‘แม่ฮ่องสอนแม่โดล’ บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ

โดย
| |
อ่าน : 3,006

‘แม่ฮ่องสอนแม่โดล’ บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ thaihealth

ยกระดับ ‘แม่ฮ่องสอนแม่โดล’ บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ร่วม พม จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต เริ่ม ‘อ.แม่ลาน้อย’

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมระดับชุมชนแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับทุกภาคส่วนราชการและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 8 ท้องถิ่นในอำเภอแม่ลาน้อยและสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดการเสวนาแม่ฮ่องสอนโมเดล สู่การยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้เด็กพิการสู่การพัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยการบูรณาการเชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยระบบสารสนเทศ 

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากทุกภาคส่วนเพื่อดูแลเด็กและผู้สูงวัยด้อยโอกาสนั้น ไม่อยากให้มองเป็นการสงเคราะห์แต่ต้องหาวิธีการที่สร้างความเข้มแข็ง และสร้างตระหนักให้คนแม่ฮ่องสอนว่าชาวแม่ฮ่องสอนทุกคนรวมถึงคนพิการสามารถสร้างประโยชน์ให้แผ่นดินได้ การเปิดศูนย์ฯครั้งนี้จึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการทำงานบูรณาการร่วมกัน โดยได้รับความร่วมมือจากนายชิษณุพงศ์ บูรณา นายอำเภอแม่ลาน้อย นางสาวพิมพรรณ มานะจิต นายกเทศมนตรีตำบลลาน้อย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลประจำอำเภอแม่ลาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 และประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายเอนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จากสถิติประเทศไทยมีประชากรพิการทั้งประเทศ 1,859,200 คน พบผู้พิการในแม่ฮ่องสอนจำนวน 6,066 คน คิดเป็น 0.33% และพบประชากรเด็กพิการด้อยโอกาสสูงสุดจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย โดยพบการพิการในวัยเรียนจำนวน 100 คน ซึ่งขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานจากหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นที่มาของการค้นหานวัตกรรมช่วยเหลือเด็กพิการ จนเป็นที่มาของการเกิด “แม่ฮ่องสอนโมเดล” ซึ่งมีจุดเด่นในการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศส่งต่อข้อมูลเด็กพิการด้อยโอกาสอย่างบูรณาการทุกภาคส่วน โดยความร่วมมือของ สสค. และม.นเรศวร ทำให้เด็กพิการด้อยโอกาสจำนวน 300 คนถูกค้นพบและได้รับโอกาสขั้นพื้นฐานตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กพิการทางการศึกษาเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าในปี 2558

‘แม่ฮ่องสอนแม่โดล’ บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ thaihealthทั้งนี้ได้มีการขยายผลการทำงานตั้งแต่การเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กพิการด้อยโอกาสแบบมีส่วนร่วมในอำเภอแม่สะเรียง อำเภอปาย และอำเภอปางมะผ้า และล่าสุดในวันนี้มีการยกระดับการบูรณาการเพื่อคนทุกช่วงวัยด้วยการเปิด “ศูนย์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมระดับชุมชนแม่ลาน้อยและห้องศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กพิการด้วยโอกาสแบบมีส่วนร่วมอำเภอแม่ลาน้อย” ขึ้น เพื่อดูแลเด็กพิการในอำเภอแม่ลาน้อยเพิ่มขึ้นอีก 24 คน โดยเป็นครั้งแรกที่เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเด็กพิการและผู้พิการร่วมกับพมจ.แม่ฮ่องสอนเพื่อการดูแลและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

นางนฤมล ปาลวัฒน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ในฐานะอดีตคุณยายผู้ว่าฯ พบว่า เด็กแม่ฮ่องสอน 5 คน จะเด็กพิเศษ 1 คน ครั้งแรกที่เริ่มทำนั้น ไม่เคยคิดว่า ต้องได้รับความสนใจจากส่วนกลาง จากองค์กรต่างประเทศ แต่ต้องการเอาประชาชนเป็นตัวตั้ง ในฐานะที่เราเป็นแม่ เมื่อลูกเกิดมาเป็นเด็กพิเศษ เราต้องเสียกำลังคนดูแล ในความคิดของคุณยายผู้ว่าฯ จึงคิดว่าเราน่าจะช่วยเหลือกัน จึงเป็นที่มาในการสร้างแม่ฮ่องสอนโมเดล และการขยายผลการทำงานต่อเนื่องยั่งยืนต่อเนื่อง

ทั้งนี้ยังมีการลงบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดตั้งห้องเรียนเพื่อพัฒนาเด็กพิการด้อยโอกาสแบบมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อยกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย พร้อมกับการเปิดศูนย์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมระดับชุมชนแม่ลาน้อย และห้องศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กพิการด้อยโอกาส แบบมีส่วนร่วม อำเภอแม่ลาน้อย

 

 

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม