ผลักดันสภาผู้บริโภคแห่งชาติ คุ้มครองสุขภาพ

โดย
| |
อ่าน : 3,135

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ผลักดันสภาผู้บริโภคแห่งชาติ คุ้มครองสุขภาพ thaihealth

แฟ้มภาพ

การบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด หรืออาหารที่มีสารปนเปื้อน ส่งผลต่อสุขภาพทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสเสี่ยงก่อเกิดโรคต่างๆ ปีนี้สหพันธ์ผู้บริโภคสากลได้ให้ความสำคัญเรื่องอาหารปลอดภัย และร่วมกันรณรงค์ทั่วโลกให้ "เอายาปฏิชีวนะ ออกจากอาหารของเรา"

ถึงเวลาแล้วที่จะต้องใส่ใจกับคุณภาพของอาหารที่รับประทานในแต่ละวัน เพื่อสุขภาพกายและใจที่ดีของตัวเอง และเพื่อเป็นการผลักดันกลไกคุ้มครองผู้บริโภคโดยผู้บริโภค ทางคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ร่วมกันจัดการประชุมสภาผู้บริโภคแห่งชาติครั้งที่ 1 หวังให้เป็นกลไกของผู้บริโภคในการติดตามบังคับใช้กฎหมายในมติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน เล่าว่า ในปัจจุบันจะเห็นว่าผู้บริโภคพบกับปัญหาการโฆษณาสินค้าเกินจริง อาหารที่มีสารปนเปื้อน รวมถึงการใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารที่ส่งผลให้เกิดเชื้อดื้อยา เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อ โดยการประชุมสภาผู้บริโภคแห่งชาติครั้งแรกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศ กลุ่มประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกำหนดทิศทาง บทบาท และโครงสร้างของสภาผู้บริโภคแห่งชาติ

รศ.ดร.ภญ.จิราพรกล่าวเพิ่มเติมว่า สภาผู้บริโภคแห่งชาติจะเป็นกลไกของผู้บริโภคที่สำคัญในการติดตามบังคับใช้กฎหมาย มติด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค และร่วมกันผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... เพื่อให้มีตัวแทนผู้บริโภคในระดับประเทศ การร่วมกำหนดกติกา และมาตรการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคกับหน่วยงานรัฐ รวมทั้งให้ผู้บริโภคมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค

"การประชุมครั้งนี้มีหลายหน่วยงานและภาคีต่างๆ ที่ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้มาขับเคลื่อนเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง ครบถ้วนเพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้อย่างรู้เท่าทัน" รศ.ดร.ภญ.จิราพรกล่าว

ขณะที่ สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวถึงการจัดสภาผู้บริโภคแห่งชาติว่า องค์กรผู้บริโภคทั่วผลักดันสภาผู้บริโภคแห่งชาติ คุ้มครองสุขภาพ thaihealthประเทศ ผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อน นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นร่วมกันในการจัดตั้งสภาผู้บริโภคแห่งชาติ โดยมีกรรมการของสภาผู้บริโภคแห่งชาติจำนวน 61 คน ประกอบด้วย ตัวแทนองค์กรผู้บริโภค เครือข่ายประชาชนด้านต่างๆ 9 ด้าน กลุ่มผู้บริโภคเชิงประเด็น ตัวแทนสภาผู้บริโภคจังหวัด นักวิชาการ หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น

"การผลักดันให้เกิดกฎหมายพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคดังกล่าวนี้ ไม่ได้ทำเพื่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ทำเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้บริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง รวมถึงการมีระบบชดเชยเยียวยาที่มีประสิทธิ ภาพและเหมาะสมเมื่อได้รับความเสียหาย" เลขาธิการ มพบ.กล่าวทิ้งท้าย

การประชุมครั้งนี้นับเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับการปกป้อง ทั้งยังส่งผลให้มีสุขภาวะกายและสังคมที่ดีตามมาอีกด้วย.

"ไม่ได้ทำเพื่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ทำเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้บริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง รวมถึงการมีระบบชดเชยเยียวยาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเมื่อได้รับความเสียหาย"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม