สสย.เปิดเวทีสาธารณะการศึกษาสร้างพลเมือง

โดย
| |
อ่าน : 2,308

ร่วมเปิดเวทีสาธารณะการศึกษาสร้างพลเมือง thaihealth

สสย.เข้าร่วมงานเวทีสาธารณะ “การศึกษาสร้างพลเมือง...พลเมืองสร้างประชาธิปไตย”

เมื่อเร็วๆ นี้ เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อำไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education-TCE Center) จัดเวทีสาธารณะ "การศึกษาสร้างพลเมือง...พลเมืองสร้างประชาธิปไตย"

ศูนย์ประสานงานฯ หรือ TCECenter เกิดจากการรวมตัวของหน่วยงานที่ทำงานด้านการศึกษา เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยและเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสรรค์สังคม ไม่สังกัดการเมืองฝ่ายใด การจัดเวทีสาธารณะ "การศึกษาสร้างพลเมือง...พลเมืองสร้างประชาธิปไตย" ซึ่งเป็นการนำแนวคิดหลักของการจัดตั้งศูนย์แห่งนี้มาเป็นหัวข้อเวทีสาธารณะ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการและนักการศึกษาเกี่ยวกับพลเมืองและสังคมประชาธิปไตย

เวทีสาธารณะเริ่มด้วยการปาฐกถาเรื่อง "พลิกความคิด พลเมืองแบบไหนร่วมสร้างอนาคต" โดย ศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว ได้ตั้งประเด็นที่น่าสนใจกับการสร้างพลเมืองในอนาคตขึ้นอยู่กับความสามารถของสังคมในการเรียนรู้จากความผิดพลาดด้วยใจเปิดกว้าง อำนาจคือความรู้และความเข้าใจของคนในสังคมในการแลกเปลี่ยนทรรศนะและองค์ความรู้ เปิดพื้นที่สาธารณะให้มีคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ร่วมกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่

นอกจากนี้เวทีดังกล่าวได้ให้ความสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เยาวชนรุ่นใหม่ จึงได้มีการถกเรื่อง "พลเมืองคนรุ่นร่วมเปิดเวทีสาธารณะการศึกษาสร้างพลเมือง thaihealthใหม่" ของเยาวชนในเครือข่ายสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) น้องกอล์ฟ กลุ่มพัทลุงยิ้ม และน้องซา กลุ่มดอกไม้ยิ้ม จ.ยะลา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปกับน้องธนิดา กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท และน้องอัญ กลุ่มพลเรียน โดยมีคุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการ สสย. และผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ผอ.TCE ซึ่งเป็นหัวข้อที่จะให้เห็นพลังของพลเมืองรุ่นใหม่ ที่ลุกขึ้นมาตั้งคำถามกับตัวเอง เริ่มสงสัยกับปัญหาในชุมชน จนนำไปสู่การรวมตัวกันสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ในชุมชนตัวเองกลายเป็นกิจกรรมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกับชุมชนและต่อยอดสู่สังคม

หลังจากนั้นได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดในประเด็น "การสร้างพลเมืองประชาธิปไตยที่เน้นค่านิยมและจริยธรรม: กับดักที่ต้องก้าวข้าม?" อารัมภบทโดยดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ซึ่งมองว่าการสร้างพลเมืองฐานรากต้องมาจากการใช้การศึกษาสร้างการเรียนรู้ในความเป็นพลเมือง โดยตั้งคำถามชวนให้ผู้เข้าร่วมงานขบคิดว่าค่านิยมและจริยธรรมแบบใด คุณค่าแบบใดที่สอดคล้องกับสังคมไทยในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมล้อมวงสนทนากลุ่มย่อย(World Cafe) นำกระบวนการโดย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล

การจัดเวทีสาธารณะครั้งนี้ เป็นการเปิดพื้นที่และโอกาสให้ครู นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาพลเมืองประชาธิปไตยกับมุมมองการสร้างคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมให้เพิ่มขึ้นในสังคม

 

 

ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

ภาพจากเฟสบุ๊ค Thai Civic Education

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม