เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน ตอนที่ 1

โดย
| |
อ่าน : 2,950

เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน ตอนที่ 1 thaihealth

แฟ้มภาพ

“บุหรี่” นับได้ว่าเป็นปัญหาพื้นฐานของยาเสพติดที่นับวันจะระบาดมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันบุหรี่แพร่หลายมากขึ้นและสอดแทรกอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคน ซึ่งต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ เพื่อไม่ให้อนาคตของเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ สิ้นสุดลงไปกับบุหรี่และประชาชนในสังคมที่จะต้องประสบปัญหากับสุขภาพ ซึ่งมีสาเหตุมาจากบุหรี่

ดังนั้น โครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้านจึงเป็นโครงการหนึ่งในการดำเนินงานของ สสม. ในเฟส 5 ซึ่งถือเป็นโครงการเสริมที่จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยรณรงค์และปฏิบัติการด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ใน 5 อำเภอ (อำเภอเมือง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และอำเภอเมืองยะลา) ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้านมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างต้นแบบครอบครัวเลิกบุหรี่ เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ และเพื่อสร้างความตระหนักและแรงบัลดาลใจให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้ในที่สุด โดยใช้กลุ่มอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ในชุมชนเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนกระบวนการต่าง ๆ จนสามารถทำให้คนในชุมชนเลิกบุหรี่ได้ในที่สุด

โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 โดยเริ่มต้นด้วยการทำความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และเครือข่ายเภสัชกรอาสาพาเลิกบุหรี่ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการที่จะช่วยกันรณรงค์รวมทั้งช่วยกันประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ในอนาคตต่อไป

สำหรับกลไกที่สำคัญที่จะสามารถทำให้โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเห็นเป็นรูปธรรมก็คือ กลุ่มอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ โดยเราจะคัดจากกลุ่ม อสม. ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในชุมชนอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรม โดย สสม. นำ กลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ อบรมเทคนิคการเลิกบุหรี่ในรูปแบบต่างๆ กับทาง สสม. หลังจากนั้นก็จะเข้าไปดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนของตัวเองเป็นจุดเริ่มต้น สำหรับขั้นตอนและกระบวนการที่จะทำให้ผู้ที่สนใจเลิกบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้จริงๆ ก็คือ

1. สำรวจข้อมูลโดยเริ่มต้นสำรวจจากคนในครอบครัวและในชุมชนของตัวเองว่ามีผู้ที่สูบบุหรี่ทั้งหมดกี่คน

2. สอบถามข้อมูลเบื้องต้นและความสมัครใจของผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่เพื่อนำมาเข้าร่วมโครงการ

3. นำข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มาสรุปและวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางและวิธีการทำให้ผู้สนใจเลิกบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้

4. วางแผนการติดตาม โดย สสม. ให้กลุ่มอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่เป็นผู้ที่ต้องคอยติดตามและให้คำปรึกษา คำแนะนำ และให้กำลังใจสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ พร้อมทั้งช่วยพาไปรักษาเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลในกรณีที่มีอาการขั้นรุนแรง และจะมีการเก็บข้อมูลความเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ ของแต่ละคน

5. ระยะเวลา 3 เดือนครั้ง ทีมงานอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่และทีมงาน สสม. จะมาพบกันเพื่อสรุปผลและพูดคุยถึงปัญหาเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน ตอนที่ 1 thaihealthและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และร่วมกันหาแนวทางเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 6. สรุปความสำเร็จและนำบุคคลที่เลิกบุหรี่ในโครงการมาเล่าประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางและเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นๆ ที่สนใจจะเลิกบุหรี่แต่ยังไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้มาศึกษาเป็นกรณีตัวอย่าง

ความสำเร็จของโครงการที่วางเป้าหมายไว้ คือ ให้มีคนเลิกสูบบุหรี่อย่างน้อยบ้านละคน เรามีตัวแทนอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 45 คน ดังนั้นอย่างน้อยเราก็จะได้คนเลิกสูบบุหรี่จำนวน 45 คน ถ้ากลุ่มอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่สามารถที่จะพาและทำให้คนเลิกบุหรี่บ้านละคนได้ตามที่กำหนดเป้าหมายไว้ 

ในอนาคตข้างหน้าจะพยายามขยายเครือข่ายอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ให้ทั่วทุกอำเภอและถ้ามีโอกาสได้ทำงานนี้อีกในระยะยาวก็จะขยายเครือข่ายอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่เป็นรุ่นๆ ให้มีครบทั่วทั้งจังหวัด เพื่อจะได้มีกลุ่มอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ที่จะเป็นกลไกในการช่วยคนที่ต้องการเลิกบุหรี่ให้สามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น และเพิ่มพื้นที่ในการทำงานเพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มากขึ้น

 

 

ที่มา : แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.) โดย กัลยานา

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม