รณรงค์วันยุติความรุนแรงสากลคึกคัก

| |
อ่าน : 5,321

วันยุติความรุนแรง พม.ร่วมกับ UN จับมือภาคีเครือข่าย ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว มีคนดัง "ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ-รองปลัด มท.-อธิบดีครอบครัว-ตัวแทนยูเอ็น" ร่วมเดินรณรงค์คึกคัก

รณรงค์วันยุติความรุนแรงสากลคึกคัก thaihealth

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2558 เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้รับรองให้เป็นวันสากลเพื่อขจัดความรุนแรงต่อสตรี พร้อมประทานโมบายล์กระดิ่งสัญลักษณ์ในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคสื่อมวลชน และภาคธุรกิจ โดยมี พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เฝ้ารับเสด็จ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UN) ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่าในปีนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และองค์การสหประชาชาติ ได้จัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด "อาเซียนร่วมใจ...ไร้ความรุนแรง" (Stop Violence… ASEAN Together) เพื่อสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาและนำไปสู่การรวมพลังของทุกภาคส่วนในการยุติความรุนแรงในประเทศไทยและประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งมีการรณรงค์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยความร่วมมือกับคณะทำงานด้านความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังของผู้หญิง ภายใต้กลไกการประสานงานระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก แห่งสหประชาชาติ โดยใช้แนวคิด "เอเชียแปซิฟิกร่วมใจยุติรณรงค์วันยุติความรุนแรงสากลคึกคัก thaihealthความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง ภายในปี พ.ศ.2563 (Asia Pacific UNiTE to End Violence against Women and Girls by 2030) และใช้สีส้มเป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรมหลักประกอบด้วย การเดินขบวนรณรงค์ของผู้แทนจากทุกภาคส่วน จากบริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการมายังอาคารสหประชาชาติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายในการร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ และนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 700 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ผู้แทนองค์การสหประชาชาติ ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศต่างๆ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคม อาสาสมัคร นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชน

ทั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางกานดา วัชราภัย ผู้แทนประเทศไทยด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมาธิการอาเซียนด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและเด็ก นางโรเบอร์ต้า คล้าก ผู้อำนวยการสำนักงานเอเชียและแปซิฟิคและผู้แทนในประเทศไทย UN Women ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงในเด็กและสตรีสากลด้วย

 

 

ที่มา: เว็บไซต์บ้านเมือง 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม