ติวเข้มเตรียมความพร้อมสถานบริการสุขภาพแข่ง AEC

โดย
| |
อ่าน : 2,988

 

 

สธ.ติวเข้มเตรียมความพร้อมสถานบริการสุขภาพ-ผู้ประกอบวิชาชีพ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ได้มี “โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมสถานบริการสุขภาพไทยและผู้ประกอบวิชาชีพ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน” จัดโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้เข้าร่วมจากสาธารณสุขในด้านต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 800 คน

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานเปิดงาน กล่าวว่า โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมสถานบริการสุขภาพไทยและผู้ประกอบวิชาชีพเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญและเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558 โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างความพร้อมของไทยเข้าสู่อาเซียนและเวทีโลก พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ขยายการจัดทำ mra ด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ในด้านคน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาสำคัญอื่นๆ ในอาเซียน และการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานวิชาชีพ รวมทั้งจัดตั้ง “asean unit” ในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างความรู้เรื่องอาเซียน ฝึกอบรมและใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณี จะมีการปรับปรุง เพื่อลดอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุน และสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวอีกว่า การเตรียมความพร้อมการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุขของประเทศไทย จึงนับได้ว่าเป็นนโยบายหลักที่มีความสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้กำหนดให้เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นไปสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนงานอาเซียน

“โครงการสัมมนาครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 4 ด้าน คือ 1.ผู้บริหารสถานบริการสุขภาพ และผู้ประกอบวิชาชีพ ได้รับทราบนโยบายและความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านบริการสุขภาพของประเทศไทย 2.กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายด้านบริการสุขภาพไทยในประชาคมอาเซียน 3.กระทรวงสาธารณสุขได้ทราบความคิดเห็นสาธารณะต่อการพัฒนานโยบายสาธารณสุขไทยในประชาคมอาเซียน และ 4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับข้อมูลและแนวทางเพื่อประกอบการทบทวนและปรับปรุงนโยบายที่ปฏิบัติได้จริงต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย” นพ.ชลน่าน กล่าว

นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีภารกิจหลักด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ดูแลมาตรฐานบริการสุขภาพตามกฎหมาย การพัฒนากลไกอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากล โดยเฉพาะการบริการทางการแพทย์ ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่ามีศักยภาพสูงในกลุ่มประเทศอาเซียน การให้บริการส่งเสริมสุขภาพ (health promotion services) เช่น สปา นวดแผนไทย และธุรกิจความงาม ทั้ง 3 กิจการนี้ อยู่ภายใต้กรอบการควบคุมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2551 และตามพ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวอีกว่า โดยการสัมมนาในครั้งนี้ มีการแบ่งเป็น3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ผู้ประกอบการสถานบริการสุขภาพ มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สถานพยาบาลเอกชน กลุ่มที่2 ผู้ประกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ โรงเรียนสอนนวด และ สปาไทย และ กลุ่มที่ 3 ผู้ประกอบโรคศิลปะ/ผู้ประกอบวิชาชีพ7 สาขา ซึ่งเชื่อว่า ผลจากการสัมมนาครั้งนี้ จะส่งผลให้สถานบริการสุขภาพไทยและผู้ประกอบวิชาชีพ มีความพร้อมควบคู่ไปกับมาตรฐานเข้าสู่ประชาคมอาเซียนยิ่งขึ้นแน่นอน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม