สันทนาการสร้างสุข ป้องกันปัญหาสังคม

โดย
| |
อ่าน : 3,861

ที่มา : โครงการป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์เเละสารเสพติดในกลุ่มนักศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สันทนาการสร้างสุข ป้องกันปัญหาสังคม thaihealth

สันทนาการสร้างสุขเน้นการเรียนรู้กระบวนการป้องกันตนเองจากปัญหาสังคมและความเสี่ยงสุขภาพจากนักศึกษามหาวิทยาลัยสู่นักเรียนในพื้นที่ชุมชน

ชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวกันจัดกิจกรรมสันทนาการสร้างสุขให้กับน้องนักเรียนในโรงเรียนวัดพญาชมภู ตำบลชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นกิจกรรมที่เน้นการนำเสนอข้อมูลเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ถึงไทยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด ผ่านกระบวนการกิจกรรมที่สร้างสรรค์โดยชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นชมรมที่ก่อตั้งขึ้นมาเป็นปีที่ 2 ซึ่งมีแนวคิดในการทำงานร่วมกันระหว่างแกนนำสมาชิกในชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับเครือข่ายภาคีในชุมชน รวมไปถึงสถานศึกษาซึ่งถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับแกนนำนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรวมไปถึงการเสริมทักษะ และกระบวนการป้องกันตนเองต่อปัญหาสังคมและภัยเสี่ยงด้านสุขภาพผ่านกิจกรรมนันทนาการสร้างสุขที่เน้นการสอดแทรกสาระความรู้และวิธีคิดในการป้องกันตัวเองซึ่งชมรมสร้างเสริมสุขภาพมีหลักคิดที่ว่าการสร้างเสริมสุขภาพทางกายและทางใจโดยใช้กิจกรรมดนตรีการศึกษาและนันทนาการสร้างสุขจะเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงกลุ่มสันทนาการสร้างสุข ป้องกันปัญหาสังคม thaihealthเยาวชนพร้อมทั้งการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาไปพร้อมกัน

นายเมธี มีปัญญา ประธานชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายแกนนำชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อต้องการเสริมศักยภาพแกนนำชมรมและเปิดพื้นที่ในการทำกิจกรรมกับน้องนักเรียนในโรงเรียนวัดพญาชมภู ตำบลชมภูอำเภอ สารภีจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งวันเพื่อให้น้องๆ นักเรียนนั้นได้มีทักษะในการเรียนรู้และกระบวนการป้องกันปัญหาทางสังคมรวมไปถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพพร้อมทั้งมีการสอนเทคนิคและแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาไทยเนื่องจากแกนนำสมาชิกชมรมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถือว่าเป็นการแนะแนวความรู้ให้กับน้องนักเรียนในพื้นที่ชุมชนจะไปพร้อมกันนอกจากนี้ชมรมยังมีแนวคิดในการทำงานเพื่อสร้างการเรียนรู้กับชุมชนอีกหลายรูปแบบโดยโครงการที่จะเน้นการเรียนรู้กับกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ไทใหญ่ในพื้นที่รอ

สถาบันการศึกษาซึ่งเป็นโครงการต่อไปของทางชมรมอีกด้วย ภายใต้การดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือตอนบน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม