นศ.เครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ เปิดพื้นที่เรียนรู้

โดย
| |
อ่าน : 2,352

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ (Th)

นศ.เครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ เปิดพื้นที่เรียนรู้ thaihealth

แฟ้มภาพ

สสส. ร่วมกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล จัดเวทีและนิทรรศการนำเสนอผลงานของนักศึกษาด้านศิลปะการออกแบบ และเรียนรู้โจทย์จริงของสังคมในเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงภาพยนตร์ 12 เอสเอฟ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิล์ด สำนักงานการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สภาคณบดีศิลปศาสตร์แห่งประเทศไทย ภาคประชาสังคม และบจ.เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น (จำกัด) เปิดเวทีและนิทรรศการนำเสนอผลงานของนักศึกษาด้านศิลปะการออกแบบเพื่อการสื่อสาร เรียนรู้โจทย์จริงของสังคมในเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม (University Network for Change : UNC) ภายใต้ "โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมที่น่าอยู่ ปี3" โดยมี ศ.นพ.วิจารณ์พานิช ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมด้วย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ภายในงานคับคั่งไปด้วยกรรมการด้านสังคม อาทิ คุณศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร คุณปรีดา คงแป้น ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไทย ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อดีตอธิการบดีม.ศรีนครินทรวิโรฒ คุณนศ.เครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ เปิดพื้นที่เรียนรู้ thaihealthไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินรางวัล "ศิลปาธร" สาขาเรขศิลป์ ปี 2557 ฯลฯ คณาจารย์ นักศึกษาสื่อมวลชน ผู้เข้าชมงานทั่วไป โดยได้ชมการนำเสนอผลงานและนิทรรศการผลงาน Thai Strong Teens (วัยรุ่นไทยเข้มแข็ง) จากนักศึกษา 11 มหาวิทยาลัย 14 คณะ 19 ผลงาน

ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม กล่าวว่า ในปีนี้ โครงการได้นำโจทย์ปัญหาสังคมที่สำคัญ 2 ประเด็น เพื่อจุดประกายความคิดให้นักศึกษา ได้แก่ ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรน้ำและป่า ซึ่งเป็นวิกฤติสำคัญที่ประเทศกำลังประสบอยู่และประเด็นการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกมาเป็นโจทย์ให้กับนักศึกษาซึ่งทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และได้สะท้อนความรู้สึกนึกคิดของพวกเขาออกมาในรูปแบบผลงาน สื่อ ที่หลากหลายและมีเนื้อหา มุมมอง กลยุทธ์ ในการสื่อสารที่น่าสนใจอย่างมาก อาทิ ภาพยนตร์สั้น แอนิเมชั่น สิ่งพิมพ์ บอร์ดเกม เป็นต้นซึ่งในงานวันนี้ทุกท่านจะได้ชมนิทรรศการชื่อ Thai Storng Teens : วัยรุ่นไทยเข้มแข็ง จากผลงานของนักศึกษา จาก14 คณะ 11 มหาวิทยาลัย 19 กลุ่ม ที่ได้สะท้อนมุมมองต่อโจทย์สังคมได้อย่างน่าสนใจ

สำหรับผลงานของนักศึกษามีดังนี้ประเด็นกลุ่ม : ทรัพยากร 1.คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :น้ำกำลังจะตาย 2.คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต กลุ่มโปรดเข้าใจและเห็นใจ : น้ำ 3.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร: Save The City 4.คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่ม For Rest's Life เขื่อนแม่วงก์ : For Rest's Life 5.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง กลุ่ม Surreal : รายการเสือเล่าเช้านี้ 6.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : น้ำ ป่า สัตว์ คนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเขื่อนแม่วงก์ 7.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กลุ่ม Whopper JR.: ผืนป่าห้วยขาแข้ง 8.คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : ทำไมต้องแม่วงก์ 9.คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มน่านไข : Brand Khunan 10.คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรนศ.เครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ เปิดพื้นที่เรียนรู้ thaihealth กลุ่มเล็กน้ำตก : น้ำเหลือในเมืองใหญ่

ส่วนประเด็นกลุ่ม:การเรียนร1.คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี : ฆรู2.คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มบรรทัดทอง : Campaign : Art Room / Art Learn / Art เลย 3.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มอรุณวดี : Mongi Day Challenge 4.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มปรคนธรรพ : Who am I?ใครคือฉัน ? 5.คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กลุ่ม VCD_1 :สร้างสรรค์เฟร่อ 6.คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง นฤมิตรศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : "มาชิดแทนแชท" เพิ่มความชิดใกล้ให้คนใกล้ชิด8..คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กลุ่ม VCD_2 : D+Read 9.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มปัญจสีขร :ลองแชร์ (Long Share)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม