โครงการ `เด็กกทม.สุขภาพดี` หนุนสุขภาวะป้องปัจจัยเสี่ยง

| |
อ่าน : 3,792

ที่มา: เว็บไซต์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

โครงการ \'เด็กกทม.สุขภาพดี\' หนุนสุขภาวะป้องปัจจัยเสี่ยง thaihealth

แฟ้มภาพ

เปิดตัวโครงการ "เด็กกรุงเทพฯ สุขภาพดี Bangkok Healthy Kids" เสริมสร้างสุขภาวะเด็กสนองนโยบายรัฐ ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ เติมทักษะความรู้ด้านสุขภาวะป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพให้ครู-นักเรียนสังกัด กทม. 438 โรงเรียน ผ่านนิทรรศการและ 4 ชุดโปรแกรมเรียนรู้เหมาะกับทุกช่วงชั้น

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ที่อาคารศูนย์สุขภาวะ ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมเปิดตัวโครงการ "เด็กกรุงเทพฯ สุขภาพดี Bangkok Healthy Kids" เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กและเยาวชนในสังกัดกทม. 438 โรงเรียน

นางเบญจมาภรณ์ กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาวะไปสู่ทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเน้นเด็กและเยาวชน เกิดการปรับทัศนคติและเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพอย่างยั่งยืนได้ด้วยตนเอง โดยเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านสุขภาวะแก่เด็กและเยาวชน สสส.จึงร่วมมือกับสำนักการศึกษากทม. ริเริ่มโครงการดังกล่าว ส่งโครงการ \'เด็กกทม.สุขภาพดี\' หนุนสุขภาวะป้องปัจจัยเสี่ยง thaihealthเสริมกระบวนการเรียนรู้และการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านสุขภาวะ เสริมศักยภาพให้กับนักเรียนและครู เรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ และเพิ่มพูนทักษะความรู้ผ่านชุดนิทรรศการ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ที่ถูกออกแบบเนื้อหาอ้างอิงจากสาระการเรียนรู้แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ที่จะช่วยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนตระหนักถึงการมีสุขภาวะและทักษะการใช้ชีวิตในสังคมอีกด้วย

"เด็กและเยาวชนจะได้รับความรู้ด้านสุขภาวะผ่านชุดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ ด้วยกิจกรรมและโปรแกรมกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงชั้นการศึกษา 1) โปรแกรมการเรียนรู้สำหรับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ รู้จักการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 2) โปรแกรมการเรียนรู้สำหรับประถมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพ 3) โปรแกรมการเรียนรู้สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น และ 4) โปรแกรมการเรียนรู้สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการเรียนรู้การลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆของวัยรุ่น และทัศนคติเพื่อการดูแลตัวเองอย่างมีสุขภาวะ เด็กและเยาวชนที่ผ่านกิจกรรมและโปรแกรมกระบวนการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นบุคคลที่มีสุขภาวะ" นางเบญจมาภรณ์กล่าว

ด้าน ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักการศึกษากทม. วางยุทธศาสตร์ตามแผนของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2556-2559 ว่าด้วยการเร่งรัดการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนั้นเพื่อผลักดันนโยบายการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เราจึงโครงการ \'เด็กกทม.สุขภาพดี\' หนุนสุขภาวะป้องปัจจัยเสี่ยง thaihealthให้ความร่วมมือกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. สนับสนุนโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นโครงการที่จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาวะให้กับเด็กและเยาวชนและเป็นการการตอบสนองนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของภาครัฐอีกด้วย สำหรับโครงการนี้จะมีครูในสังกัด กทม. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ครูนักปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะ" และมีนักเรียน ทั้ง 438 โรงเรียน เข้ามาร่วมกิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ตามโปรแกรมกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงชั้นการศึกษา หลังจากจบการอบรมครูสามารถถ่ายทอดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนที่โรงเรียนได้ ส่วนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. จะเข้าใจในความรู้ด้านสุขภาวะและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม