สรุปผลสร้างชุมชนน่าอยู่ภาคอีสาน

| |
อ่าน : 5,265

สสส.จัดเวทีสรุปผล หนึ่งปี หนุนสร้างชุมชนน่าอยู่ภาคอีสาน แก้ปัญหาการจัดการขยะ เกษตรอินทรีย์ เด็กเยาวชน

สรุปผลสร้างชุมชนน่าอยู่ภาคอีสาน thaihealth

วันที่ 31 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ทีมนักวิชาการ ชุดโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) สสส. จัดเวทีถอดบทเรียน และสรุปผลการดำเนินงานของทีมพี่เลี้ยงนักวิชาการ นำโดยนางอวยพร พิศเพ็ง ผู้จัดการโครงการฯ ซึ่งทีมนักวิชาการหรือพี่เลี้ยงทำหน้าที่สนับสนุนชุมชนในการทำงานโครงการในหลากหลายประเด็น เช่น ประเด็นขยะ ผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน ชุมชนปลอดเหล้า ดำเนินงานใน 20 จังหวัดภาคอีสาน

ประเด็นขยะ พบว่า ทุกชุมชนที่ขอรับการสนับสนุนจากสสส.มาทำงาน เกิดผลสำเร็จหลายอย่าง เช่น จำนวนขยะในครัวเรือนและชุมชนลดลงร้อยละ 80 ประชาชนมีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และเข้ามามีส่วนร่วม เกิดนวัตกรรมใหม่ๆในการกำจัดขยะเช่น หนูน้อยปราบขยะ เป็นต้น

สรุปผลสร้างชุมชนน่าอยู่ภาคอีสาน thaihealthประเด็นผู้สูงอายุ เกิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เพือนช่วยเพื่อน ผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจในการทำกิจกรรมสร้างคุณค่าให้ลูกหลาน เช่น การเล่านิทาน ผญา เครื่องจักรสาน สานความสัมพันธ์ระหว่างคนหลายวันในชุมชนมากขึ้น

ประเด็นเกษตรอินทรีย์และการเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน การเปลี่ยนพฤติกรรมการทำการเกษตร ปลูกพืชหมุนเวียนหลากหลายมากขึ้น ปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตรลดลง

เรื่องการแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชน การทำงานทำให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ ลานกีฬา และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น การตีกลองยาว ที่ชุมชนดงจงอาง จังหวัดยโสธร เด็กเยาวชนเกิดภาวะผู้นำ มีทักษะการคิด วางแผน ทำงานผ่านสภาผู้นำเยาวชน ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จนนำสู่การลดปัญหาต่างๆได้ตัวอย่างที่บ้านโพธิ์ศรีใต้ จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับปัจจัยที่ทำให้ชุมชนประสบผลสำเร็จในการทำงานสร้างชุมชนให้น่าอยู่ คือการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหมู่บ้าน ในรูปแบบคณะกรรมการสภาชุมชนเข้มแข็ง เป็นต้นแบบให้แก่คนอื่นๆ และมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ

 

 

ที่มา : สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม