คุม “บุหรี่-เหล้า-อาหาร-ออกกำลังกาย” ลด NCDs

| |
อ่าน : 2,179

โรค NCDs ฆาตกรอันดับหนึ่งของโลก ไทยเสี่ยงวิกฤตเสียงบมหาศาลรักษาโรค นักวิชาการแนะคุม 4 ปัจจัยเสี่ยง “บุหรี่ - เหล้า - อาหาร - ออกกำลังกาย” ช่วยลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชงเพิ่มภาษีบุหรี่ - เหล้า คุมการโฆษณา ลดกินเค็ม ไขมันทรานส์ เสริมกิจกรรมทางกายทั้งระดับ ร.ร. ชุมชน เมือง

คุม “บุหรี่-เหล้า-อาหาร-ออกกำลังกาย” ลด NCDs thaihealth

เมื่อสิ้นเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา นพ.หทัย ชาตินนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กล่าวในงานประชุมหารือเรื่อง “NCDs คร่าชีวิต ต้องพิชิตด้วยพลังหลายภาคส่วน” จัดโดย แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD Network) ว่า จากการประชุม World Economic Forum ปี 2554 ผลร้ายที่จะเกิดจากกลุ่มโรค NCDs ทั้ง 5 ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และสุขภาพจิต จะทำให้ทั่วโลกสูญเสียค่าใช้จ่ายจากการรักษาโรคกลุ่มดังกล่าวใน 20 ปีข้างหน้าถึง 47 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 1,400 ล้านล้านบาท) สำหรับประเทศไทยแม้จะไม่มีข้อมูลพยากรณ์การสูญเสียในอีก 20 ปีข้างหน้า แต่เฉพาะปี 2552 ประเทศสูญเงินถึง 198,512 ล้านบาทไปกับการจัดการกลุ่มโรค NCDs

ด้าน ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้จัดการโครงการเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลก และรัฐบาลไทย กล่าวว่า มาตรการควบคุม 4 ปัจจัยเสี่ยงหลักเพื่อป้องกันโรค NCDs คือ การควบคุมยาสูบ การลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจัดการอาหาร และการเพิ่มการเคลื่อนไหวทางกาย เป็นเรื่องที่ทั่วโลกรับรองว่ามีประสิทธิผลในการลดโรค มาตรการควบคุมยาสูบที่มีประสิทธิผลสูงคือ การขึ้นภาษีให้สูงกว่าค่าเงินเฟ้อ บวกกับการเพิ่มพื้นที่ปลอดบุหรี่ การห้ามการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การให้ทุนอุปถัมภ์จากบริษัทบุหรี่ทุกรูปแบบ รวมทั้งมาตรการคัดกรอง และบำบัดเบื้องต้น ส่วนการควบคุมการบริโภคสุรา ต้องใช้มาตรการด้านภาษี การควบคุมการโฆษณา การจำกัดการเข้าถึงมาตรการคัดกรองและบำบัดเบื้องต้น

น.ส.สุลัดดา พงษ์อุทธา ผู้จัดการแผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า ทางออกมาตรการด้านอาหารสำหรับลดโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะโรคเบาหวาน โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง ควรมีการจัดทำมาตรการลดเค็มหรือลดปริมาณโซเดียมในอาหาร อาหารปลอดไขมันทรานส์ การจัดการอาหารในสถานพยาบาลและโรงเรียนให้มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม การจัดการควบคุมการทำการตลาดอาหารที่มุ่งไปที่เด็ก การจัดเก็บภาษีอาหารเครื่องดื่มที่เสี่ยงต่อสุขภาพและการสนับสนุนให้ผักผลไม้ปลอดภัย มีราคาถูก ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะช่วยลดการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ หรือแม้แต่การบริโภคผักผลไม้ไม่เพียงพอ

ดร.เกษม นครเขตต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า ทางออกมาตรการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศ คือ 1. มาตรการระดับโรงเรียน/สถานศึกษา ควรเพิ่มเวลาการเล่นแบบ Active play ให้เด็กนักเรียนวันละ 60 นาที 2. มาตรการระดับชุมชน ควรให้อำนาจองค์กรปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของประชาชน 3. มาตรการระดับเมือง ควรกำหนดการออกแบบเมืองเพื่อรองรับการเดินทางที่สร้างโอกาสการมีกิจกรรมทางกายของประชาชน เช่น ทางเดิน ทางจักรยาน และระบบขนส่งมวลชนที่เชื่อมต่อกับทางจักรยาน 4. มาตรการระดับองค์กรภาครัฐ ควรเสริมกระบวนทัศน์องค์กรทางการกีฬาของรัฐ ได้แก่ กรมพลศึกษา และการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เห็นความสำคัญของกีฬามวลชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชากรกว่า 60 ล้านคน 5. มาตรการระดับชาติ ควรกำหนดให้กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เป็นยุทธศาสตร์ชาติที่มีความสำคัญสูง และ 6. มาตรการทางการสื่อสารเพื่อสังคม ควรพัฒนาระบบและช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสังคมถึงความสำคัญและความจำเป็นของกิจกรรมทางกายที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย

     

 

ที่มา: MGR Online 

ภาพประกอบจาก MGR Online 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม