สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน เรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านลูกเสือ

| |
อ่าน : 4,339

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน เรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านลูกเสือ thaihealth

แฟ้มภาพ

สสส.ผนึกภาคีสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน เปิดคู่มือเรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านลูกเสือ

วันที่ 7 มิ.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดกิจกรรมแถลงข่าว"เรียนรู้ทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมลูกเสือแบบใหม่"ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีน ครินทราบรมราชชนนี

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า ทักษะชีวิตเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งประกอบด้วย ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา คิดสร้างสรรค์ สื่อสารเป็น รู้จักปรับตัวในอนาคต และทำงานร่วมกันเป็นทีม ในหลายประเทศทั่วโลกได้มุ่งสร้างทักษะพื้นฐานเหล่านี้โดยสอดแทรกอยู่ในการเรียนการสอนในสถานสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน เรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านลูกเสือ thaihealthศึกษา วิชาลูกเสือซึ่งเน้นการลงมือทำและฝึกปฏิบัติจึงเป็นชั่วโมงของการเรียนรู้ที่น่าสนใจ มีตัวอย่างการสอนลูกเสือเพื่อสร้างทักษะชีวิตในต่างประเทศ อาทิ ประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีการอบรมลูกเสือเรื่องการจัดการกับเหตุการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉิน ประเทศศรีลังกามีการสอนทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จนลูกเสือเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่มีบทบาทสำคัญในการเข้าไปช่วยเหลือ สสส.จึงร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสมาคมวางแผนครอบครัวฯ ในการออกแบบคู่มือการเรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมลูกเสือ โดยเป็นการออกแบบการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัยและดึงสถานการณ์ปัจจุบันเข้ามาอยู่ในกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เป็นเรื่องใกล้ตัวกับสิ่งที่เขาต้องเผชิญ ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการติดอาวุธทางทักษะชีวิตให้กับเด็กตั้งแต่ต้น รวมถึงการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสำคัญต่อการสร้างทักษะชีวิตจึงเพิ่มกิจกรรมเสริมผ่านการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งวิชาลูกเสือถือเป็นวิชาที่ช่วยสร้างทักษะชีวิตดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เวียงป่าเป้าที่นักเรียนใช้วิธีผูกเงื่อนทำให้ช่วยชีวิตคนจำนวนมาก และเมื่อมีคู่มือการเรียนรู้ทักษะชีวิตในวิชาลูกเสือจะทำให้การเรียนรู้เข้มขึ้นเพื่อขยายผลต่อไป

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวว่า เชื่อมั่นว่าคู่มือการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมลูกเสือจะสามารถสร้างให้เกิดทักษะชีวิตในวิชาลูกเสือได้จริง จึงได้ให้การรับรองและออกตราสัญลักษณ์ลูกเสือหน้าคู่มือเพื่อรับรองในการสอนในโรงเรียน นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้รับรองหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติทำให้กิจกรรมลูกเสือเป็นผู้นำในการเสริมสร้างทักษะชีวิตในระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบัน โดยคาดหวังว่าความร่วมมือนี้จะส่งผลให้มีการเปิดสอนอย่างกว้างขวางในสถานศึกษาทุกสังกัด

ดร.กาญจนา กาญจนสินิทธ์ นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวว่า คู่มือการเรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมลูกเสือได้ทดลองใช้ในโรงเรียนนำร่อง 26 แห่ง พร้อมกับประเมินผลซึ่งพบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิตจากคู่มือเช่น ในเด็กเล็กจะพบปัญหาการบริโภคสื่อ ติดไอที ทานอาหารไม่มีประโยชน์ ไม่ออกกำลังกาย และความเสี่ยงจากการถูกล่อลวง จึงมีกิจกรรม"ภัยใกล้ตัว" โดยให้เด็กแสดงบทบาทสมมุติเมื่อมีคนมาชวนขึ้นรถตู้เพื่อฝึกคิดวิเคราะห์และการปฏิเสธ "กิจกรรมแผนที่อบายมุขรอบโรงเรียน" ด้วยการเดินสำรวจและเขียนเป็นแผนที่แหล่งอบายมุขรอบโรงเรียน และ"นาทีชีวิต" ด้วยการช่วยเหลือตัวเองจากอุบัติภัยทางน้ำและวิธีป้องกัน นอกจากนี้จะมีการจำลองกรณีน้ำท่วมบ้านเวลากลางคืนหรือแผ่นดินไหวเพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจเมื่อเกิดเรื่องเร่งด่วนที่ต้องจัดการ และการเรียนรู้สำหรับวัยรุ่นเช่น "ภัยใกล้ตัววัยหนุ่มสาว" เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

นวัตกรรมสร้างสุขด้วยปัญญา  ภาษีศุลกากร  ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนชาวนา  ปรอทวัดไข้  รักการ  ถนอม  แบบฟอร์มเสนอแผนงานสื่อป้ายกลางแจ้ง  อายุรกรรม  ทำเวร  ร่วมพลัง  เวศศาสตร์ป้องกัน  ประกวดสื่อนวัตกรรมโภชนาการ  กลูต้าไธโอน  นินนาท สินไชย  โรคอัมพฤกษ์  มูลนิธิสุขภาพไทย  ศาสนาพุทธ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ ทริปปั่นไปกิน ย่านเจริญกรุง จักรยานกับน้ำท่วม วิกฤตสร้างนักประดิษฐ์ จักรยานลุยน้ำ วิธีวัดดัชนีมวลกาย ปั่นไปนอนกอดเขา ที่สวนผึ้ง ขี่จักรยาน มันไม่ต้องเสียค่าเดินทาง ทริปเส้นทางอันซีน อะเมซิ่ง สู่บางป  บารากู่ไฟฟ้า  สิทธิการรักษา  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม