กทม.- สสส.ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ

| |
อ่าน : 3,509

กทม.- สสส.ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ สร้างเครือข่ายด้านวิชาการในการผลักดันนโยบายระดับสากล

กทม.- สสส.ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ thaihealth

นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพ มหานคร (กทม.) กล่าวว่า กทม.ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้แทนจากศูนย์อำนวยการออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หารือเตรียมความพร้อมการจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 (The 6 th  ISPAH Congress; the international Congress on Physical Activity and Public Health) ระหว่างวันที่ 16-19 พ.ย.59 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจะมีประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการก้าวสู่เวทีระดับโลกด้านนโยบายและวิชาการ เกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุภาพ อีกทั้งเกิดการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการในการผลักดันนโยบายระดับสากล

สำหรับการประชุม ISPAH 2016 ประเทศไทยจะได้นำเสนอความร่วมมือของ กทม.และ สสส.ในด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยนำยุทธศาสตร์ของ สสส. ด้านแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ซึ่งมุ่งเน้นกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมทุกช่วงวัย สร้างพื้นที่สุขภาวะในโรงเรียน สถานประกอบการ ชุมชน ที่สาธารณะ และทางสัญจร รวมถึงลดเวลาของพฤติกรรมเนือยนิ่งจากการนั่ง การอยู่หน้าจอ และการเดินทาง ขับเคลื่อนไปพร้อมกับแนวนโยบายของกรุงเทพมหานครในการสร้างมหานครแห่งความสุข มหานครแห่งความปลอดภัย ผ่านการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ การบริการสาธารณสุข และจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพและกิจกรรมทางกายต่างๆ อย่างทั่วถึง

อีกทั้งจะมีการนำเสนอและต่อยอดโครงการเมืองเดินได้ เมืองเดินดี รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ให้เอื้อต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมจะได้นำเสนอผลงานเด่น การปฏิบัติที่สำเร็จและเป็นเลิศ นวัตกรรม รวมถึงขยายบทบาทและศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานยุทธศาสตร์สู่นานาชาติ ในการร่วมกำหนดทิศทางโลกด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความตื่นตัวด้านวิชาการ และการผลักดันนโยบายในระดับนานาชาติต่อไป

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม