เฝ้าไร่ รณรงค์ ‘เลิกสูบ ก็เจอสุข’

โดย
| |
อ่าน : 4,816

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

เฝ้าไร่ รณรงค์ ‘เลิกสูบ ก็เจอสุข’ thaihealth

สสส. ปักธง 300 ชุมชนเลิกบุหรี่ ปลุกกระแสรณรงค์ปั่น “เลิกสูบ ก็เจอสุข” 5 พื้นที่ “บ้านสหกรณ์-เฝ้าไร่-สาริกา-บ้านดอน-ตะปอเยอะ” รวมกว่า 5 พัน ชูคนต้นแบบ “นายก อบต.-กำนัน-ผู้ใหญ่” ผู้นำเลิกบุหรี่ มั่นใจ 1 ปี เห็นผลเป็นรูปธรรม ชาวบ้านสูบบุหรี่-ยาเส้นลดลง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ศาลหลักเมืองณ จ.หนองคาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ. หนองคาย จัดกิจกรรมรณรงค์ เลิกสูบ ก็เจอสุข (Quit Smoking : Greater Happiness) เนื่องในวันงดสูบหรี่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  โดยชาวบ้านกว่า 500 คน ร่วมกันตั้งสัตย์ปฏิญาณว่า 1.จะลดละเลิกการสูบบุหรี่ 2.จะช่วยรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในชุมชน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เฝ้าไร่ รณรงค์ ‘เลิกสูบ ก็เจอสุข’ thaihealth

นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สสส.) กล่าวว่า สสส.ทำงานร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในการมุ่งลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง เน้นการลด ละ เลิก ยาสูบ ในระดับฐานราก ได้แก่ ครอบครัวและชุมชน เพื่อปกป้องเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง ซึ่งปัจจุบันมีอปท.ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ปลอดบุหรี่ โดยสมัครใจ จำนวน 300 แห่ง ขณะเดียวกันทำให้เกิดบุคคลต้นแบบ และครอบครัวต้นแบบปลอดบุหรี่ เป็นแบบอย่างให้แก่พื้นที่อื่นๆ และขยายสังคมปลอดบุหรี่เป็นวงกว้าง ในปี 2559 สสส. ร่วมหนุนเสริมการสร้างกิจกรรมรณรงค์ให้แก่สมาชิก อปท. ภายใต้แคมเปญ “เลิกสูบ ก็เจอสุข” (Quit Smoking : Greater Happiness) โดยมุ่งเน้นการณรงค์ที่ผู้นำชุมชนท้องถิ่นจะเป็นบุคคลต้นแบบ (Idol) ที่จะเป็นผู้นำการรณรงค์ การลด ละ เลิกสูบบุหรี่ ของคนภายในชุมชน เพื่อให้สุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม โดยคัดเลือกต้นแบบพื้นที่ที่มีผลรูปธรรมในการทำงานสามารถลด ละ เลิกบุหรี่ได้จริง ใน 5 พื้นที่ ได้แก่ 1. เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง จ.เชียงใหม่ 2. เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ จ.หนองคาย 3. อบต.ช่องสาริกา จ.ลพบุรี 4.เทศบาลตำบลบ้านดอน จ.สุพรรณบุรี 5. อบต.ตะปอเยาะ จ.นราธิวาส ซึ่งจะมีการจัดรณรงค์โดยการปั่นจักรยานไปยังจุดที่จะจัดกิจกรรมรณรงค์เช่น ตลาดสด โรงเรียน โดยจะเริ่มกิจกรรมพร้อมกัน ทั้ง 5 พื้นที่ จำนวนกว่า 5,000 คน 

“จุดเริ่มต้นในการทำงานรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ มาจากที่เราเห็นชอบร่วมกันในชุมชนว่า บุหรี่ไม่มีประโยชน์ใดๆ เลย ทำให้ลด ละ เลิก ได้ไม่ยาก โดยยึดหลักการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ทำงานผ่าน 7 ชุดกิจกรรม คือ 1.รณรงค์ทุกระดับ 2.จัดสภาพแวดล้อมปลอดบุหรี่ 3. สร้างกติกาหรือมาตรการทางสังคม 4. สร้างมาตรการขององค์กร กลุ่มทางสังคม และหน่วยงาน 5. การบังคับใช้กฎหมาย 6.เสริมทักษะในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 7.บำบัดและฟื้นฟู ซึ่งจะมีการจัดทำคู่มือการทำงาน สร้างแกนนำตำบลในการเลิกบุหรี่ โดยใช้ 5 กลุ่ม คือ 1.ผู้บริหารท้องถิ่น 2.กำนันผู้ใหญ่บ้าน 3.ผู้มีอิทธิพลทางความคิด 4.ผู้นำทางศาสนา 5.ผู้นำเด็กเยาวชน และริเริ่มตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งจะใช้เป็นกลไกรณรงค์ลด ละ  เลิก บุหรี่ เหล้า โดยภายหลังจากครบ 1 ปี จะทำการสำรวจข้อมูลจาก 300 ตำบล ว่ามีผู้เลิกบุหรี่ไปแล้วจำนวนเท่าใด ซึ่งหากสามารถทำให้ผู้นำชุมชนเลิกบุหรี่ได้ ก็ถือเป็นตัวทวีคูณที่สำคัญในการเป็นนักรณรงค์ รวมถึงจะมีการสรุปบทเรียนการลดการบริโภคยาสูบด้วยศักยภาพของชุมชนเอง และการใช้มาตรการทางกฎหมาย” นางสาวดวงพร กล่าว

เฝ้าไร่ รณรงค์ ‘เลิกสูบ ก็เจอสุข’ thaihealth

นายบุญธง เทพา นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่ จ.หนองคาย กล่าวว่า ตำบลเฝ้าไร่มุ่งมั่นที่ทำให้คนในชุมชนเลิกบุหรี่-เหล้า โดยอาศัยความร่วมมือของทุกคนในชุมชน มีการรณรงค์ให้คนในชุมชนทุกระดับ โดยเฉพาะเยาวชนให้รับรู้ถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่และก่อตั้งชมรมปอดสะอาด ในกลุ่มผู้ใหญ่ตั้งชมรมบุคคลต้นแบบสุขภาพดี ไม่มีบุหรี่ในเขตเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ โดยจัดเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่ราชการ โรงเรียน ธนาคาร โรงพยาบาล และกำหนดให้ตลาด ร้านอาหาร เป็นเขตห้ามสูบบุหรี่ มีการกำหนดกติกามาตรการทางสังคมของแต่ละหมู่บ้าน จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำธรรมนูญหมู่บ้านควบคุมยาสูบ ที่สำคัญคือ ผู้นำ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัด ข้าราชการ พนักงานทุกคนต้องเป็นบุคคลต้นแบบด้วย ทั้งนี้ตั้งเป้าว่า หลังจากที่มีการทำงานมาอย่างเข้มข้นมาต่อเนื่อง ภายใน 4 ปี ช่วงที่ตนเป็นเทศมนตรี จะต้องลดจำนวนผู้ติดบุหรี่ของชาวตำบลเฝ้าไร่ได้มากกว่าร้อยละ 50

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม