ปกป้องสิทธิ ‘สตรี’ ลดความรุนแรงในสังคม

| |
อ่าน : 14,389

‘สิทธิของผู้หญิงและผู้ชาย’ ไม่ใช่แค่กล่าวถึงเรื่องความเท่าเทียมกันทางสังคม หรือสิทธิในการตัดสินใจระหว่างเพศหญิงและเพศชายเท่านั้น หากแต่กล่าวรวมไปถึงสิทธิทางเพศที่ควรเคารพซึ่งกันและกันด้วย

ปกป้องสิทธิ ‘สตรี’ ลดความรุนแรงในสังคม thaihealth

แฟ้มภาพ

ข้อมูลของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย พบว่าวัยรุ่นไทยอายุระหว่าง 10-19 ปี มีอัตราการคลอดบุตรที่เกิดจากท้องไม่พร้อม มากถึงปีละ 130,000 คน ในจำนวนนี้ติดอันดับที่ 1 ของเอเชีย และติดอันดับที่ 2 ของโลกอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพบปัญหาด้านความรุนแรงทางเพศ ที่ผู้หญิงถูกผู้ชายล่วงเกินละเมิดสิทธิทางเพศ เอารัดเอาเปรียบ ใช้กำลังบังคับ ข่มขู่ ทำให้เป็นฝ่ายเสียหาย และเกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมา ดังนั้น วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จึงประกาศให้เป็น “วันสตรีสากล ที่คนในสังคมไทยจะร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการหยุดเหยียด หรือการใช้ความรุนแรงต่อเพศหญิง

องค์กรและหน่วยงานต่างๆ เช่น แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ แผนงานส่งเสริมสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง เครือข่ายรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ฯลฯ ต่างให้ความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ในการรณรงค์ด้านสุขภาวะทางเพศ ให้สังคมเข้าใจในเรื่องเพศวิถี เคารพในสิทธิทางเพศ ฯลฯ ซึ่งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ปกป้องสิทธิ ‘สตรี’ ลดความรุนแรงในสังคม thaihealthข้อมูลจากแผนงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศ กล่าวถึงปัญหาความรุนแรง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ปัญหาคือ 1) ปัญหาความรุนแรงด้านครอบครัว มีสาเหตุมาจากปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยครอบครัว เนื่องมาจากในวัยเด็กพ่อแม่เคยถูกทารุณ เกิดการเจ็บป่วยทางจิต จากทักษะในการเลี้ยงลูก หรือติดยาเสพติด ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ความยากจนและการว่างงาน ส่งผลให้เกิดความเครียดในครอบครัวและนำมาซึ่งการทำร้ายกันได้ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เกิดจาก สภาพแวดล้อมรอบข้างไม่ปลอดภัยและมีความเสี่ยงต่ออบายมุข และสิ่งเสพติด

2) ปัญหาความรุนแรงทางเพศ คือการกระทำที่กระทบกระเทือนหรือเสียหายเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ได้แก่ การถูกข่มขืน การถูกลวนลาม อนาจาร และการถูกบังคับค้าประเวณี ข้อมูลจากแผนงานส่งเสริมสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สสส. พบว่า 35% ของผู้หญิงทั่วโลก เคยพบเจอกับความรุนแรงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในช่วงชีวิต แต่ในประเทศไทยกลับสูงถึง 44% สะท้อนว่าปัญหานี้สำคัญและรุนแรงแต่ไม่มีการพูดถึงและแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

3) ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม สิ่งกระตุ้นที่ยั่วใจเด็กและเยาวชนมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กโทรนิกส์ ฯลฯ ครอบครัวก็ยังขาดความเข้าใจในการสื่อสารเรื่องเพศกับลูก ทำให้เด็กตกเป็นเหยื่อปกป้องสิทธิ ‘สตรี’ ลดความรุนแรงในสังคม thaihealthถูกล่อลวงได้ง่าย การติดอาวุธทางปัญญาเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองควรใส่ใจ สถานศึกษาไม่ควรละเลยที่ให้ความรู้เรื่องเพศต่อเด็กและเยาวชน และที่สำคัญเมื่อเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียนขึ้น ครอบครัว โรงเรียนและสังคมต้องเปิดใจให้โอกาสกับเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติ

ป้ามล หรือ นางทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก ให้ความคิดเห็นในมุมมองของสิทธิทางเพศว่า สิทธิทางเพศควรปลูกฝังทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ตั้งแต่สถาบันครอบครัวไปจนถึงสถาบันทางสังคม

“การแก้ปัญหาเรื่องสิทธิทางเพศ แก้ปัญหาที่เพศหญิงอย่างเดียวไม่ได้ ตัวละครที่สำคัญที่เกี่ยวข้องคือ เพศตรงกันข้าม หรือเพศเดียวกันด้วยในกรณีที่รักเพศเดียวกัน สังคมจำเป็นอย่างมากที่จะต้องกระตุ้นการสร้างความสำคัญให้ตระหนักในเรื่องเพศ ช่วยกันสร้างทัศนคติเรื่องการเคารพร่างกายและจิตใจ”  ป้ามล ให้ความเห็น

ป้ามล ยังบอกต่อว่า สำหรับการป้องกันของเพศหญิง ในเรื่องหลักๆ คือการไม่อยู่ในที่อันตราย หรือสุ่มเสี่ยง การแต่งกายที่มิดชิดเหมาะสม แต่สังคมควรจะมองให้ไกลกว่านั้น ไม่ใช่แค่ให้ผู้หญิงป้องกันแต่ตัวเอง ผู้ชายต้องเคารพในสิทธิปกป้องสิทธิ ‘สตรี’ ลดความรุนแรงในสังคม thaihealthทางเพศของผู้หญิง พร้อมกับแสดงความรักผิดชอบในการกระทำ พ่อแม่ต้องปลูกฝังลูกชายตั้งแต่ยังเด็ก ให้เคารพและให้เกียรติ เพราะสิ่งนี้เป็นต้นทุนสำคัญในการเคารพคนอื่น

“การแก้ปัญหาเรื่องความรุนแรงนี้ สสส. เข้ามามีบทบาทในสังคม ทำให้เกิดความรู้ด้านวิชาการ รวมไปถึงเชื่อมร้อยองค์กรหลายภาคส่วนในสังคมที่ทำงานด้านสุขภาวะทางเพศ ซึ่งเป็นผลดีกับสังคม เพราะทุกกลไกให้ความสำคัญกับทั้งเพศหญิงและเพศชายมากขึ้น  สสส.เข้ามาเติมจุดอ่อนในสังคม ขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรุนแรงทางเพศ สิทธิสตรี ปัญหาด้านครอบครัวให้น้อยลง ทำให้สังคมขับเคลื่อนไปได้ไกล ให้ผู้หญิงทำหน้าที่เต็มความสามารถ ไม่สูญเสียทรัพยากรบุคคลที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศ มีกระบวนการเยียวยา กอบกู้สังคมให้กลับคืนมาอย่างน่าอยู่ และยังทำให้ประชาชนมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมือง” ป้ามล กล่าวทิ้งท้าย

ไม่ใช่เฉพาะวันสตรีสากลเท่านั้นที่เราจะให้ความเคารพสิทธิของสตรี แต่ควรเป็นทุกๆ วันที่เราควรเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน มาร่วมมือทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นกันนะคะ…

 

 

เรื่องโดย อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ team content www.thaihealth.or.th

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth จิตอาสา สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ธนาคารจิตอาสา เปิดโลกอาสา เด็กและเยาวชน  ใบบัวบก  การเก็บภาษี  วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ  จินตภาพแห่งศรัทธา  รอยดำ  สถาบันอิศรา  โรงหนัง  ก่อนเดินทาง  วันธรรมสวนะ  ครีมกระปุกเปลือย  เล่นบีบี  ไส้เดือน  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน  ความสามารถ  สตรีตั้งครรภ์  วีลโก-ราวด์  ชวนเปลี่ยนโลก  องค์กรสุขภาวะ  ปั๊มนม  Learnning Disabilities  โรคขาดสารอาหาร  มะม่วง  วิถีเพศ