุณภาพสูง 50 บูธ อาทิ ผักผลไม้ ข้าวเกษตรอินทรีย์ Organic Juice อาหารแปรรูปเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ความงามเกษตรอินทรีย์ ปลาและอาหารทะเลชั้นดีจากเครือข่ายประมงพื้นบ้าน เครื่องใช้และหัตถกรรมร่วมสมัย Eco Craft ที่พัฒนาโดยศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ และพิเศษด้วยมุมอาหาร Organic พร้อมทานหลากหลาย อาทิ ชุดอาหารพิเศษจากพืชผัก Organic อาหารจากร้าน be Organic ก๋วยเตี๋ยวเห็ดอินทรีย์ตุ๋น ส้มตำอินทรีย์ ขนมจีนเส้นข้าวกล้องอินทรีย์น้ำยาปลา และปลาทะเลจากเครือข่ายประมงพื้นบ้าน เป็นต้น

นอกจากนั้นยังมีเวทีกลางที่แบ่งปันความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์และสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญและเกษตรกรที่หลากหลายทุกวันและมีมุมความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ PGS, บริการเช็คสุขภาพพร้อมข้อแนะนำจากเครือข่ายสุขภาพต่างๆ ที่ได้มาร่วมกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพทุกท่าน อาทิ เครือข่ายคนไทยไร้พุง เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ เครือข่ายประมงพื้นบ้าน เครือข่าย Organic PGS

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม