นวัตกรรมชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก

| |
อ่าน : 7,306

วันที่ 11 พ.ย. ที่ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ชั้น 1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จัดงานเวทีผู้นำชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ครั้งที่ 8 กรณี "แผนชุมชนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก"  

นวัตกรรมชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก thaihealth

แฟ้มภาพ

นายสมพร  ใช้บางยาง ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การจัดเวทีผู้นำชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง มีเป้าหมายการทำงานร่วมกันระหว่าง สสส.และ พอช. ในการสร้างพลังชุมชนฐานรากเพื่อการจัดการตนเอง โดยทำงานบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่ โดยนำความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งแผนชุมชนเป็นส่วนที่มีความจำเป็นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวคิดประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาล เป็นโอกาสที่จะหนุนเสริมพลังการจัดการตนเอง ซึ่งหากแต่ละชุมชนพื้นที่มีแผนชุมชนรองรับจะทำให้การทำงานต่อยอดจากนโยบายของรัฐบาลทำได้ทันทีและสร้างประโยชน์ต่อชุมชนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันหากไม่มีแผนชุมชนจะทำให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมุ่งนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถดูแลจัดการให้เกิดประโยชน์ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ซึ่งในหลายจังหวัดก็มีการรับแผนแม่บทชุมชนนำไปต่อยอด

นายผจญ พูลด้วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ หนึ่งในเครือข่ายตำบลสุขภาวะ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เป็นแกนนำในการร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. โดยมุ่งเน้นกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมกำหนดแนวทาง ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ และติดตามประเมินผล โดยมีการจัดทำแผนชุมชนเพื่อนำไปสู่นวัตกรรมชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก thaihealthการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ พัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยเก็บข้อมูลจากการวิจัยวิชุมชน (RECAP) และจากระบบข้อมูลตำบล (TCNAP) เพื่อจัดทำแผนชุมชน พบปัญหาและความต้องการของชุมชนจำนวนมาก ทั้งปัญหาหนี้สิน ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้านสังคม ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากนั้นมีการจัดเวทีการคืนข้อมูลสู่ชุมชนด้วยกระบวนการประชาคม มีการสัญจรไปในแต่ละหมู่บ้านเกิดการร่วมฟัง ร่วมคิด ร่วมจัดการปัญหาด้วยตนเอง และลงมติหาแนวทางการแก้ปัญหาจนได้แผนพัฒนาชุมชน ซึ่งกระบวนการทำแผนทำให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหา โดยเริ่มจากครอบครัวตัวเอง ทำให้ปัญหาได้รับการแก้ไขตั้งแต่ยังไม่เกิดแผนชุมชนด้วยซ้ำ

"อย่างปัญหาหนี้สิ้นมาจากการทำเกษตร ต้องซื้อปุ๋ย ยา สารเคมี ก็มีการร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต โดยการปลูกพืชผสมผสาน ปลูกผักสวนครัว ก็เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนอีกทางหนึ่ง ในระดับตำบลเมื่อมีแผนชุมชนก็เกิดการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ ภายใต้การดูแลส่วนสวัสดิการสังคม มีการส่งเสริมรวมกลุ่มอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ สตรี ผู้พิการ มีการอบรมอาชีพ เกิดการรวมกลุ่มการผลิตสินค้า เช่น กลุ่มทำกล้วยตาก กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านคลองกล้วย เป็นต้น รวมถึงหาตลาดรับซื้อสินค้า และมีร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลคอรุม ร่านค้า OTOP รองรับการจำหน่ายสินค้า ซึ่งการทำตามแผนชุมชนเป็นการใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนเป็นกลไกขับเคลื่อนหลัก ทำให้สามารถแก้ปัญหาของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่" นายผจญ กล่าว

 

 

ที่มา: เว็บไซต์บ้านเมือง 

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม