พบสารเร่งเนื้อแดงน้อยลง เน้นเฝ้าระวังต่อเนื่อง

| |
อ่าน : 2,503

ที่มา : www.naewna.com

พบสารเร่งเนื้อแดงน้อยลง เน้นเฝ้าระวังต่อเนื่อง thaihealth

แฟ้มภาพ

สธ.เผยพบย่าฆ่าแมลงและสารเร่งเนื้อแดงในอาหารน้อยลง เน้นเฝ้าระวังตรวจอย่างต่อเนื่อง รับมือความปลอดภัยด้านอาหารในภาวะฉุกเฉิน

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการด้านอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค และสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ร่วมกันดำเนินการใน 5 ภารกิจหลัก ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาตรวจสอบ ตรวจติดตาม เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร การสื่อสารความเสี่ยงและสร้างเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหาร และมีระบบประสานงานกับหน่วยงานด้านอาหารปลอดภัยภายในประเทศ และเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ (INFOSAN Secretariat) เพื่อรับมือความปลอดภัยด้านอาหารในภาวะฉุกเฉิน

ผลการเฝ้าระวังความปลอดภัยในอาหาร 2 ส่วน คือ1.มาตรฐานของสถานที่ผลิตอาหารและจำหน่ายอาหาร อาทิ แปลงเพาะปลูก ฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานผลิตอาหารตลาดค้าส่ง ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า/ร้านอาหาร แผงลอย พบผ่านเกณฑ์มาตรฐานประมาณร้อยละ 80 ส่วนที่ 2 เป็นการตรวจหาสารปนเปื้อนอันตราย ผลการเฝ้าระวังระหว่างปี 2551-2557 พบการตกค้างของยาฆ่าแมลงมีแนวโน้มการปนเปื้อนลดอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 มีการตกค้างของยาฆ่าแมลงร้อยละ 5.32 ลดลงเหลือร้อยละ 3.37 ในปี 2557

ส่วนสารเร่งเนื้อแดงลดลงจากร้อยละ 1.86 เหลือ 0.26 บอแรกซ์ ฟอร์มาลดีไฮด์สารกันรา สารฟอกขาวมีแนวโน้มคงที่ ส่วนเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในอาหาร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส จากร้อยละ 4.31 เป็นร้อยละ 11.91 ซึ่งจะเร่งประสานหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาและสร้างความปลอดภัยอาหารให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ต่อไป

ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำแผนบูรณาการการเฝ้าระวังผักและผลไม้สด ทั้งในประเทศและนำเข้า โดยเตรียมเสนอร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักและผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก คาดว่าจะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเดือนกันยายน 2559 นี้ รวมทั้งได้พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ อบรมและทดสอบความชำนาญระบบการตรวจเฝ้าระวังอาหาร สื่อสารความเสี่ยงแจ้งเตือนภัยผู้บริโภค การเฝ้าระวังสถานการณ์สุขาภิบาลอาหารและน้ำในสถานประกอบการในพื้นที่ทั่วไปและเขตเศรษฐกิจพิเศษ การส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยสุ่มตรวจร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร เป็นต้น

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม