ถอดบทเรียน สร้างเมืองจักรยาน 'ไทเป'

| |
อ่าน : 6,213

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ถอดบทเรียน สร้างเมืองจักรยาน \'ไทเป\' thaihealth

แฟ้มภาพ

ระยะที่เมืองไทยกำลังตั้งไข่สร้างทางจักรยาน ประสบการณ์จากแต่ละประเทศถูกหยิบยกมาพูดคุย มหานครไทเป ประเทศไต้หวัน เป็นตัวอย่างของการสร้างเมืองจักรยานติดอันดับโลก

เวทีประชุมวิชาการ เดิน-จักรยาน ครั้งที่ 4 ภายใต้ธีม "เดิน จักรยาน เป็นงานของทุกคน" ซึ่งจัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย ได้มีโอกาสเชิญ ดร.เผิง เจิ้น เฉิง(Dr.Cheng-sheng Pong) ผู้ตรวจการ สำนักโยธาธิการ รัฐบาลนครไทเป ประเทศไต้หวัน มาถอดบทเรียนการสร้างเมืองจักรยานที่ไทเป

ถอดบทเรียน สร้างเมืองจักรยาน \'ไทเป\' thaihealthดร.เผิง เจิ้น เฉิง  เล่าว่า ในปี 2540 นครไทเป เริ่มเส้นทางจักรยานครั้งแรก ริมแม่น้ำสู่ทางจักรยานในเมือง นับเป็นการออกแบบทางจักรยานใหม่สำหรับเมืองในเอเชีย ใช้วิธีขยายทางเท้าให้กว้างขึ้น และจัดสรรพื้นที่ใหม่ให้เหมาะกับการเดินเท้าและขับขี่จักรยาน โดยมีทางจักรยาน 71.47 กม. ใช้ทางร่วมกับรถอื่น ๆ 308.33 กม. และทางจักรยานริมแม่น้ำรวม 112 กม.

ทั้งนี้แผนสร้างเครือข่ายทางจักรยานในปี 2558-2562 มุ่งส่งเสริมให้จักรยานเป็นพาหนะสำหรับชีวิตประจำวัน เช่น พักผ่อนหย่อนใจ จับจ่ายซื้อของ และเดินทาง รวมทั้งปรับเส้นทางการเดินทางอย่างไร้รอยต่อ จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร และปลอดภัยสำหรับการใช้จักรยาน ปัจจุบันเมืองไทเปมีทางจักรยานรวม 379.8 กม.

ผู้ตรวจการสำนักโยธาธิการ รัฐบาลนครไทเป กล่าวต่อว่า การปรับพื้นที่นครไทเปให้เป็นเมืองจักรยานนั้น ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน เช่น ติดตั้งชิ้นงานศิลป์ ส่งเสริมการเขียนภาพบนกำแพง ติดโมเสกกำแพงกั้นน้ำท่วม สร้างสนามเด็กเล่น นอกจากนี้ยังริเริ่มโครงการกำแพงแห่งความสุข  ประชุมร่วมทำวิสัยทัศน์ถนนและแข่งขันออกแบบถนน-ภูมิทัศน์ สำหรับการพัฒนาสภาพแวดล้อมการใช้จักรยานในไทเป  ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของประชากร สภาพการจราจร และเงื่อนไขทางสังคม รัฐมุ่งให้ไทเปเป็นเมืองจักรยานอย่างยั่งยืน

ด้าน น.ส.นภาวดี โรจนธรรม และ น.ส.สุพิชญา ศุภพิพัฒน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยถอดบทเรียน สร้างเมืองจักรยาน \'ไทเป\' thaihealthเกษตรศาสตร์ ได้นำเสนอเรื่องข้อเสนอเพื่อพัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่างการเดินทางโดยจักรยานกับระบบขนส่งสาธารณะ โดยได้วิจัยและสรุปความคิดเห็นว่า หากมีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้จักรยานที่ต้องการเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะ 60.9% ของผู้ที่ไม่เคยใช้จักรยาน เพื่อการสัญจรในชีวิตประจำวันจะหันมาลองใช้ และ 94.1% ของผู้ที่ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันอยู่แล้วคิดว่าจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้น

'"นอกจากนี้ตรงจุดเชื่อมต่อการคมนาคม เช่น สถานี และป้ายรถ ควรอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายจักรยานขึ้น-ลง รวมถึงที่จอดควรมีความปลอดภัย ขณะที่รถสาธารณะก็ควรจัดการที่ทางของรถจักรยานให้เหมาะสม และมีระบบเก็บค่าโดยสาร"

 ...ประเด็นการส่งเสริมเรื่องการใช้จักรยานไปเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะยังไม่ได้ถูกพูดถึงในแผนแม่บทจักรยานระดับประเทศมากนักในขณะนี้ ...

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มองว่า ทุกคนมีความฝันที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นเมืองเดินและจักรยานคล้ายนครไทเป การจัดประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้จะมาตอบความฝันที่คิดไว้ถอดบทเรียน สร้างเมืองจักรยาน \'ไทเป\' thaihealthเพราะ มีตัวอย่างจริงที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ทั้งนี้ สสส. มีพันธกิจในการจุดประกาย กระตุ้น สานเสริมพลังบุคคล และองค์กรทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ ซึ่งหนึ่งในเรื่องที่สำคัญนั้นคือการเพิ่มกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม เนื่องจากปัจจุบันคนไทยป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นอันดับ ต้น ๆ ซึ่งสัมพันธ์กับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม

จากการสำรวจของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า คนไทยมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม (Physical Activity : PA) เพียงร้อยละ 67.6 และเยาวชนที่อายุ 6-14 ปี มีกิจกรรมทางกายลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสัมพันธ์กับอัตราอ้วนลงพุงที่เพิ่มขึ้น

"สสส. ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งเป้าหมายในปี 2563 เราจะเพิ่มกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมทุกช่วงวัยให้เป็นร้อยละ 80 จะใช้การเดิน และจักรยานเป็นตัวเลือกในการเดินทาง ปีที่ผ่านมา สสส. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมการใช้จักรยานในโอกาสต่าง ๆ และเกิดนโยบาย 3 ส. คือ 1 สนาม 1 สวนสาธารณะ และ1 เส้นทาง ในทุกจังหวัดและกำลังขยายไปในแต่ละอำเภอด้วย "  ดร.สุปรีดา ทิ้งท้ายถอดบทเรียน...สานฝันให้ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งการเดินและเมืองจักรยานเพื่อสุขภาพที่ดี

          

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม