ส่งเสริมการอ่านในพื้นที่แจ้ห่ม

| |
อ่าน : 2,197

เวทีสัมมนาผู้บริหาร อปท.และภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม

ส่งเสริมการอ่านในพื้นที่แจ้ห่ม thaihealth

เวทีสัมมนาผู้บริหาร อปท.และภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม เพื่อบูรณาการการทำงานส่งเสริมการอ่านเพื่อสุขภาวะในระดับอำเภอต้นแบบ ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มเเข็ง อาคารสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ลำปาง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและกล่าวชื่นชมว่า "อำเภอแจ้ห่มเดินมาถูกทางแล้ว เริ่มจากพื้นที่เล็กๆ อย่างเข้มแข็ง ขยับเป็นพื้นที่ต้นแบบของการอ่าน” เพราะ "การอ่าน" เป็นการสร้างเสริมสุขภาวะ

ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่ทำงานขับเคลื่อนการอ่านในเขตอำเภอแจ้ห่ม 8 อปท. ผู้แทนคณะทำงานฯจังหวัด ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ เกิดการบูรณาการงานส่งเสริมการอ่านเพื่อสุขภาวะในอำเภอแจ้ห่ม และร่วมกันผลักดันให้การอ่านเข้าสู่การเป็นนโบายของท้องถิ่นและมีแผนงานสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนสุขภาวะอย่างแท้จริง

 

 

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม