เพชรบุรี ดีจัง ไปยาลใหญ่

โดย
| |
อ่าน : 5,198

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

เพชรบุรี ดีจัง ไปยาลใหญ่ thaihealth

แฟ้มภาพ

เปิดงาน “เพชรบุรี ดีจัง ไปยาลใหญ่” มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะทางปัญญาบนฐานชุมชนสุดคึกคัก เยาวชนเมืองเพชรฯ ผนึกชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสส.พร้อมใจหนุนเด็กผลิตสื่อ-คิดอย่างสร้างสรรค์ หวังขับเคลื่อนเมืองเพชรบุรีเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน พร้อมขยายพื้นที่สร้างสรรค์กว่า 107 แห่ง ใน 38 จังหวัด

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ลานกลางสะพานจอมเกล้า จ.เพชรบุรี นายสนิท ขาวสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รศ.ดร.จุมพล รอดคำดี ประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 5 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และนายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันเปิดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะทางปัญญาบนฐานชุมชน “มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรี ดีจัง ไปยาลใหญ่” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2559 ณ พื้นที่ใจกลางเมืองเพชรบุรี ได้แก่ วัดใหญ่สุวรรณาราม เวทีลานน้ำพุ หน้าศาลา ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร สถาบันอาศรมศิลป์ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และความร่วมมือจากชาวชุมชนในพื้นที่จัดงานและพื้นที่อื่น ทั้งภาครัฐภาคเอกชน

เพชรบุรี ดีจัง ไปยาลใหญ่ thaihealth

แฟ้มภาพ

รศ.ดร.จุมพล กล่าวว่า สสส. ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยปักหมุดเรื่องยุทธศาสตร์ส่งเสริมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาเด็กเยาวชน และครอบครัว  เพื่อส่งเสริมให้เกิดสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสม ดี และเพียงพอ โดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการการสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมพลังให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว ผ่านยุทธศาสตร์ 3 ดี คือ สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี จนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจน ในโครงการรณรงค์พื้นที่สุขภาวะสำหรับเด็กและเยาวชน เพชรบุรี...ดีจัง  ถือเป็นพื้นที่ต้นแบบ และเป็นจังหวัดต้นแบบ ปัจจุบันได้ขยายพื้นที่สร้างสรรค์เครือข่ายเด็กและเยาวชน อีกกว่า 107 แห่ง ใน 38 จังหวัด

จากการสำรวจข้อมูลการเข้าถึงและการใช้สื่อของเด็กและเยาวชน โดยเครือข่ายเสียงประชาชน (We Voice) ในปี 2556 พบว่าปัจจุบันเด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าถึงสื่อไม่ดีมากกว่าสื่อดี และสื่อยังมีผลต่อปัญหาพฤติกรรมและสุขภาพของเด็กและเยาวชน เช่น เด็กติดเกม การเสพสื่อออนไลน์เกินความจำเป็น การบริโภคขนมขบเคี้ยว และพฤติกรรมแน่นิ่ง ขาดการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ก่อเกิดทุกขภาวะในหลายด้าน

นางเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) กล่าวว่า จากการดำเนินโครงการพื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรี...ดีจัง มาอย่างต่อเนื่อง พบว่ากิจกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีความฉลาดรู้ทางสื่อ (Media Literacy) ความฉลาดรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy)  และความตื่นรู้ทางปัญญา (Spiritual Literacy) ได้อย่างทรงพลัง ซึ่งผลการดำเนินงาน ทำให้เกิดเครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์ทุกอำเภอในระดับต่างๆ ทั้งจากศิลปินสกุลช่าง ครูอาจารย์ นักกิจกรรมพัฒนาเยาวชน ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเยาวชนจิตอาสา ทั้งคนเฒ่าคนแก่ พ่อแม่ผู้ปกครอง ทั้ง โรงเรียน วัด หน่วยงานท้องถิ่น ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้  พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์สื่อดี พื้นที่ดี เพื่อภูมิดีของเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน ทำให้เกิดการพัฒนาเยาวชนแกนนำภาคีเครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรี...ดีจัง มีศักยภาพในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจ ที่มีความหลากหลายทั้งรูปแบบและเนื้อหา 15 กลุ่ม  เยาวชนเครือข่าย 200 คนการเปิดพื้นที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกแบบและเป็นผู้ผลิตสื่อ

รวมถึงเป็นผู้สร้างช่องทางเผยแพร่สื่อด้วยตนเอง จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่จะสร้างความรู้เท่า ความรู้ทัน   แยกแยะดีชั่ว ประโยชน์และโทษ นำมาสู่การรณรงค์พื้นที่สุขภาวะทางปัญญา “เพชรบุรี...ดีจัง” สู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก เยาวชน และ ครอบครัว ชุมชน องค์กรท้องถิ่น ตลอดถึงเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่สุขภาวะทางปัญญา สามารถต่อยอดและขยายผลให้พื้นที่สร้างสรรค์มีความยั่งยืนเพชรบุรี ดีจัง ไปยาลใหญ่ thaihealth

แฟ้มภาพ

ด้าน นางสาวสุนิสา ประทุมเทือง แกนนำเครือข่ายเยาวชนพื้นที่สร้างสรรค์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนให้โอกาส โดยโครงการเพชรบุรี ดีจัง ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเข้าสู่ปีที่ 6 แล้ว โดยในแต่ละปีนั้นเครือข่ายเยาวชนจาก 8 อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี กว่า 20 กลุ่ม ได้ร่วมกันค้นหาและเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชน นำความรู้ที่ได้รับมาจัดกิจกรรม ออกแบบผลิตสื่อของชุมชน  สื่อสารแบ่งปันสู่คนในพื้นที่ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการร่วมกันจัด “มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรี ดีจัง” ขึ้นในใจกลางเมือง ชักชวนชาวชุมชนในพื้นที่จัดงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจ นำเสนอผลจากการเรียนรู้ของแต่ละพื้นที่ ในรูปแบบของกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ลงไม้ลงมือเรียนรู้แบบปฏิบัติจริงกัน พร้อมทั้งนำเสนอการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านหลากหลายรูปแบบ

สำหรับในปี 2559 นี้ กำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2559 โดยงานมหกรรมปีนี้ใช้ชื่อว่า “เพชรบุรี ดีจัง ไปยาลใหญ่ จะประกอบไปด้วย 3 งานย่อย คือ ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 พบกับกิจกรรมแรก “เพชรบุรี ดีจัง ฟอรั่ม”ซึ่งจัดขึ้นที่วัดใหญ่สุวรรณาราม ตั้งแต่เช้าจรดค่ำกันเลยทีเดียว งานนี้จะเป็นการมาชุมนุมพบปะกันของศิลปิน นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจหลายหลายสาขาอาชีพ ที่เห็นคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมชุมชนของเมืองเพชรบุรี เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการผลงานที่เกิดจากการใช้เมืองเพชรบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งก็จะทั้งที่เป็น หุ่นจำลอง ภาพถ่าย ภาพเขียน เวอร์นาด็อก หนังสือ หรือผลงานในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งที่จะเป็นไฮไลท์เลยก็เห็นจะเป็นนิทรรศการชุด “พิศเมืองเพชร” ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพชรบุรี ดีจัง ไปยาลใหญ่ thaihealth

แฟ้มภาพ

นอกจากนี้ก็จะมีการเปิดซุ้มกิจกรรมเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้เด็ก ๆ เยาวชน พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ที่มาร่วมงานได้ร่วมทำกันด้วย ที่สำคัญในช่วงค่ำก็จะมีการแสดงที่เกิดจากการมารเรียนรู้เมืองเพชรของหลายกลุ่ม เช่น หุ่นเงาละครชุมชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ดนตรี วง ทีเค แบนด์ นำโดย พี่ จุ้ย ศุ บุญเลี้ยง ที่มาทำค่ายเพลงที่เมืองเพชร และยังมีการแสดงหนังใหญ่แบบจัดเต็มของคณะหนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี อีกด้วย การจัดกิจกรรมเพชรบุรี ดีจัง ฟอรั่ม นี้นับเป็นครั้งแรกของจังหวัดเพชรบุรีเลยก็ว่าได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม