ตั้งเป้าคนไทยแข็งแรง อายุยืน 80 ปี

| |
อ่าน : 4,234

กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าภายในทศวรรษต่อไป คนไทยจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ตั้งเป้าคนไทยแข็งแรง อายุยืน 80 ปี thaihealth

แฟ้มภาพ

ายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าภายในทศวรรษต่อไป คนไทยจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน โดยมีอายุยืนไม่น้อยกว่า 80 ปี และมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปี เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ เกิดระบบสุขภาพไทยที่พึงประสงค์ และเตรียมพร้อมก้าวสู่เวทีสุขภาพระดับอาเซียนและระดับโลก สอดคล้องกับแผนพัฒนาสหัสรรษขององค์การสหประชาชาติช่วงที่ 2 (Millennium Development Goals: MDGs post - 2015) มีทิศทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กำหนดให้สุขภาพเป็น 1 ใน 17 เป้าหมายที่ต้องบรรลุ เพื่อให้ประชากรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างถ้วนทั่ว (well-being for all)

นอกจากนี้ ในปี 2559 กระทรวงสาธารณสุข ยังได้กำหนดเป้าหมายการทำงานที่สำคัญโดยมีข้อหนึ่งกล่าวถึงบทบาทด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็งในภูมิภาคและในประชาคมโลก และปลายปี 2558 นับเป็นปีแห่งการเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีประชากร 600 ล้านคน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน เช่น การเกิดโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ ข้ามพรมแดน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การเคลื่อนย้ายของผู้ป่วยและของบุคลากรสาธารณสุขระหว่างประเทศ ดังนั้นความร่วมมือด้านการพัฒนาการสาธารณสุขระหว่างประเทศสมาชิก จะเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ที่จะนำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพื่อให้ประชากรอาเซียนมีสุขภาพดี ส่งผลต่อการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจ

 

 

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม