เยาวชนสร้างสรรค์ฯ ภาคเหนือ ร่วมแก้ปัญหาสังคม

| |
อ่าน : 4,606

เยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือ เคลื่อน 10 ประเด็นในชุมชน เพื่อสร้างการเรียนรู้ไปพร้อมกับการแก้ไขปัญหาในสังคม

เยาวชนสร้างสรรค์ฯ ภาคเหนือ ร่วมแก้ปัญหาสังคม thaihealth

กว่า 8 เดือนมาแล้วที่โครงการเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการเคลื่อนงาน โดย สสส. สำนัก 4 สำนักส่งเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยผ่านการประสานงานและการสร้างการเรียนรู้กับกลุ่มเยาวชน โดยมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย เพื่อที่จะสานพลังเครือข่ายเยาวชนนักศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

การทำงานที่ผ่านมานั้นมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทยเชื่อว่า "กลุ่มพลังทางสังคมที่เป็นคนรุ่นใหม่ มีศักยภาพมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้ด้วยตนเอง หากได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีโอกาสในการเรียนรู้และได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม พร้อมทั้งสามารถรวมตัวกันเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์และพลังที่นำไปสู่การจัดการสร้างสรรค์สังคม ได้อย่างมีนัยยะสำคัญ"

โดยในปัจจุบันนี้มีเครือข่ายชมรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 10 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มาหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย กลุ่มเยาวชนสมัชาชาวไทยภูเขาจังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2559 มีการจัดเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะแกนนำเยาวชนระดับภาคและนำเสนอโครงการสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสุขของเครือข่ายเยาวชนในมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ ลำปาง จ.ลำปาง โดยมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านวงสนทนากิจกรรม world cafe โดยมีการคิดเยาวชนสร้างสรรค์ฯ ภาคเหนือ ร่วมแก้ปัญหาสังคม thaihealthประเด็นในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนรุ่นใหม่ทั้งสิ้น 6 ประเด็น อาทิ พลังเยาวชนนักศึกษาหายไปไหนจากสังคมไทย สิทธิและความเสมอภาค บทบาทเยาวชนและสิทธิเยาวชนต่อการพัฒนาสังคมไทย สุขภาวะที่ดีคืออะไร และประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างปัญหาของการใช้เหล้าในกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งเวทีแลกเปลี่ยนเหล่านี้นำไปสู่การเปิดใจในการที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างการเรียนรู้กับคนรุ่นใหม่

          ส่วนวันที่ 2 ของการจัดเวทีประชุมเยาวชน นักศึกษากว่า 10 สถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้มีการนำเสนอแผนในการปฏิบัติการโครงการโดยมีประเด็นปัญหาทางสังคมที่เยาวชนนักศึกษาอยากมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหา อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อยากมีการทำงานเรื่องของการเรียนรู้ความแตกต่างของคนพื้นเมืองกับพี่น้องไทใหญ่ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ มีความสนใจเรื่องของรายได้ครัวเรือน ชมรมยอดหญ้าบนภูสูง มหาวิทยาลัยพะเยา สนใจเรื่องของการสืบสานวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ม้ง ชมรมกระดานดำ

มหาวิทยาลัยพะเยามีความ สนใจประเด็นการทำค่ายอาสาในพื้นที่ชุมชน

ชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สนใจในการศึกษาประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านสบลืน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางเพื่อเรียนรู้รากเหง้า และความภูมิใจในถิ่นเกิดของตนเอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สนใจประเด็นการเสริมสร้างโภชนาการอาหารสำหรับเด็กในชุมชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมองเด็ก

ชมรมครูคนอาสาเพื่อสังคมสนใจประเด็นการสร้างสุขในกลุ่มผู้สูงวัยในชุมชนกับโครงการเติมใจวัยชราเยาวชนสร้างสรรค์ฯ ภาคเหนือ ร่วมแก้ปัญหาสังคม thaihealth

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางสนใจประเด็น การส่งเสริมสาธารณสุขบนพื้นที่ดอยสูงของอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนกลุ่มสมัชชาเยาวชนชาวไทยภูเขาจังหวัดน่านสนใจการสร้างกลุ่มผู้นำเยาวชนที่มีการเรียนรู้วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์รวมไปถึงการสร้างเกาะป้องกันตนเองต่อภัยทางสังคม

 และมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระกียรติ สนใจการเคลื่อนพัฒนาระบบคิดนึกษา เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชน ประเด็น 10 ประเด็นที่กลุ่มเยาวชนนักศึกษากลุ่มเล็กๆพยายามที่จะสร้างการเรียนรู้ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการในการพัฒนาตนเองและจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมนั้นถือว่าเป็นหนึ่งเป้าหมายในการขับเคลื่อนโครงการเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

มูลนิธิภูมิพันธ์ลังชุมชนไทยเชื่อว่ากลุ่มเยาวชนไทยได้มีการทำงานสร้างกลไกประสานในการสร้างการเรียนรู้ก็จะสามารถยกระดับเป็นนักจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการหรือผู้นำสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนหรือการเคลื่อนไหวเยาวชน นอกจากนี้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมยังมีคณะที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนโครงการจากหน่วยงานที่ทำงานด้านชุมชนรวมไปถึงนักวิชาการและมูลนิธิที่ทำงานเพื่อสังคม อาทิ สถาบันนานาชาติไอโอจีที เอ็นทีโอมูฟเม้น มูลนิธิฮักเมืองน่าน เครือข่ายศูนย์เพื่อนน้องหญิง อำเภอเชียงของ จ.เชียงราย ศูนย์แสงอรุณบำบัดยาเสพติดโดยพระกิตติคุณ อำเภอปาย จังหวัดเม่ฮ่องสอน และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

 

 

ที่มา: มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย

ภาพประกอบจากเฟสบุ๊คโครงการเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือตอนบน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม