เยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

| |
อ่าน : 5,693

มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทยร่วมกับ สสส. สำนัก 4 ผลักดันโครงการเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

เยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม thaihealth

มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) สำนักงาน 4 สำนักส่งเสริมสุขภาวะเด็กเยาวชน และครอบครัวได้มีการดำเนินโครงการ เยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือ  โดยมีการเชิญนักศึกษาชมรมที่ทำงานด้านจิตอาสา และสังคม เข้าร่วมจาก 13 มหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดลำพูน, จังหวัดแพร่, จังหวัดน่าน, จังหวัดลำปาง และจังหวัดพะเยา

ในโครงการดังกล่าวได้มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน 6 กระบวนการ ดังนี้ กระบวนที่ 1 :มุ่งเน้นการสำรวจสถานะการขับเคลื่อนงานที่เป็นปัจจุบัน คือ ลงพื้นที่เพื่อเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองและทัศนะที่มีของกลุ่มเยาวชน-นักศึกษา โดยให้ความสำคัญต่อพื้นที่ความคิด จุดมุ่งหมายการขับเคลื่อนงาน

กระบวนที่ 2  :พัฒนาความสัมพันธ์เชื่อมโยงการเรียนรู้ การรวมกลุ่มและสร้างสรรค์กิจกรรมของเยาวชนนักศึกษาในเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม thaihealthมหาวิทยาลัยมีหลากหลายประเด็นมาก ความสนใจก็มีความเหมือนและแตกต่าง โดยกลุ่มนักศึกษาหลายกลุ่มเป็นกลุ่มปิด ไม่ได้มีโอกาสในการสื่อสารผลงานต่อมหาวิทยาลัยหรือสังคม การพัฒนาความสัมพันธ์และการสร้างโอกาสให้เกิดการเชื่อมโยงการเรียนรู้ร่วมกันจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนากลไก

กระบวนที่ 3  : พัฒนาคณะทำงานเครือข่ายเยาวชน โดยให้แกนนำ/ตัวแทนของเยาวชนในแต่ละกลุ่ม ในแต่ละมหาวิทยาลัยได้เข้ามามีส่วมร่วม เป็นการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน แสดงออกถึงความคิดเห็น แสดงทัศนะที่จะนำไปสู่การขยับเป็นเครือข่ายเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์กลุ่มนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

กระบวนที่ 4  : ร่วมกันสังเคราะห์และออกแบบหลักสูตรในการสร้างเสริมเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเยาวชนและร่วมกันทดลองเรียนรู้ผ่านกระบวนการฝึกอบรมและการเรียนรู้ผ่านวิทยากร

กระบวนที่ 5  :ทดลองปฏิบัติการต่อยอดกิจกรรมทางเลือกในระดับพื้นที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒนากลไกของตัวเองและกลุ่มเพื่อนในมหาวิทยาลัยและสร้างการเรียนรู้ผ่านนอกมหาวิทยาลัยโดยการสร้างกิจกรรมทางเลือกในการสร้างสรรค์สังคมร่วมกับชุมชน

กระบวนที่ 6  :การสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนงาน และสังเคราะห์องค์ความรู้โดยการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนากลไกเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์ ในมหาวิทยาลัยโดยใช้ 6 กระบวนการเรียนรู้ที่เดินคู่กับการพัฒนา เป็นเสมือนการลงมือเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม thaihealthปฏิบัติการพร้อมทดลองสร้างกลไกไปในคราเดียวกัน เพื่อที่จะหมายมั่นให้กลุ่มเยาชนนักศึกษากลุ่มเล็กๆในมหาวิทยาลัยได้ยกระดับการเรียนรู้และสร้างสรรค์สังคม พร้อมทั้งทางมูลนิธิฯ ยังมีความเชื่อว่า “กลุ่มพลังทางสังคมที่เป็นคนรุ่นใหม่มีศักยภาพมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้ด้วยตัวเองหากได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีโอกาสได้เรียนรู้และได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม พร้อมทั้งสามารถรวมตัวกันเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์และพลังที่นำไปสู่การจัดการสร้างสรรค์สังคมได้อย่างมีนัยยะสำคัญ”

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนกับชมรมนักศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประเด็นในการสร้างการเรียนรู้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และเป็นการสานพลังความเป็นเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม สำหรับสถาบันการศึกษาใดสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่ FB โครงการ www.facebook.com/Creativeyouthforchange หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 087-3012471 และ 084-6160202

 

 

ที่มา : โครงการป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์เเละสารเสพติดในกลุ่มนักศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ภาพประกอบจากโครงการป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์เเละสารเสพติดในกลุ่มนักศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม