สสส.เตรียมจัดประชุม ISPAH 2016

โดย
| |
อ่าน : 4,736

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

สสส.เตรียมจัดประชุม ISPAH 2016 thaihealth

แฟ้มภาพ

ในโลกวิชาการยุคนี้ เรามักจะได้เห็นและได้รับรู้ถึงการค้นพบ สิ่งที่แปลกใหม่กับสรรพสิ่งต่างๆ ทั้งในด้านที่มีประโยชน์ และที่มีโทษ สำหรับมวลมนุษยชาติ เราเคยรับรู้ถึง ปัจจัยสี่ ที่สำคัญได้แก่ บ้านที่อยู่อาศัย ยารักษา อาหาร และเครื่องนุ่งห่ม ปัจจุบัน ได้เกิดข้อมูลใหม่ที่กล่าวถึง "ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ" ของมวลมนุษยชาติ ทุกคนบนโลกใบนี้

"ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ" หมายถึง อันตรายที่จะเกิดขึ้น จากพิษภัยที่อยู่รอบๆ ตัวเรา โดยมีข้อมูลทางวิจัย จากองค์การ อนามัยโลก (WHO) พบว่า ทั่วโลกประชากรผู้ใหญ่ประมาณ 1 ใน 4 ยังมีความเสี่ยงต่อ "ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ" ซึ่งเป็นกิจกรรม ทางกายน้อยกว่า 30 นาทีต่อวัน ส่วนในเด็กที่ควรมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ก็พบว่าเด็กอายุ 12-13 ปี ยังมี กิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ จนเกิดผลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพรุนแรงยิ่งขึ้น แล้วกิจกรรมทางกายมีความสำคัญอย่างไร แตกต่างจากการออกกำลังกายอย่างไร

ศ.ฟิโอน่า บูล ประธานสมาพันธ์นานาชาติด้านการ ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย อธิบายว่า กิจกรรมทางกาย คือ สสส.เตรียมจัดประชุม ISPAH 2016 thaihealthการเคลื่อนไหวทุกอย่าง ทั้งการเล่น การเดิน การออกกำลังกาย การปั่นจักรยาน และกิจกรรมทั้งหมด นั่นหมายความว่า การออกกำลังกายถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกายนั่นเอง ซึ่งปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพนั้นนอกจากการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์แล้ว การขาด "กิจกรรมทางกาย" ที่เพียงพอจะส่งผล ให้เกิดโรคมากกว่าปัจจัยเสี่ยงหลักอย่างการสูบบุหรี่เสียอีก ดังนั้น การลงทุนการป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านกิจกรรมทางกาย จะช่วยลดอัตราเสียชีวิตก่อนวัยอันควรลงได้มาก

ดร.ทิม อาร์มสตรอง ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมทางกายและการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง องค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวเพิ่มว่า ปัจจัยเสี่ยงหลักต่อสุขภาพมี 4 ประเด็น คือ บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหาร และกิจกรรมทางกาย ซึ่งในส่วนของบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอาหาร เป็นสิ่งที่ทำมานานและมีการผลักดันเป็นวาระระดับโลกและมีกรอบการทำงานที่ชัดเจนแล้ว ขาดแต่เรื่องของกิจกรรมทางกายที่จะต้องผลักดันให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม WHO ให้เป้าหมายโลก 9 ประเด็นในการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแก่ประเทศสมาชิก หนึ่งในนั้นมีเรื่อง ของกิจกรรมทางกายด้วย ซึ่งจะต้องลดพฤติกรรมเนือยนิ่งลงให้ได้ 10% ภายในปี 2025 หรืออีก 9 ปี ซึ่งตอนนี้ก็เห็นว่าแต่ละ ประเทศเริ่มมีนโยบายเรื่องการเพิ่มกิจกรรมทางกายบ้างแล้ว แต่ปัญหา คือจะต้องมาดูว่านโยบายนั้นมีเนื้อหาเป็นอย่างไรและมีแผนการ จัดการดีแค่ไหนด้วย

ปัญหาที่น่าห่วงคือ ปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมออนไลน์ คนเสพติดโซเชียลมีเดียขนาดหนัก บางรายนั่งเล่นสมาร์ทโฟน เสพสื่อออนไลน์เกือบทั้งวัน มีการลุกขึ้นไปทำอย่างอื่นน้อยมาก เรียกว่ามี "พฤติกรรมเนือยนิ่ง" อยู่กับที่ หรือแม้แต่การทำงาน ในออฟฟิศก็มีการขยับตัวเคลื่อนไหวน้อย ซึ่งข้อมูลจากกรมอนามัย พบว่า คนไทยยังมีกิจกรรมทางกายสสส.เตรียมจัดประชุม ISPAH 2016 thaihealthน้อย ไม่ถึงร้อยละ 80

ดังนั้น แม้การออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน จะเป็นเรื่องสำคัญ แต่จะต้องรณรงค์ให้คนไทยหันมาขยับตัวเคลื่อนไหวให้มากขึ้น มีกิจกรรมทางกายให้มากขึ้นด้วย ซึ่งจะ ช่วยได้มากกว่าการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวด้วยซ้ำ เท่าที่ผ่านมา ในประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ถือเป็นหัวหอกสำคัญในการสนับสนุนให้คนหันมา มีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

โดยในสายตาของผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนั้น ศ.ฟิโอน่ามองว่า สสส.มีศักยภาพมาก เพราะที่ผ่านมา สสส.มีการทำงานด้านสุขภาพในชุมชนที่มีความแตกต่างกันได้ดี มีทักษะ มีการสื่อสาร มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งทักษะเหล่านี้สามารถนำมาปรับใช้กับการรณรงค์สร้างการมีกิจกรรมทางกายได้เช่นกัน จากประสบการณ์การทำงาน หลายแห่งมักจะประสบปัญหาไม่สามารถก้าวข้ามเพียงแต่การบอกว่าทำอะไรให้คนมีสุขภาพดี แต่ สสส.และภาคีเครือข่ายมีความเข้าใจค่อนข้างดี คิดว่าสามารถขับเคลื่อนงานได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนงานด้านกิจกรรมทางกายนั้น สสส. เตรียมที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริม กิจกรรมทางกายและสุขภาพ ปี พ.ศ.2559 (The 6 th  International Congress on Physical Activity and สสส.เตรียมจัดประชุม ISPAH 2016 thaihealthPublic Health 2016 : ISPAH 2016) โดย ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม ISPAH 2016 กล่าวว่า การจัดการ ประชุมดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและเอเชีย โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 พ.ย. 2559 ที่ศูนย์การประชุม แห่งชาติสิริกิติ์ คาดว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมทางกายระดับโลก เข้าร่วมประชุมกว่า 800 คน และมีบทคัดย่องานวิจัยส่งเข้าร่วม กว่า 700 เรื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจในสถานการณ์และความ สำคัญของกิจกรรมทางกายในระดับโลก ซึ่งการจัดประชุม ดังกล่าวจะช่วยให้ทราบปัญหาสถานการณ์ และนำไปสู่การนำเสนอนโยบายกิจกรรมทางกายในระดับประเทศต่อไป โดยหลังจากการ จัดประชุม ISPAH จะมีการร่างยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายชาติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรม ทางกายของประชาชนไทยทุกกลุ่มวัย ผ่านมิติต่างๆ ทั้งระบบ การศึกษา ระบบสาธารณสุข ระบบคมนาคม ระบบผังเมือง สถานประกอบการ ชุมชน การกีฬามวลชน การสื่อสารรณรงค์ ระบบฐานข้อมูลและการวิจัย

การประชุมครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดัน "กิจกรรมทางกาย" ให้กลายเป็นวาระระดับชาติของประเทศไทย ในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม