สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน เรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านลูกเสือ

| |
อ่าน : 4,694

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน เรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านลูกเสือ thaihealth

แฟ้มภาพ

สสส.ผนึกภาคีสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน เปิดคู่มือเรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านลูกเสือ

วันที่ 7 มิ.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดกิจกรรมแถลงข่าว"เรียนรู้ทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมลูกเสือแบบใหม่"ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีน ครินทราบรมราชชนนี

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า ทักษะชีวิตเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งประกอบด้วย ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา คิดสร้างสรรค์ สื่อสารเป็น รู้จักปรับตัวในอนาคต และทำงานร่วมกันเป็นทีม ในหลายประเทศทั่วโลกได้มุ่งสร้างทักษะพื้นฐานเหล่านี้โดยสอดแทรกอยู่ในการเรียนการสอนในสถานสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน เรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านลูกเสือ thaihealthศึกษา วิชาลูกเสือซึ่งเน้นการลงมือทำและฝึกปฏิบัติจึงเป็นชั่วโมงของการเรียนรู้ที่น่าสนใจ มีตัวอย่างการสอนลูกเสือเพื่อสร้างทักษะชีวิตในต่างประเทศ อาทิ ประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีการอบรมลูกเสือเรื่องการจัดการกับเหตุการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉิน ประเทศศรีลังกามีการสอนทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จนลูกเสือเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่มีบทบาทสำคัญในการเข้าไปช่วยเหลือ สสส.จึงร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสมาคมวางแผนครอบครัวฯ ในการออกแบบคู่มือการเรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมลูกเสือ โดยเป็นการออกแบบการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัยและดึงสถานการณ์ปัจจุบันเข้ามาอยู่ในกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เป็นเรื่องใกล้ตัวกับสิ่งที่เขาต้องเผชิญ ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการติดอาวุธทางทักษะชีวิตให้กับเด็กตั้งแต่ต้น รวมถึงการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสำคัญต่อการสร้างทักษะชีวิตจึงเพิ่มกิจกรรมเสริมผ่านการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งวิชาลูกเสือถือเป็นวิชาที่ช่วยสร้างทักษะชีวิตดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เวียงป่าเป้าที่นักเรียนใช้วิธีผูกเงื่อนทำให้ช่วยชีวิตคนจำนวนมาก และเมื่อมีคู่มือการเรียนรู้ทักษะชีวิตในวิชาลูกเสือจะทำให้การเรียนรู้เข้มขึ้นเพื่อขยายผลต่อไป

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวว่า เชื่อมั่นว่าคู่มือการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมลูกเสือจะสามารถสร้างให้เกิดทักษะชีวิตในวิชาลูกเสือได้จริง จึงได้ให้การรับรองและออกตราสัญลักษณ์ลูกเสือหน้าคู่มือเพื่อรับรองในการสอนในโรงเรียน นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้รับรองหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติทำให้กิจกรรมลูกเสือเป็นผู้นำในการเสริมสร้างทักษะชีวิตในระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบัน โดยคาดหวังว่าความร่วมมือนี้จะส่งผลให้มีการเปิดสอนอย่างกว้างขวางในสถานศึกษาทุกสังกัด

ดร.กาญจนา กาญจนสินิทธ์ นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวว่า คู่มือการเรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมลูกเสือได้ทดลองใช้ในโรงเรียนนำร่อง 26 แห่ง พร้อมกับประเมินผลซึ่งพบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิตจากคู่มือเช่น ในเด็กเล็กจะพบปัญหาการบริโภคสื่อ ติดไอที ทานอาหารไม่มีประโยชน์ ไม่ออกกำลังกาย และความเสี่ยงจากการถูกล่อลวง จึงมีกิจกรรม"ภัยใกล้ตัว" โดยให้เด็กแสดงบทบาทสมมุติเมื่อมีคนมาชวนขึ้นรถตู้เพื่อฝึกคิดวิเคราะห์และการปฏิเสธ "กิจกรรมแผนที่อบายมุขรอบโรงเรียน" ด้วยการเดินสำรวจและเขียนเป็นแผนที่แหล่งอบายมุขรอบโรงเรียน และ"นาทีชีวิต" ด้วยการช่วยเหลือตัวเองจากอุบัติภัยทางน้ำและวิธีป้องกัน นอกจากนี้จะมีการจำลองกรณีน้ำท่วมบ้านเวลากลางคืนหรือแผ่นดินไหวเพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจเมื่อเกิดเรื่องเร่งด่วนที่ต้องจัดการ และการเรียนรู้สำหรับวัยรุ่นเช่น "ภัยใกล้ตัววัยหนุ่มสาว" เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม